I vilken ålder söker kvinnor som oftast för urinvägsinfektion och vilken behandling erhåller de?
Project number : 252861
Created by: Jhubin Zali, 2018-08-30
Last revised by: Jhubin Zali, 2018-08-31
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Urinvägsinfektion (UVI) är en övergripande term för ett spektrum av tillstånd med växt av bakterier (mikroorganismer) inom urinvägarna. De vanligaste symptomen är sveda, och trängningar. Ur behandling och uppföljningssynpunkt är den diagnostiska indelningen med kliniska definitioner den mest önskvärda enligt följande: Akut pyelonefrit är en infektion som engagerar  njurvävnad och medför ofta feber och ett påverkat allmäntillstånd. Nedre urinvägarna består av urinblåsa, urinröret och urinröretsslutarmuskler. Övre urinvägar består av njurarna, njurbäcken och urinledare.

Nedre okomplicerad urinvägsinfektion är infektion som medför trängningar, sveda och bakterieuri hos vuxna ickegravida kvinnor med normala urinvägar.

Sporadisk UVI  är högst en UVI de senaste sex månaderna eller och högst två det senaste året. Recidiverande UVI innebär fler än en antibiotikabehandlade UVI de senaste 6 månaderna eller fler än 2 antibiotikabehandlade det senaste året. Recidiverande UVI kan delas upp i 2 grupper:

Reinfektion samt relaps.  Reinfektion innebär en recidiv, orsakad av en ny infektion,vilket kan innebära samma organism som tidigare, om det funnits en period, längre än 2 veckor efter behandling utan bakterieuri., eller en ny organism. En relaps är ett recidiv orsakat av samma organism som den föregående UVI, inom loppet av 2 veckor efter behandling.

Komplicerad UVI innebär att strukturella, funktionella avvikelser förekommer i urinvägarna och/eller immunologiska, metabola sjukdomar som disponerar för bakterieuri.

Asymptomatisk bakterieuri (ABU), innebär att bakterier kan påvisas urinen, men att patienten är symptomfri. Bedöms som generellt som ofarligt och behandlas ej. Screening för ABU rekommenderas idag enbart vid graviditet samt inför kirurgi av urinvägarna samt könsorganen för att undvika komplikationer.

Epidemiologi

UVI är ett av de vanligaste indikationerna  för antibiotikabehandling inom öppenvården i Sverige  varav 75% av dessa är okomplicerade UVI. Vanligast är UVI hos kvinnor.  Cirka hälften av alla kvinnor har någon gång  under livethaft en UVI. Symptomtiden med sveda och trängningar brukar vara i ca 6 dagar och självläka.

Oftast handlar det om kvinnor 18-35år  (15-22%). Uppkomsten av UVI sjunker därefter med ökande ålder, för att åter öka bland de äldsta kvinnorna > 85 år och relaterad till främst nedsatt funktion hos individen.

I en populationsbaserad intervjustudie från Storbritannien utfört 2015, uppgav 892 av 2424 kvinnor över (16 år ) gamla, att de någon gång haft en UVI. 95 % kvinnorna hade sökt vård för sina besvär. Av kvinnorna som sökt vård, hade 74 % behandlats med antibiotika och 16 % fått lämna urinodlingar. Enligt en amerikansk från studie1990 (9), brukar patienten gå miste om 1-2 arbetsdagar pga symptom och läkarbesök.  Uppskattningar av amerikanska samhällskostnader för icke sjukhusvårdade UVI, år 2000, var 1,1miljarder dollar.  Samma summa skulle i svenska förhållanden innebära 254 miljoner kr.

Diagnostik

Urinstickor används frekvent inom vården för att skilja på UVI orsakat av bakterier och de utan. Urinet som använd till provet behöver ha funnits minst 4 timmar i blåsan, för ett pålitligt svar. Nitrittestet reagerar enbart vid gramnegativa bakterier  och inte gram positiva och därmed begränsat. Testet är specifikt men okänsligt.

Urinodlingar, vilket innbär att man på laboratorier ger information om bakterieart, mängd av bakterieart och resistens. Urinprovet behöver också  4 timmars tid blåsan. Risk för föroreningar av urinprovet, av andra bakterier vid handling av provet finns.

Behandling och antibiotika resistens

80 % av nedre sporadiska UVI hos kvinnor < 58 år, är orsakade av E.coli som är en naturligt förekommande tarmbakterie. Övriga mikroorganismer är S. saprophyticus, grampositiva kocker  och  K.pneumonie.

Ökad ålder innebär sjunkande östrogennivåer, strukturella förändringar (prolaps) samt ökad förekomst av urinvägskatetrar, vilket leder till  UVI orsakade av mikroorganismer som normalt inte orsakar infektion: Proteus mirabilis, Citrobacter spp, Psuedomonas aeruginosa. Asymptomatisk bakteriuri ökar ökar med stigande ålder, vilket minskar det diagnostiska värdet av urinodlingar och stickor..

Antibiotika har en snabb lindrande effekt av trängningarna och svedan, vid sporadisk nedre UVI.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Urinvägsinfektion (UVI) är en övergripande term för ett spektrum av tillstånd med växt av bakterier inom urinvägarna. Ur behandling och uppföljningssynpunkt är den diagnostiska indelningen med kliniska definitioner den mest önskvärda enligt följande: Akut pyelonefrit är en infektion som engagerar  njurvävnad och medför ofta feber och ett påverkat allmäntillstånd.

Nedre okomplicerad urinvägsinfektion är infektion som medför trängningar, sveda och bakterieuri hos vuxna ickegravida kvinnor med normala urinvägar.

Sporadisk UVI  är högst en UVI de senaste sex månaderna eller och högst två det senaste året. Recidiverande UVI innebär fler än en antibiotikabehandlade UVI de senaste 6 månaderna eller fler än 2 antibiotikabehandlade det senaste året. Recidiverande UVI kan delas upp i 2 grupper:

Reinfektion samt relaps.  Reinfektion innebär en recidiv, orsakad av en ny infektion,vilket kan innebära samma organism som tidigare, om det funnits en period, längre än 2 veckor efter behandling utan bakterieuri., eller en ny organism. En relaps är ett recidiv orsakat av samma organism som den föregående UVI, inom loppet av 2 veckor efter behandling.

Komplicerad UVI innebär att strukturella, funktionella avvikelser förekommer i urinvägarna och/eller immunologiska, metabola sjukdomar som disponerar för bakterieuri.

Asymptomatisk bakterieuri (ABU), innebär att bakterier kan påvisas urinen, men att patienten är symptomfri. Bedöms som generellt som ofarligt och behandlas ej. Screening för ABU rekommenderas idag enbart vid graviditet samt inför urogenital kirurgi.

Epidemiologi

UVI är ett av de vanligaste indikationerna  för antibiotikabehandling inom öppenvården i Sverige  varav 75% av dessa är okomplicerade UVI (3,4). Vanligast är UVI hos kvinnor.  Cirka hälften av alla kvinnor har någon gång haft en UVI (5,6). Symptom durationen  brukar vara ca 6 dagar.

Högst incident finner man hos kvinnor 18-35år  (15-22%). Incidensen av UVI sjunker därefter med ökande ålder, för att åter öka bland de äldsta kvinnorna > 85 år och relaterad till främst nedsatt funktionsstatus.

I en populationsbaserad intervjustudie från Storbritannien utfört 2015(5), uppgav 892 av 2424 kvinnor över 6 år gamla, att de någon gång haft en UVI. 95 % kvinnorna hade sökt vård för sina symptom. Av kvinnorna som sökt vård, hade 74 % behandlats med antibiotika och 16 % fått lämna urinodlingar. Enligt en amerikansk från studie1990, brukar patienten gå miste om 1-2 arbetsdagar pga symptom och läkarbesök.  Uppskattningar av amerikanska samhällskostnader för icke sjukhusvårdade UVI, år 2000, var 1,1miljarder dollar.  Samma summa skulle i svenska förhållanden innebära 254 miljoner kr.

Diagnostik

Urinstickor används frekvent inom vården för att skilja på UVI orsakat av bakterier och de utan.  Intubationstid av urinprovet på minst 4 timmar i blåsan, krävs för ett pålitligt utslag. Nitrittestet reagerar enbart vid gramnegativa bakterier och därmed begränsat. Testet är specifikt men okänsligt(13).

Urinodlingar ger information om bakterieart, mängd av bakterieart och resistens. Urinprovet behöver minst 4 timmars intubation i blåsan. Risk för kontaminering finns.

Behandling och antibiotika resistens

80 % av nedresporadiska UVI hos kvinnor < 58 år, är orsakade av E.coli . Övriga mikroorganismer är S. saprophyticus, grampositiva kocker  och  K.pneumonie.

Ökad ålder innebär sjunkande östrogennivåer, strukturella förändringar (prolaps) samt ökad förekomst av urinvägskatetrar, vilket leder till  UVI orsakade av mikroorganismer med lägre patogenitet: Proteus mirabilis, Citrobacter spp, Psuedomonas aeruginosa. Asymptomatisk bakteriuri ökar ökar med stigande ålder, vilket minskar det diagnostiska värdet av urinodlingar och stickor.

Antibiotika har en snabb symptomlindrade effekt vid sporadisk nedre UVI. I sverige har man varit förskonad från resistenta bakterier, då man under flera år föreskrivit antibiotika restriktivt.

Metod

Data kommer att samlas in med journalmodulen MedRave4 över patienter i åldersgrupperna, 18-30 år, 31-40-år, 41-50 år, 51-60 år och 61-70 år som sökt till Adina Hälsan för UVI. Studien blir en retrospektiv journalgranskningsstudie. Sökningar kommer att göras med hjälp av ICD-10 diagnoser som blir inklusionkriterier: R30.0 Dysuri, N30.0 Akut cystit , N39.0 Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation, Uretrit, (samtliga diagnoser kommer att redovisas i tabell). Exklusionskriterier blir diagnoser, läkemedel och levnadsförhållanden som predisponerar patienten UVI: Diabetes, förekomst av urinkateter, inskrivning på äldreboende, pågående diuretika behandling.

Vi kommer att använda oss utav deskriptiv statistik för att beskriva frekvensen av besök i respektive åldersgrupp, följt av jämförande statistik för att analysera skillnaden mellan åldersgrupperna. Besöksfrekvensen blir utfallsmåttet vars fördelning blir avgörande om vi går vidare med ett T-test eller Kruskal Wallis test.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Urologic Diseases
Pathological processes of the URINARY TRACT in both males and females.
Urinalysis
Examination of urine by chemical, physical, or microscopic means. Routine urinalysis usually includes performing chemical screening tests, determining specific gravity, observing any unusual color or odor, screening for bacteriuria, and examining the sediment microscopically.
Anti-Infective Agents, Urinary
Substances capable of killing agents causing urinary tract infections or of preventing them from spreading.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Ale - Nolhälsan AB - Adina Hälsans Vårdcentral Nol workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Journalerna som kommer att studeras inför detta arbete, tillhör vårdtagare från ovanstående vårdgivare.

Tutor

Robert Eggertsen
Distriktsläkare, professor adj, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Mölnlycke vårdcentral

I vilken ålder söker kvinnor som oftast för urinvägsinfektion och vilken behandling erhåller de?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/252861