Att behandlas med internetbaserade psykologiska interventioner i primärvården - ett patientperspektiv
Project number : 252681
Created by: Linnea Nissling, 2018-08-29
Last revised by: Linnea Nissling, 2019-03-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

To be treated with digitalized psychological interventions in primary care –
a patient perspective

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Vårt forskningsprogram kallas Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling för Alla (EBBA), med det övergripande syftet att öka tillgången till digital och evidensbaserad psykologisk bedömning och behandling i primärvården.

Primärvården står inför övergången till en omställning för så kallad ”nära vård”. För att möta behoven hos patienter kan nya innovativa metoder behövas. Med evidensbaserade och kostnadseffektiva metoder i primärvården kan vi möta ett stort behov i samhället. De potentiella fördelarna med innovativa variationer av stegvis vård, så som iKBT, är ökad tillgänglighet, kontinuitet i behandlingen, kortare köer och ökad tillgång till evidensbaserad behandling. IKBT kan ha potential att nå ut som en förebyggande metod i den stegvisa floran av insatser inom primärvården.

I Västra Götalands regionen har man startat en central psykologenhet, kallad EBBA-enheten, där man arbetar med triagering vid psykisk ohälsa, stegvis vård och införande av internetKBT. Patienter vid 15 vårdcentraler inom område V7, i Närhälsan, har tillgång till iKBT via den centrala enheten.

Studien syftar till en deskriptiv analys över vilka patienter som söker vård på enheten för internet KBT i Södra Älvsborg för att kunna analysera vilka faktorer som predicerar lyckat behandlingsutfall. Det övergripande syftet med studien är att genom öppna kvalitativa metoder undersöka attityder till behandling hos de patienter som erbjuds internetKBT, likväl som att genom kvantitaiva metoder undersöka huruvida motivation till behandling kan predicera effekten av behandling.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Studien består av en kvalitativ del för att undersöka attityder till behandling hos patienter som genomgår psykologisk behandling via internet, samt en kvantitativ del för att undersöka huruvida motivation till behandling kan predicera utfall i behandling. Journalgranskning kommer vidare att användas för en deskriptiv analys över de patienter som söker internetförmedlad vård.

Deltagarna till studien rekryteras från EBBA-enheten. EBBA-enheten förbinder 15 vårdcentraler i område V7, Södra Älvsborg, i närhälsan i Västra Götaland. EBBA-enheten startade i januari 2018. Hittills har upp emot 100 patienter genomgått behandling med iKBT vid enheten.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Behavior and Behavior Mechanisms
The observable response made to a situation and the unconscious processes underlying it.
Psychological Phenomena and Processes
Mechanisms and underlying psychological principles of mental processes and their applications.
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.
Behavioral Disciplines and Activities
The specialties in psychiatry and psychology, their diagnostic techniques and tests, their therapeutic methods, and psychiatric and psychological services.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Övrigt
EBBA-enheten förbinder 15 vårdcentraler i område V7, Sjuhärad, med huvudsakliga uppgifter som triagering vid psykisk ohälsa, stegvis vård och införande av internetKBT.

Supervisor

Sandra Weineland
Specialistpsykolog, filosofie doktor, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Närhälsan, Psykologiska institutionen

Att behandlas med internetbaserade psykologiska interventioner i primärvården - ett patientperspektiv, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/252681