Risken att drabbas av en andra främre korsbandsskada hos unga fysiskt aktiva i åldern 15-20 år
Project number : 255941
Created by: Susanne Beischer, 2018-12-06
Last revised by: Susanne Beischer, 2019-06-15
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Risk factors for subsequent ACL injury in young athletes

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Patienter yngre än 25 år och som återgår till knäkrävande fysisk aktivitet efter en främre korsbandsoperation utgör en högriskgrupp för att drabbas av ytterligare en främre korsbandsskada. Det saknas kunskap om rehabiliteringsspecifika riskfaktorer för denna unga patientgrupp.

Syfte
Huvudsyftet med denna studie är därför att undersöka sambandet mellan en efterföljande främre korsbandsskada och 1) tid mellan operation och återgång till knäkrävande fysisk aktivitet och 2) muskelfunktion före återgång till knäkrävande fysisk aktivitet hos ungdomar och unga vuxna.

Metod
Aktuell studie kommer att baseras på data från ett lokalt rehabiliteringsregister, Projekt Korsband, som inkluderat drygt 2000 patienter med en främre korsbandsskada.

Förväntat resultat
Resultatet från denna studie förväntas kunna identifiera riskfaktorer för att drabbas av en efterföljande främre korsbandsskada. Genom detta kan specifika riktlinjer för unga patienter utformas och därmed kan antalet som drabbas av en efterföljande skada minska.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Patienter yngre än 25 år och som återgår till knäkrävande fysisk aktivitet efter en främre korsbandsrekonstruktion utgör en högriskgrupp för att drabbas av ytterligare en främre korsbandsskada. Kunskap om rehabiliteringsspecifika riskfaktorer saknas för denna unga patientgrupp.

Huvudsyftet med denna studie är därför att undersöka sambandet mellan en efterföljande främre korsbandsskada och 1) tid mellan rekonstruktion och återgång till knäkrävande fysisk aktivitet och 2) återställandet av muskelfunktion före återgång till knäkrävande fysisk aktivitet hos ungdomar och unga vuxna.

Aktuell studie kommer att baseras på data från ett lokalt rehabiliteringsregister, Projekt Korsband, som inkluderat drygt 2000 patienter med en främre korsbandsskada.

Resultatet från denna studie förväntas kunna identifiera riskfaktorer för att drabbas av en efterföljande främre korsbandsskada. Genom detta kan specifika riktlinjer för unga patienter utformas och därmed kan antalet som drabbas av en efterföljande skada minska.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Anterior Cruciate Ligament
A strong ligament of the knee that originates from the posteromedial portion of the lateral condyle of the femur, passes anteriorly and inferiorly between the condyles, and attaches to the depression in front of the intercondylar eminence of the tibia.
Adolescent
A person 13 to 18 years of age.
Sports Medicine
The field of medicine concerned with physical fitness and the diagnosis and treatment of injuries sustained in sports activities.
Rehabilitation
Restoration of human functions to the maximum degree possible in a person or persons suffering from disease or injury.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Rehabilitering - Göteborg - Sportrehab AB - Sportrehab workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Linnéa Gustavsson
Fysioterapeut , Sportrehab
Christoffer Thomeé
VD, Webbutvecklare, Företag, Sportrehab

Tutor

Jon Karlsson
Professor, Avdelningschef Ortopeden; Institutionen för Kliniska Vetenskaper; Sahlgrenska Akademin, Sjukhusledning
Roland Thomeé
Professor i fysioterapi, Sportrehab
Eric Hamrin Senorski
Sjukgymnast, Sportrehab, Ortopedi

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Att drabbas av en främre korsbandsskada innebär oftast frånvaro från knäkrävande aktiviteter under minst ett års tid. Allt för många lyckas aldrig återgå till sin tidigare fysisk aktivitetsnivå och många skadade uppvisar nedsatt knärelaterad livskvalitet 5-25 år efter skadan jämfört med friska individer (1). Vidare finns även samband mellan nedsatt livskvalitet och att misslyckas att återgå till fysisk aktivitet, ett högre BMI respektive att drabbas av en andra främre korsbandsskada (2).

Att ådra sig ytterligare en främre korsbandsskada efter en primär främre korsbandsoperation är därför än mer förödande än den första skadan. Generellt drabbas ungefär 6 % av patienter, som genomgått en primär operation, av en andra främre korsbandsskada, antingen i samma eller i motsatt knä (3). Patienter yngre än 25 år och som återgår till knäkrävande fysisk aktivitet efter en främre korsbandsoperation utgör däremot en högriskgrupp för att drabbas av ytterligare en främre korsbandsskada. Upp till en tredjedel av dessa unga fysiskt aktiva ådrar sig en ny
korsbandsskada (3-5).

Hos vuxna har samband mellan styrka och hoppförmåga i det skadade benet innan återgång till fysisk aktivitet (6, 7) samt återgång till knäkrävande fysisk aktivitet innan 9 månader efter operationen (6) identifierats som riskfaktorer för en andra främre korsbandsskada. Motsvarande kunskap saknas dock i dagsläget för unga individer, 15-20 år gamla, som genomgått en primär främre korsbandsoperation.

Projekt Korsband, ett lokalt rehabiliteringsregister, har hittills inkluderat drygt 2000 individer, varav 64 % var i åldern 15-30 år när de genomgick en primär främre korsbandsoperation. Registret innehåller data från patientrapporterade mått (validerade frågeformulär) samt validerade muskelfunktionstester. Dessa data ger oss därför stora möjligheter att studera riskfaktorer för denna unga högriskgrupp.

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan att få en andra främre korsbandsskada och 1) tid mellan operation av primärskadan och återgång till knäkrävande fysisk aktivitet och 2) muskelfunktion före återgång till knäkrävande fysisk aktivitet efter primärskadan hos ungdomar 15-20 år, och unga vuxna, 21-30 år.

Hypotes

Vår hypotes är att patienter som återgår innan 9 månader efter en främre korsbandsoperation har en högre risk att drabbas av en andra främre korsbandsskada. Vår andra hypotes är att de patienter som inte har återställt muskelfunktionen innan återgång till knäkrävande fysisk aktivitet i högre grad drabbas av en efterföljande främre korsbandsskada.

Patienter

Patienter, i åldern 15-30 år, registrerade i Projekt Korsband och som innan skadan var involverade i knäkrävande fysisk aktivitet kommer att inkluderas i aktuell studie. Ett ytterligare inklusionskriterium är att patienterna skall ha genomfört muskelfunktionstester vid 8, 12 eller 18 månaders efter sin primära främre korsbandsoperation. Knäkrävande fysisk aktivitet definieras i denna studie som att uppnå minst nivå 6 på Tegner Activity Scale (Tegner) (8).

Patienter som drabbats av en komplikation under test eller har en annan skada i samma eller motsvarande ben och som bedöms påverka resultatet kommer att exkluderas.

Metod - Gruppindelning

Jämförelseanalyser mellan inkluderade och exkluderade patienter kommer att utföras i syfte att undersöka studiens generaliserbarhet. Vidare kommer även gruppen som drabbats av en andra främre korsbandsskada att jämföras med de som inte drabbas av en efterföljande skada i syfte att utvärdera patientdemografiska faktorer. Detta för att beskriva de två olika grupperna vid baslinjen (vid primäroperationen).

Metod: Datainsamling

För att undersöka sambandet mellan en andra främre korsbandsskada och tid från operation till återgång till knäkrävande fysisk aktivitet, kommer de patienter, som möter inklusionskriterierna, att kontaktas via sms där kort information om aktuell studie presenteras samt en länk till ett webbaserat frågeformulär. Frågeformuläret innehåller frågor om och i så fall när återgång skett till knäkrävande fysisk aktivitet. Påminnelser att besvara frågorna kommer att skickas ut via sms och e-post under två veckor efter första utskicket. Därefter kontaktas patienter som inte svarat via telefon.

För att undersöka sambandet mellan en andra främre korsbandsskada och muskelfunktion före återgång till knäkrävande fysisk aktivitet, kommer data från muskelfunktionstester extraheras från Projekt Korsband. Patienter som följs i projektet utvärderas regelbundet med muskelfunktionstester vid 10 veckor, 4, 8, 12, 18, 24 månader och därefter årligen efter skada/operation. Muskelfunktionstesterna består av isokinetisk styrka i knäextension och -flexion samt tre hopptester; enbens upphopp, enbens längdhopp samt enbens sidohopp.  Båda testmetoderna, för att utvärdera styrka och hoppförmåga, är valida och har hög reliabilitet (9, 10). Data för knäfunktion kommer att extraheras från den uppföljning som ligger närmast före det att patienten angett att de återgått till knäkrävande fysisk aktivitet. Resultaten av muskelfunktion kommer att presenteras som Limb Symmetry Index (LSI) där resultatet från ett test från det skadade benet jämförs med resultatet från det icke skadade benet. Symmetrisk muskelfunktion definieras i aktuell studie som att uppnå ett LSI på 90 % i samtliga fem muskelfunktionstester.

Databearbetning

Inkluderade patienter kommer att beskrivas med deskriptiv statistik avseende variablerna kön, längd, vikt, ålder vid operation, tid mellan skada och operation samtEM[ fysisk aktivitetsnivå innan skadan. ]JämförandeEM analyser mellan inkluderade och exkluderade individer respektive mellan de som har drabbats respektive inte har drabbats av en andra främre korsbandsskada kommer att utföras med lämpligt oberoende test avhängigt variabelns datanivå.

För att undersöka potentiella riskfaktorer för att drabbas av en andra främre korsbandsskada kommer symmetrisk muskelfunktion före återgång till knäkrävande fysisk aktivitet (ja/nej) respektive tid från operation till återgång till knäkrävande fysisk aktivitet (antal månader) användas som oberoende variabler i univariabla analyser. Om båda variablerna faller ut som signifikanta, p<0,20, tas dessa med i en multivariabel analys (överlevnadsanalys). Signifikansnivå p < 0,05 kommer att tillämpas på övriga analyser.


Risken att drabbas av en andra främre korsbandsskada hos unga fysiskt aktiva i åldern 15-20 år, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/255941