Sannolikheten att Fusobacterium necrophorum är relaterad till faryngotonsillit hos patienter i primärvården – en systematisk litteraturöversikt med metaanalys
Project number : 254661
Created by: Stefan Malmberg, 2018-10-30
Last revised by: Stefan Malmberg, 2019-01-25 Verified: 2019-11-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2017-11-06
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-11-29
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The likelihood that Fusobacterium necrophorum is linked to pharyngotonisillitis in primary care patients - a
systematic literature review with meta analysis

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Det är vanligt att patienter söker för halsont i primärvården. De flesta fall orsakas av olika virus ibland någon bakterie (t ex grupp A Streptokocker). Studier visar att det framförallt hos unga vuxna finns en bakterie som heter Fusobacterium necrophorum (FN) i svalget, både hos patienter som söker för halsont och hos friska. FN kan leda till den potentiellt livshotande sjukdomen Lemierres syndrom.

Syfte: Studien syftar till att, genom att gå igenom publicerade studier, sammanställa förekomsten av FN bland patienter som söker primärvården för halsont och jämföra det med förekomsten av FN bland friska.

Metod: En systematisk litteratursökning kommer att utföras. De artiklar som uppfyller inklusionskriterierna kommer att studeras av två oberoende granskare och sammanställas. En beräkning (positivt etiologiskt prediktivt värde) kommer att ske för att undersöka sannolikheten för att FN faktiskt är sjukdomsorsakande hos patienterna med halsont och samtidig förekomst av FN i svalget.

Förväntat resultat: Kunskapen förväntas öka om betydelsen av FN som orsak till halsont hos patienter i primärvård. Om man finner ett starkt samband mellan sjukdomen och bakterien behövs mer forskning avseende nyttan av antibiotikabehandling hos patienter med FN.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Det är vanligt att patienter söker för faryngotonsillit (halsont) i primärvården. De flesta fall orsakas av olika virus eller grupp A Streptokocker. Studier visar dock att det framförallt hos unga vuxna ofta förekommer fynd av Fusobacterium necrophorum (FN), både hos patienter som söker för faryngotonsillit men också hos friska kontroller. FN kan leda till den potentiellt livshotande sjukdomen Lemierres syndrom.

Syfte: Studien syftar till att, med hjälp av en metaanalys, sammanställa prevalensen av FN bland patienter som söker primärvården för faryngotonsillit och jämföra det med prevalensen av FN bland friska kontroller.

Metod: En systematisk litteratursökning kommer att utföras. De artiklar som uppfyller inklusionskriterierna kommer att studeras av två oberoende granskare och sammanställas i en metaanalys. Beräkning av positivt etiologiskt prediktivt värde kommer att ske för att beräkna sannolikheten för att FN faktiskt är sjukdomsorsakande hos patienterna med faryngotonsillit och samtidig förekomst av FN i svalget.

Förväntat resultat: Kunskapen förväntas öka om betydelsen av FN som orsak till faryngotonsillit hos patienter i primärvård. Om man finner ett starkt samband mellan sjukdomen och bakterien behövs mer forskning avseende nyttan av antibiotikabehandling hos patienter med FN.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Översikt (Review)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Fusobacterium necrophorum
A species of gram-negative, non-spore-forming bacteria isolated from the natural cavities of man and other animals and from necrotic lesions, abscesses, and blood.
Fusobacterium Infections
Infections with bacteria of the genus FUSOBACTERIUM.
Tonsillitis
Inflammation of the tonsils, especially the palatine tonsils. It is often caused by a bacterium. Tonsillitis may be acute, chronic, or recurrent.
Pharyngitis
Inflammation of the throat.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

PROSPERO: CRD42018106800

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Ulricehamn - Praktikertjänst AB - HälsoBrunnen Vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Susanna Petrén
ST-läkare, Närhälsan Partille vårdcentral

Supervisor

Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Gunnar Jacobsson
Infektionsläkare, Skaraborgs sjukhus - Verksamhetsområde M3

Sannolikheten att Fusobacterium necrophorum är relaterad till faryngotonsillit hos patienter i primärvården – en systematisk litteraturöversikt med metaanalys, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/254661