Pilotprojekt: Sjukskrivningsteam med sjukskrivningsläkare på vårdcentral
Project number : 253781
Created by: Eva Hällås, 2018-10-01
Last revised by: Eva Hällås, 2019-07-04
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Pilot project: Sick-writing team with sick leave physician at the healthcare center

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sjukskrivning är en vanligt förekommande åtgärd i primärvård som ska likställas med annan vård och behandling. Sjukskrivningsärenden tar tid och läkaren ska, under besöket, hinna undersöka, göra en bedömning, sätta en diagnos, upprätta en plan och fylla i ett läkarintyg. Därutöver ska det finnas rutiner för uppföljning av åtgärden. Forskning visar att läkare ofta uppfattar åtgärden som problematisk och saknar stöd, försäkringsmedicinsk kunskaper och tid för arbetsuppgiften förutom att arbetsmiljön påverkas. I Västra Götalandsregionen ska varje vårdcentral ha dokumenterade rutiner för hur man bedömer och håller samman sjukskrivningsprocessen runt den enskilda patienten. Utöver detta ska läkare i primärvård ha goda kunskaper i försäkringsmedicin och minst en läkare på vårdcentralen ska ha fördjupade kunskaper i ämnet och vara stöd för kollegor.

Det vanligaste arbetssättet är att läkare bedömer behov av sjukskrivning för alla sina patienter och följer dem sedan under hela sjukskrivningsperioden. Fysioterapeut och arbetsterapeut kan vara en resurs för att bedöma funktions- och aktivitetsförmåga hos patienten som underlag för läkarintyg inför sjukskrivning. När det finns behov av samverkan mellan flera vårdgivare och/eller andra aktörer som arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen(AF) kan rehabkoordinator(RK) kopplas in som resurs och stöd för både läkare och patient.

För att förbättra för patienten och påverka arbetsmiljön, vill vårdcentralen Centrum Bräcke Diakoni Alingsås prova ett nytt arbetssätt med sjukskrivningsteam och sjukskrivningsläkare för patienter med psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta. Några liknande försök har inte dokumenterats i Sverige. Att handläggning av sjukskrivningsärenden görs av ”specialister” sker idag i bla. Nederländerna, där ansvaret för sjukförsäkringen för den anställde ligger hos arbetsgivaren under två år.

Förändringen i arbetssättet innebär att läkarna lämnar ifrån sig sjukskrivningsärenden som de bedömder inte utvecklats i behandlingsplanens riktning till en ”sjukskrivningsläkare”. Överlämningen sker i form av ett avslutande överlämningssamtal med patienten. När projektet startade 1 september 2017, påbörjades en genomgång av de långa sjukskrivningsärendena för att om möjligt komma till ett avslut eller lägga en plan för fortsatt rehabilitering. Under denna tid har rehabkoordinatorn endast haft telefonkontakter med de patienter som överförts till sjukskrivningsläkaren då tiden för uppdraget inte medgett annat. Målsättning är att målgruppen ska triageras direkt till RK för en första bedömning. Om RK bedömer att sjukskrivningsläkaren bör träffa patienten, bokas patienten i läkarens tidbok. Som en del i det förändrade arbetssättet har tiden första bedömning hos läkaren utökats från 30 till 60 minuter.Två läkare, specialister i allmänmedicin, arbetar delar av sin tjänst som sjukskrivningsläkare", tillsammans 0,8 tjänstefaktor. Rehabkoordinatorsfunktionen har utökats från 0,4 till 0,8 tjänstefaktor.

Studien lyfter upp användningen av sjukskrivningsteam i ett lokalt sammanhang. Då det saknas dokumenterad kunskap om hur sjukskrivningsteam på bästa sätt kan användas, behövs det nya arbetssättet utvärderas. Sjukskrivningsprocessen är komplex och för att förstå och beskriva faktorer som påverkar den, baseras studien på både kvantitativa och kvalitativa data.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Sjukskrivning är en vanligt förekommande åtgärd i primärvård. som ska likställas med annan vård och behandling. Sjukskrivningsärenden tar tid och läkaren ska, under besöket, hinna undersöka, göra en bedömning, sätta en diagnos, upprätta en plan och fylla i ett läkarintyg. Därutöver ska det finnas rutiner för uppföljning av åtgärden. Forskning visar att läkare ofta uppfattar åtgärden som problematisk och saknar stöd, försäkringsmedicinsk kunskaper och tid för arbetsuppgiften förutom att arbetsmiljön påverkas.

Enligt Krav och kvalitetsbok vårdval vårdcentral 2018 i Västra Götalandsregionen ska vårdcentralen ha en aktiv roll i en kring individen sammanhållen rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess, läkare ska ha goda kunskaper i försäkringsmedicin och en läkare ha fördjupade kunskaper i ämnet. Dessutom ska det finnas lokala dokumenterade rutiner för sjukskrivningsprocessen.

Praxis är att läkare bedömer behov av sjukskrivning för alla sina patienter och följer dem sedan under hela sjukskrivningsperioden. Fysioterapeut och arbetsterapeut kan vara en resurs för att bedöma funktions- och aktivitetsförmåga som underlag för läkarintyg inför sjukskrivning. När det finns behov av samverkan mellan flera vårdgivare och/eller externa aktörer som arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen(AF) kan rehabkoordinator(RK) kopplas in som resurs för både läkare och patient.

För att förbättra kvaliteten i sjukskrivningsprocessen för patienten och förbättra arbetsmiljön, vill vårdcentralen Centrum Bräcke Diakoni Alingsås prova ett nytt arbetssätt med sjukskrivningsteam och sjukskrivningsläkare med fokus på patienter med psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta. Några liknande försök har inte dokumenterats i Sverige. Att handläggning av sjukskrivningsärenden görs av ”specialister” sker idag i bla. Nederländerna, där ansvaret för sjukförsäkringen för den anställde ligger hos arbetsgivaren under två år.

Förändringen i arbetssättet innebär att läkarna lämnar ifrån sig sjukskrivningsärenden som de bedömder inte utvecklats i behandlingsplanens riktning till en ”sjukskrivningsläkare”. Överlämningen sker i form av ett avslutande överlämningssamtal med patienten. När projektet startade 1 september 2017, påbörjades en genomgång av de långa sjukskrivningsärendena för att om möjligt komma till ett avslut eller lägga en plan för fortsatt rehabilitering. Under denna tid har rehabkoordinatorn endast haft telefonkontakter med de patienter som överförts till sjukskrivningsläkaren då tiden för uppdraget inte medgett annat. Målsättning är att målgruppen ska triageras direkt till RK för en första bedömning. Om RK bedömer att sjukskrivningsläkaren bör träffa patienten, bokas patienten i läkarens tidbok. Som en del i det förändrade arbetssättet har tiden första bedömning hos läkaren utökats från 30 till 60 minuter.Två läkare, specialister i allmänmedicin, arbetar delar av sin tjänst som sjukskrivningsläkare", tillsammans 0,8 tjänstefaktor. Rehabkoordinatorsfunktionen har utökats från 0,4 till 0,8 tjänstefaktor.

Studien lyfter upp användningen av sjukskrivningsteam i en lokal kontext. Då det saknas dokumenterad kunskap om hur sjukskrivningsteam på bästa sätt kan användas, behövs det nya arbetssättet utvärderas. Sjukskrivningsprocessen är komplex och för att förstå och beskriva faktorer som påverkar den, baseras studien på både kvantitativa och kvalitativa data.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)
checked Pilotstudier (Pilot Projects)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Chefsläkarenheten - Lokalkontor Borås workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Alingsås - Bräcke Diakoni - Bräcke Diakoni Vårdcentralen Centrum workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Anna Sidblad
ST-läkare, Bräcke Diakoni Vårdcentralen Centrum

Tutor

Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Finansiering

Grants

FoU-rådet i Södra Älvsborg (826411) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
5 000 SEK
Eva Hällås, Anna Sidblad, Lena Nordeman

2018, Ansökan om medel för etikprövning av Pilotprojekt; Sjukskrivningsteam med sjukskrivningsläkare på vårdcentral. Diarienummer: VGFOUSA-803901

FoU-rådet Södra Älvsborg (VGFOUSA-803901)
103 000 SEK (applied sum: 103 000 SEK)
Närhälsan

0, Bidraget avser ersättning för arbetstimmar för förberedelser inför och genomförande av datainsamling, datainsamling, dataanalys, sammanställning, rapportskrivning och presentation.


Pilotprojekt: Sjukskrivningsteam med sjukskrivningsläkare på vårdcentral, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/253781