Rationell antibiotikaanvändning: en kvalitativ studie av möjligheter och hinder i primärvård
Project number : 254171
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2018-10-11
Last revised by: Pär-Daniel Sundvall, 2019-04-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Rational antibiotic prescribing: a qualitative study of opportunities and obstacles in primary care

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Den alltmer ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att möta detta hot krävs en rationell användning av antibiotika. Idag saknas tillräcklig kunskap kring vilka faktorer vårdcentraler själva anser bidra till att de uppnår, eller inte uppnår, en rationell antibiotikaförskrivning.

Frågeställning: Vilka gemensamma faktorer kan identifieras ur vårdcentralernas självdeklarationer utifrån vad de själva anser bidrar till att de uppnår, eller inte uppnår, en rationell antibiotikaförskrivning?

Metod: Reflekterande möten kring antibiotikaanvändning har införts på alla vårdcentraler i Västra Götaland och slutsatser sammanfattas i en självdeklaration till Strama. Självdeklarationer från 2013 och 2016 analyseras med kvalitativ innehållsanalys med systematisk textkondensering för identifiering av faktorer som vårdcentraler upplever förklara eller förbättra deras förskrivning samt vad de upplever som hinder för att kunna uppnå en rationell antibiotikaanvändning. 

Förväntat resultat: Studien förväntas ge ny kunskap kring faktorer som vårdcentraler själva anser bidra till att de uppnår, eller inte uppnår, en rationell antibiotikaförskrivning. Denna kunskap är värdefull när strategiskt arbete planeras för att främja en rationell antibiotikaanvändning i primärvården. 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Den alltmer ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att möta detta hot krävs en rationell användning av antibiotika. Idag saknas tillräcklig kunskap kring vilka faktorer vårdcentraler själva anser bidra till att de uppnår, eller inte uppnår, en rationell antibiotikaförskrivning.

Frågeställning: Vilka gemensamma faktorer kan identifieras ur vårdcentralernas självdeklarationer utifrån vad de själva anser bidrar till att de uppnår, eller inte uppnår, en rationell antibiotikaförskrivning?

Metod: Reflekterande möten kring antibiotikaanvändning har införts på alla vårdcentraler i Västra Götaland och slutsatser sammanfattas i en självdeklaration till Strama. Självdeklarationer från 2013 och 2016 analyserades med kvalitativ innehållsanalys med systematisk textkondensering för identifiering av faktorer som vårdcentraler upplever förklara eller förbättra deras förskrivning samt vad de upplever som hinder för att kunna uppnå en rationell antibiotikaanvändning. Efter det att två forskare granskat 50 slumpvis utvalda självdeklarationer från 2013 och 2016 framkom inte några nya aspekter. Meningsbärande enheter, utifrån ovanstående frågeställningar, har identifierats varefter kodning av dessa utförts. 

Förväntat resultat: Studien ger ny kunskap kring faktorer som vårdcentraler själva anser bidra till att de uppnår, eller inte uppnår, en rationell antibiotikaförskrivning. Denna kunskap är värdefull när strategiskt arbete planeras för att främja en rationell antibiotikaanvändning i primärvården. 

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Infection
Invasion of the host organism by microorganisms that can cause pathological conditions or diseases.
Health Care Surveys
Statistical measures of utilization and other aspects of the provision of health care services including hospitalization and ambulatory care.
Peer Review, Health Care
The concurrent or retrospective review by practicing physicians or other health professionals of the quality and efficiency of patient care practices or services ordered or performed by other physicians or other health professionals (From The Facts On File Dictionary of Health Care Management, 1988).
Practice Guideline
Work consisting of a set of directions or principles to assist the health care practitioner with patient care decisions about appropriate diagnostic, therapeutic, or other clinical procedures for specific clinical circumstances. Practice guidelines may be developed by government agencies at any level, institutions, organizations such as professional societies or governing boards, or by the convening of expert panels. They can provide a foundation for assessing and evaluating the quality and effectiveness of health care in terms of measuring improved health, reduction of variation in services or procedures performed, and reduction of variation in outcomes of health care delivered.
Guideline Adherence
Conformity in fulfilling or following official, recognized, or institutional requirements, guidelines, recommendations, protocols, pathways, or other standards.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

Detta är en delstudie i projektet "Rationell antibiotikaanvändning i primärvården i Västra Götaland – utvärdering av ett systematiskt förändringsarbete under fyra år" med projektnummer 227091 i FoU i VGR.

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Koncernkontoret workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Strama Västra Götaland, Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen.
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Sandared vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Vänerparken vårdcentral (Vänersborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Ingmarie Skoglund
Distriktsläkare, Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås), Wallenberglaboratoriet
Maria Hess-Wargbaner
Distriktsläkare, Närhälsan och Strama Västra Götaland
Christina Åhrén
Regionläkare, Docent, Koncernkontoret

Rationell antibiotikaanvändning: en kvalitativ studie av möjligheter och hinder i primärvård, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/254171