Intervjustudie för att fånga tandvårdspersonalens upplevelser kring den "svåra" tandvårdspatienten
Project number : 253521
Created by: Mersiha Velic, 2018-09-24
Last revised by: Mersiha Velic, 2018-12-21
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning:

Behandlare inom tandvården möter ibland patienter som de av olika anledningar upplever som svåra att behandla och samverka med. Det kan handla om tekniska och samarbetsmässiga svårigheter vid behandlingen så väl som svårigheter vad gäller förståelse och omhändertagande vid bemötandet.

Patientmöten med ”svåra” patienter kan framkalla negativa emotioner hos behandlarna när deras integritet och självkänsla hotas eller när patienterna ställer orimliga krav. Dettakan påverka behandlarnas professionalitet gentemot patienterna, utgöra en risk för patienterna och leda till stress och otrivsel hos behandlarna. Olika behandlare uppfattar olika patienter som svåra och anledningen till detta varierar beroende på både personliga och omkringliggande faktorers påverkan. För samtliga kompetensområden inom tandvården gäller dock att, utifrån en humanistisk människosyn, inta en helhetssyn och ett moraliskt och etiskt förhållningssätt som sätter patientens autonomi, integritet och värdighet främst.

Syftet med studien är att erhålla en djupare förståelse för vilka de ”svåra” patienterna eller patientgrupperna upplevs vara och på vilket sätt. Samt, hur dessa patienter påverkar behandlarna emotionellt och hur behandlarna hanterar dessa patienter i samband med tandvård.

Studien skulle kunna bidra till en ökad förståelse för komplexiteten i tandvårdspersonalens yrkesutövande, ett förbättrat patientomhändertagande, en bättre arbetsmiljö för tandvårdspersonalen.

Ansatsen i detta projekt bygger på kvalitativ innehållsanalys med öppna semistrukturerade djupintervjuer, där data genereras och analyseras för att som resultat geen teori som ger en ökad förståelse för behandlarnas upplevelser kring ”svåra” patienter eller patientgrupper.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

-

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Dental Staff
Personnel who provide dental service to patients in an organized facility, institution or agency.
Interview
Work consisting of a conversation with an individual regarding his or her background and other personal and professional details, opinions on specific subjects posed by the interviewer, etc.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Folktandvården Västra Götaland - Allmäntandvård - Område Väster workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Sven Kylén
FoU-chef, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Göteborgs universitet
Bertil Marklund
Forskningsledare, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sahlgrenska akademin
Adam Alvenfors
Amanuens, Avd för cariologi, Odontologiska institutionen vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Tutor

Jenny Bernson
Handledare, föreläsare, Avd för oral medicin och patologi

Intervjustudie för att fånga tandvårdspersonalens upplevelser kring den "svåra" tandvårdspatienten, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/253521