Systematisk litteraturöversikt: Patientutbildningars påverkan på känsla av sammanhang, hälsolitteracitet, upplevd hälsa och livskvalitet samt sjukskrivningsbehov hos patienter som är eller riskerar att bli långtidssjukskrivna
Project number : 254301
Created by: Märit Löfgren, 2018-10-19
Last revised by: Märit Löfgren, 2019-08-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:
Sjukskrivningar genererar stort personligt lidande och betydande samhällskostnader. Känsla av sammanhang spelar stor roll för hur individer upplever sin hälsa. Hög KASAM innebär ett problemlösningsorienterat förhållningssätt. Patienter som är delaktiga i sin vård genomför i större grad förändringar för att må bättre. Livsstil påverkar måendet och förändringar på arbetsplatsen har stor betydelse för återgång i arbete. Personcentrerad vård öppnar för att patienter ska vara aktiva i vårdbeslut, men patienter har olika förutsättningar att fatta hälsorelaterade beslut (hälsolitteracitet).

Syftet med detta projekt är att undersöka vetenskapligt stöd för om patientutbildning i grupp påverkar känsla av sammanhang, hälsolitteracitet, upplevd hälsa och livskvalitet samt sjukskrivningsbehov/återgång i arbete hos patienter som är, eller riskerar att bli, långtidssjukskrivna. De interventioner som är intressanta handlar om patientutbildningar i grupp och de ska jämföras med andra interventioner eller sedvanlig vård.

Grupputbildningar är resurseffektiva och ofta uppskattade av patienter, men ändå förhållandevis sällsynta i primärvården. Förväntat resultat är att vid identifikation av positiva forskningsfynd ger studien en lättillgänglig kunskapssammanställning som blir direkt tillämpbar som idébank vid utformning av patientutbildningar i primärvården.

Studien förväntas bidra med en systematisk kunskapssammanställning av de forskningsområden som är relevanta för en planerad avhandling med syfte att utvärdera ett specifikt patientutbildningskoncept för målgruppen.

Nyckelord

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:
Sjukskrivningar genererar stort personligt lidande och betydande samhällskostnader. Känsla av sammanhang spelar stor roll för hur individer upplever sin hälsa. Hög KASAM innebär ett problemlösningsorienterat förhållningssätt. Patienter som är delaktiga i sin vård genomför i större grad förändringar för att må bättre. Livsstil påverkar måendet och förändringar på arbetsplatsen har stor betydelse för återgång i arbete. Personcentrerad vård öppnar för att patienter ska vara aktiva i vårdbeslut, men patienter har olika förutsättningar att fatta hälsorelaterade beslut (hälsolitteracitet).

Syfte:
Undersöka vetenskapligt stöd för att patientutbildning i grupp påverkar känsla av sammanhang, hälsolitteracitet, upplevd hälsa och livskvalitet samt sjukskrivningsbehov/återgång i arbete hos patienter som är, eller riskerar att bli, långtidssjukskrivna.

Metod:
Systematisk litteraturöversikt. Endast orginalartiklar av god kvalitet kommer att inkluderas. Den patientgrupp som avses är patienter som är eller riskerar att bli långtidssjukskrivna. De interventioner som är intressanta handlar om patientutbildningar i grupp och de ska jämföras med andra interventioner eller sedvanlig vård. Utfall som studeras är förändring av känsla av sammanhang, hälsolitteracitet, upplevd hälsa och livskvalitet, sjukskrivningsgrad samt återgång i arbete.

Förväntat resultat:
Grupputbildningar är resurseffektiva och ofta uppskattade av patienter, men ändå förhållandevis sällsynta i primärvården. Vid identifikation av positiva forskningsfynd förväntas studien ge en lättillgänglig kunskapssammanställning som blir direkt tillämpbar som idébank vid utformning av patientutbildningar i primärvården.

Studien förväntas bidra med en systematisk kunskapssammanställning av de forskningsområden som är relevanta för en planerad avhandling med syfte att utvärdera ett specifikt patientutbildningskoncept för målgruppen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Knowledge, Attitudes, Practice
Knowledge, attitudes, and associated behaviors which pertain to health-related topics such as PATHOLOGIC PROCESSES or diseases, their prevention, and treatment. This term refers to non-health workers and health workers (HEALTH PERSONNEL).
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Adjustment Disorders
Maladaptive reactions to identifiable psychosocial stressors occurring within a short time after onset of the stressor. They are manifested by either impairment in social or occupational functioning or by symptoms (depression, anxiety, etc.) that are in excess of a normal and expected reaction to the stressor.
Stress, Psychological
Stress wherein emotional factors predominate.
Patient Education as Topic
The teaching or training of patients concerning their own health needs.
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.
Chronic Disease
Diseases which have one or more of the following characteristics: they are permanent, leave residual disability, are caused by nonreversible pathological alteration, require special training of the patient for rehabilitation, or may be expected to require a long period of supervision, observation, or care. (Dictionary of Health Services Management, 2d ed)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Borås - Praktikertjänst AB - Herkules vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Enheten för Allmänmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin

Systematisk litteraturöversikt: Patientutbildningars påverkan på känsla av sammanhang, hälsolitteracitet, upplevd hälsa och livskvalitet samt sjukskrivningsbehov hos patienter som är eller riskerar att bli långtidssjukskrivna, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/254301