Intra- och interreliabilitet av 30 sekunders chair stand test som självtest för patienter med knäledsartros.
Project number : 255331
Created by: Chan-Mei Ho, 2018-11-19
Last revised by: Chan-Mei Ho, 2019-06-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Intra and inter rater reliability of 30 seconds chair stand test as self test for patients with knee ostoearthritis.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Ett tillförlitligt test för att själv utvärdera funktionsförmågan skulle kunna ge patienter med diagnosticerad och misstänkt knäledsartros en indikation ifall patienten ska söka hälso- och sjukvård. Att söka hjälp i ett tidigt skede då besvären oftast är mildare kräver oftast mindre insatser och leder till kortare vårdtid. Stolstestet "30 sekunders chair stand test" (30 CST) ingår i ett testbatteri som rekommenderas både inom forskning och klinik för patienter med artros. Detta är ett tillförlitligt test för att mäta styrkan och funktionsförmågan hos patienter med artros, dock saknas det studier som visar på om stolstestet är tillräckligt tillförlitligt som självtest.

Syftet med studien är att utvärdera om 30 CST är ett tillförlitligt test som självtest vid bedömning av den fysiska förmågan hos patienter med knäledsartros.

Metod: 147 patienter med diagnosticerad knäledsartros planeras att rekryteras till studien från rehabmottagningar. Deltagaren genomför testet själv i hemmet vid två separata tillfällen, och detta självtest jämförs mot en mätning hos fysioterapeut på en rehabmottagning.

Förväntat resultat: Resultatet från studien förväntas ge klarhet ifall 30 CST skulle kunna användas som självtest för personer med misstänkt eller bekräftad knäledsartros för att upptäcka en fysisk funktionsnedsättning.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Ett tillförlitligt test för att själv utvärdera funktionsförmågan skulle kunna ge patienter med diagnosticerad och misstänkt knäledsartros en indikation ifall patienten ska söka hälso- och sjukvård. Att söka hjälp i ett tidigt skede då besvären oftast är mildare kräver oftast mindre insatser och leder till kortare vårdtid, vilket skulle kunna vara av stor betydelse vid hanteringen av det förväntade trycket av patienter med knäledsartros till primärvården. Stolstestet "30 sekunders chair stand test" (30 CST) ingår i ett testbatteri som rekommenderas både inom forskning och klinik för patienter med artros. Detta är ett reliabelt och valid instrument för att mäta styrkan och funktionsförmågan hos patienter med artros, dock saknas det studier som visar på om stolstestet är reliabelt som självtest.


Syftet med studien är att utvärdera om 30 CST är ett reliabelt instrument som självtest vid bedömning av den fysiska förmågan hos patienter med knäledsartros.


Metod: 147 patienter med diagnosticerad knäledsartros planeras att rekryteras till studien från rehabmottagningar. Deltagaren genomför testet själv i hemmet vid två separata tillfällen, och detta självtest jämförs mot en mätning hos fysioterapeut på en rehabmottagning. Relativ reliabilitet redovisas med intraclass korrelationskoefficient (ICC) med ett 95% konfidensintervall för inter- respektive intrareliabilitet. Absolut reliabilitet redovisas med standard error measurement (SEM).


Förväntat resultat: Resultatet från studien förväntas ge klarhet ifall 30 CST skulle kunna användas som självtest för personer med misstänkt eller bekräftad knäledsartros för att upptäcka en fysisk funktionsnedsättning. Om 30 CST som självtest visar tillräcklig reliabilitet skulle det kunna användas i forskningssammanhang då det inte blir lika tidskrävande för forskningspersonen att göra 30 CST hemma som att ta sig till en mottagning.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Osteoarthritis, Knee
Noninflammatory degenerative disease of the knee joint consisting of three large categories: conditions that block normal synchronous movement, conditions that produce abnormal pathways of motion, and conditions that cause stress concentration resulting in changes to articular cartilage. (Crenshaw, Campbell's Operative Orthopaedics, 8th ed, p2019)
Validation Studies
Works consisting of research using processes by which the reliability and relevance of a procedure for a specific purpose are established.
Self Care
Performance of activities or tasks traditionally performed by professional health care providers. The concept includes care of oneself or one's family and friends.
Physical Fitness
A state of well-being in which performance is optimal, often as a result of physical conditioning which may be prescribed for disease therapy.
Physical Therapy (Specialty)
The auxiliary health profession which makes use of PHYSICAL THERAPY MODALITIES to prevent, correct, and alleviate movement dysfunction of anatomic or physiologic origin.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

Ska registreras i Clinicaltrial.gov

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R8 - Närhälsan Lidköping rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R1 - Närhälsan Trollhättan rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Carina Thorstensson
Sjukgymnast, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Övrigt

Finansiering

Grants

Skaraborgsinstitutet (18/1007)
25 000 SEK (applied sum: 42 912 SEK)
Chan-Mei Ho

2018, Planeringsbidrag och till etikansökan (avgift).

FoU-rådet i Skaraborg (866391) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
104 502 SEK
Chan-Mei Ho, Carina Thorstensson, Lena Nordeman

2018, Intra- och interreliabilitet av 30 sekunders chair stand test som självtest för patienter med knäledsartros.

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Intra- och interreliabilitet av 30 sekunders chair stand test som självtest för patienter med knäledsartros.

Bakgrund

Det uppskattas att 14% av den svenska befolkningen över 45 år har knäledsartros (KA) [1]. Vanliga symtom vid artros är smärta, stelhet och nedsatt funktion [2]. Utvärdering av benmuskelstyrka kan ge indikation om en patient med artros är i riskzonen att försämras i sin ledsjukdom och om patienten behöver stärka muskulaturen för ökad funktionsförmåga och smärtlindring. Samtidigt kan sarkopeni och dess metabola konsekvenser undvikas [3].

För att utvärdera patienters funktionsförmåga används idag både självskattningsformulär och prestationsbaserade mätmetoder [4]. Fördelen med att göra ett funktionstest istället för att fylla i ett formulär där patienten själv får uppskatta sin funktion, är att man mäter funktionen på vad patienten faktiskt klarar av [5]. Vid jämförelse av självskattningsskalor och funktionstest, har visat på att funktionstest är bättre på att urskilja mellan smärta och funktion [6]. Dessa funktionstester utförs oftast i klinik och övervakas av legitimerad personal.

Ett tillförlitligt test för att själv utvärdera funktionsförmågan skulle kunna ge patienter med diagnosticerad och misstänkt KA en indikation ifall patienten ska söka hälso- och sjukvården. Att söka hjälp i ett tidigt skede då besvären oftast är mildare kräver oftast mindre insatser och leder till kortare vårdtid, vilket skulle kunna vara av stor betydelse vid hanteringen av det förväntade trycket av patienter med KA till primärvården [7]. En annan fördel med ett reliabelt självtest är att det även kan användas i forskningssammanhang då det ofta är tidskrävande för patienter att ta sig till mottagningen för tester.

Stolstestet "30 sekunders chair stand test" (30 CST) ingår i ett testbatteri som rekommenderas både inom forskning och klinik för patienter med artros [8]. Detta är ett reliabelt och valid mätmetod för att mäta styrkan och funktionsförmågan hos patienter med artros [9], dock saknas det studier som visar på om stolstestet är reliabelt som självtest.

Syfte

Syftet med studien är att utvärdera om 30 CST är en reliabel mätmetod som självtest vid bedömning av den fysiska funktionsförmågan hos patienter med KA.

Frågeställningar / Hypotes

I vilken grad överensstämmer resultatet mellan två mätningar på 30CST för patienter med KA när patienten själv är testare? (Intrabedömarreliabilitet)

I vilken grad överensstämmer resultatet på 30CST för patienter med KA när patienten själv är testare eller om patienten testas av en fysioterapeut? (Interbedömarreliabilitet)

Metod: Population/Urval

Inklusionskriterier

Deltagare rekryteras från två rehabmottagningar, en från Lidköping och en från Trollhättan, där patienter med diagnosticerad KA blir tillfrågade att delta i studien. Patienterna ska ha mest besvär i knäleden, men får ha artros även i andra leder i nedre extremitet. Patienten ska vara självständig i gångförflyttningar med eller utan gånghjälpmedel. Deltagaren skall kunna förstå testinstruktioner både muntligt och skriftligt på svenska.

Exklusionskriterier

 • Neurologiska besvär som påverkar balansen eller gångförmågan.
 • Svåra/allvarliga somatiska eller psykiska sjukdomar som påverkar funktionsförmågan eller förståelsen att följa testinstruktionerna skriftligt och muntligt.
 • Opererad för knäplastik eller höftplastik de senaste sex månaderna.
 • Annan operation i knäet de senaste sex månaderna som skulle kunna påverka funktionsförmågan.

Metod: Datainsamling

Patienter med konstaterad KA får skriftlig information om studien, samtyckesformulär, testformulär för stolstestet samt frågeformulär om bakgrundsdata, antingen direkt på mottagningen eller brevledes. Vid deltagande i studien ifylles samtliga formulär hemma och tas med till fysioterapeut vid nästa mottagningsbesök.

Bakgrundsdata

Bakgrundsdata består av ålder, kön, body mass index (BMI), andra sjukdomar, smärtlokalisation, smärtintensitet, duration för smärta i knäleden, och upplevelse av knäbesvären. Smärtintensitet mäts med visuell analog skala (VAS), där patienten skattar smärtintensiteten i vila, i belastning och i snitt för senaste veckan. Den förkortade Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS-PS) kommer att användas vid självskattning av patientens upplevda svårigheter i olika vardagliga aktiviteter. Resultatet blir ett poängvärde mellan 0-100 där 0 motsvarar stora svårigheter och 100 inga svårigheter [10].

Stolstestet 30 CST

Stolstestet genomförs på en ca 45 cm hög stol utan armstöd. Deltagaren uppmanas till att göra så många uppresningar som möjligt på 30 sekunder. Startposition är sittande på stolen. Uppresningarna ska vara till upprättstående (fullsträckta höfter och knän), sedan tillbaka till sittande position, armarna ska vara korslagda över bröstet under hela testet [9]. Vid alla mätningar med stolstestet får patienten ange upplevd smärtintensitet i knäleden före och under testet.

Självtest

Testformuläret är en manual som beskriver hur stolstestet ska genomföras. Patienten ska göra totalt två mätningar med högst två dagars mellanrum, och sista mätningen ska vara högst en vecka innan mätningen görs hos fysioterapeut. Resultaten av självtesten läggs i ett förslutet kuvert och tas med till fysioterapeuten vid nästa besök.

Fysioterapeutmätning

Fysioterapeuterna kommer inte veta resultatet från självtestet under mätningen. De använder sig av samma manual som patienten använt. Alla fysioterapeuter får utbildning om studieprotokollet och stolstestet.

Metod: Databearbetning/Dataanalys

Stickprovsstorlek

Stickprovsstorlek beräknades med statistikprogrammet PASS 16. En stickprovsstorlek på 117 deltagare med två observationer per deltagare för respektive inter- och intrabedömartest, uppnår en power på 80% att upptäcka en intraclass korrelationskoefficient (ICC) på 0.8 med en signifikansnivå på 0.05. Beräknat med ett förväntat bortfall på 20% planeras 147 patienter rekryteras till studien.

Statistisk analys

Demografiska data presenteras i form av central- och spridningsmått beroende på datanivå. Vid nominaldata presenteras antal och andel. Relativ reliabilitet redovisas med ICC med ett 95% konfidensintervall för inter- respektive intrareliabilitet. ICC-värden > 0.8 indikerar på tillräcklig reliabilitet och värden > 0.9 visar på optimal reliabilitet [11,12]. Absolut reliabilitet redovisas med standard error measurement (SEM). Analyserna kommer att göras i SPSS 22.0 med en signifikansnivå på p < 0.05.

Förväntad betydelse

Resultatet från studien förväntas ge klarhet ifall 30 CST skulle kunna användas som självtest för personer med misstänkt eller bekräftad KA för att upptäcka en fysisk funktionsnedsättning. Om 30 CST som självtest visar tillräcklig reliabilitet kan testet användas av personer med misstänkt eller bekräftad KA. Det kan användas som en indikator på att söka vård i ett tidigt skede då besvären oftast är mildare, vilket oftast kräver mindre insatser och leder till kortare vårdtid. Detta skulle kunna vara av stor betydelse vid hanteringen av det förväntade trycket av patienter med KA till primärvården. Dessutom om 30 CST som självtest visar tillräcklig reliabilitet, skulle det kunna användas i forskningssammanhang. Det skulle underlätta datainsamling för forskare samt sannolikt minska bortfall av mätdata då det inte blir lika tidskrävande för forskningspersonen att göra 30 CST hemma som att ta sig till en mottagning.

Etik, integritet och sekretess

Data kommer att lagras och bearbetas i en databas. All data kommer att kodas och hanteras enligt GDPR, vilket innebär att deltagarens uppgifter är sekretesskyddade och ingen obehörig har tillgång till registret. Undersökningsresultatet presenteras på gruppnivå så att varje enskild persons uppgifter inte kommer att kunna identifieras. Datamaterialet kommer att sparas i minst 10 år för att möjliggöra för granskning. Det är frivilligt att delta i studien och man kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att behöva ange någon orsak. Valet om deltagande kommer inte att påverka patientens fortsatta behandling eller bemötande inom hälso- och sjukvården.

Referenser

 1. Turkiewicz A, Petersson IF, Bjork J, Hawker G, Dahlberg LE, Lohmander LS, Englund M: Current and future impact of osteoarthritis on health care: a population-based study with projections to year 2032. Osteoarthritis Cartilage 2014, 22(11):1826-1832.
 2. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – 201 Osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit. [ http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18665/2012-5-1.pdf]
 3. Sanada K, Iemitsu M, Murakami H, Gando Y, Kawano H, Kawakami R, Tabata I, Miyachi M: Adverse effects of coexistence of sarcopenia and metabolic syndrome in Japanese women. In: Eur J Clin Nutr. Volume 66, edn. England; 2012: 1093-1098.
 4. Jordan KP, Wilkie R, Muller S, Myers H, Nicholls E, Arthritis Research Campaign National Primary Care C: Measurement of change in function and disability in osteoarthritis: current approaches and future challenges. Curr Opin Rheumatol 2009, 21(5):525-530.
 5. Terwee CB, Mokkink LB, Steultjens MP, Dekker J: Performance-based methods for measuring the physical function of patients with osteoarthritis of the hip or knee: a systematic review of measurement properties. Rheumatology (Oxford) 2006, 45(7):890-902.
 6. Stratford PW, Kennedy DM, Woodhouse LJ: Performance measures provide assessments of pain and function in people with advanced osteoarthritis of the hip or knee. Phys Ther 2006, 86(11):1489-1496.
 7. Turkiewicz A, Petersson IF, Björk J, Dahlberg LE, Englund M: The consultation prevalence of osteoarthritis 2030 may increase by 50%: prognosis for Sweden. Osteoarthritis and Cartilage 2013, 21, Supplement(0):S160-S161.
 8. Dobson F, Hinman RS, Roos EM, Abbott JH, Stratford P, Davis AM, Buchbinder R, Snyder-Mackler L, Henrotin Y, Thumboo JEM[ et al]: OARSI recommended performance-based tests to assess physical function in people diagnosed with hip or knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 2013, 21(8):1042-1052.
 9. Jones CJ, Rikli RE, Beam WC: A 30-s chair-stand test as a measure of lower body strength in community-residing older adults. Research Quarterly for Exercise and Sport 1999, 70(2):113-119.
 10. Perruccio AV, Stefan Lohmander L, Canizares M, Tennant A, Hawker GA, Conaghan PG, Roos EM, Jordan JM, Maillefert JF, Dougados MEM[ et al]: The development of a short measure of physical function for knee OA KOOS-Physical Function Shortform (KOOS-PS) - an OARSI/OMERACT initiative. In: Osteoarthritis Cartilage. Volume 16, edn. England; 2008: 542-550.
 11. Portney LG: Foundations of clinical research : applications to practice, 3. ed. edn. Upper Saddle River, N.J.: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall; 2009.
 12. de Vet HCW, Terwee CB, Knol DL, Bouter LM: When to use agreement versus reliability measures. Journal of Clinical Epidemiology 2006, 59(10):1033-1039.


Intra- och interreliabilitet av 30 sekunders chair stand test som självtest för patienter med knäledsartros., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/255331