Primärvårdsuppföljning efter viktreducerande kirurgi i Västra Götalandsregionen
Project number : 255311
Created by: Karin Mossberg, 2018-11-19
Last revised by: Karin Mossberg, 2018-11-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2014-01-15
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2020-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Fetma är ett stort hälsoproblem i världen idag och har visat sig vara svårt att behandla. Viktreducerande kirurgi har visat sig ha stora effekter på viktnedgång och har därför blivit en väletablerad behandling i Västra Götalandsregionen. Dock har inte bieffekter av kirurgin granskats tillräckligt och dessutom är uppföljningstiden efter operationen kort. Syftet med BASUN (BAriatric SUbstitiution and Nutrition study) är att undersöka om patienterna följs upp i primärvården på ett korrekt sätt och om de tar den medicin de behöver efter operationen, då operationen i sig kan leda till näringsbrister. Dessutom är psykiatrisk samsjuklighet och socioekonomi dåligt kartlagt i denna patientgrupp, varför detta också ska undersökas vidare. 1125 patienter har inkluderats i studien, varav 2/3 har fått viktreducerande kirurgi och 1/3 har fått medicinsk behandling. Årlig uppföljning på vårdcentral, receptförskrivning, enkäter om psykiskt mående kommer att analyseras. Studien kommer leda till att förstå vilka personer som är lämpliga för kirurgi avseende psykisk ohälsa, samt hur patienterna ska följas upp efter operationen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Fetma är ett stort hälsoproblem i världen idag. Bariatrisk kirurgi har visat sig vara en effektiv metod att sänka vikten och har därför blivit en väletablerad behandling av fetma i Västra Götalandsregionen. Det är inte känt ifall patienterna besöker sina vårdcentralen en gång om året eller om de tar den medicin som de är rekommenderade enligt riktlinjerna för uppföljning efter bariatrisk kirurig. En låg kompliance kan påverka patientens hälsa, då bariatrisk kirurgi kan leda till mikronäringsbrister. Dessutom är psyiska problem efter bariatrisk kirurgi mindre kända. Prevalensen av depression minskar, men inte ångest, efter bariatrisk kirurgi har rapporterats och man har sett en ökning av antidepressiva läkemedel. Primärvården är ansvariga för att följa upp patienterna årligen efter bariatrisk kirurgi, men information om hur dessa patienter ska följas på en korrekt sätt är inte känt. BASUN är en kontrollerad kohortstudie med 1125 personer inkluderade, varav 2/3 har opererats med bariatrisk kirurgi och 1/3 har fått medicinsk behandling. Data från BASUN kommer analyseras och jämföra årlig uppföljning och förskrivning av mediciner i primärvården, liksom prevalens och ändringar i svårighetsgrad av drepression och/eller ångest efter bariatrisk kiurugi jämfört med medicinsk behandling. Baslinjedata från BASUN är inhämtat och 2-årsuppföljningen pågår. Denna studie kommer gå längre än att bara titta på kirurgiska komplikationer, utan också visa på data av psykiatriska faktorer och kompliance till uppföljning efter bariatrisk kirurgi, vilket kommer ge fördelar för patienten genom att bygga en bro mellan slutenvård och primärvård. Resultatet kommer ha en signifikant påverkan för att få korrekta inklusion/exklusionskriterier för bariatrisk kirurgi i VGR, liksom för riklinjer om hur patienterna ska följas upp efter operationen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Bariatric Surgery
Surgical procedures aimed at producing major WEIGHT REDUCTION in patients with MORBID OBESITY.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Lars Fändriks
Professor, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning, Kirurgi Sahlgrenska
Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Per Hjerpe
Distriktsläkare, FoU-Chef, Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg

Primärvårdsuppföljning efter viktreducerande kirurgi i Västra Götalandsregionen, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/255311