En kvalitativ studie av kvinnors upplevelser vid avbruten IVF-behandling på grund av dålig embryokvalitet
Project number : 256761
Created by: Herborg Holter, 2018-12-11
Last revised by: Herborg Holter, 2018-12-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2018-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

En viss andel patienter som behandlas med provrörsbefrukting (IVF) drabbas av att avbryta behandling utan att något embryoåterförande sker på grund av utebliven befruktning eller dålig embryokvalitet.Nationella mätningar av patientupplevd vårdkvalitet i samband med IVF har visat att kvinnor upplever brist på stöd i samband med denna händelse. Vid litteraturgenomgång har vi inte funnit några tidigare studier som har undersökt kvinnors upplevelser och behov av stöd vid avbruten IVF-behandling.

Syftet med studien är att undersöka kvinnors upplevelser och behov av stöd när IVF-behandling ofrivilligt avbryts.Studiens design är en kvalitativ studie med semistrukturerade samtal.

Målet är att erhålla förbättrad förståelse utifrån patientperspektivet och utveckla omhändertagandet och stöd av IVF-patienter vid ofrivilligt avbruten behandling på grund av dålig embryokvalitet.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Samtliga svenska in vitro fertilisering (IVF) kliniker, offentliga och privata, använder det validerade instrumentet Kvalitet Ur Patientens Perspektiv (KUPP-IVF) för att mäta patientupplevd vårdkvalitet, vilket är kopplat till det Nationella Kvalitetsregistret för Assisterad befruktning (Q-IVF). KUPP-IVF har resulterat i flera vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling (Holter et al., 2014 a: b, Holter 2014, Holter et al., 2017).En viss andel IVF patienter, drabbas av att avbryta sin behandling på grund av utebliven befruktning eller dålig embryokvalitet utan chans till graviditet. Den nationella mätningen med KUPP-IVF visade att 80 procent av dessa kvinnor upplevde brist på stöd från verksamheten då behandlingen avbröts. Resultaten av mätningarna har rest frågan om hur vi som IVF personal kan stödja paren när de inte får någon embryotransfer (ET). Hur upplever patienter att få besked om att det inte blir någon ET? Nya metoder som införs idag innebär en striktare screening av embryo mot tidigare. Fördelen är att de embryon som återförs håller god kvalitet vilket ökar möjligheterna till graviditet i den aktuella cykeln. Nackdelen är att ytterligare en liten andel patienter inte får något embryoåterförande om det inte finns något embryo av tillräckligt god kvalitet. En sökning i litteraturen visar att inga tidigare studier har undersökt patienters upplevelser av IVF-behandling som ofrivilligt avbryts på grund av dålig embryokvalitet. Alla studier som undersökt olika aspekter av “misslyckad” behandling beskriver ”treatment failure” i termen av negativt graviditetsbesked (Baram et al., 1988; Boivin et al., 1995; Hammarberg et al., 2001, Verhaak et al., 2005; Peterson et al., 2011).The Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) har utformad riktlinjer och rekommendationer för psykosocial omvårdnad utifrån infertilitetspatienters särskilda behov (Gameiro et al., 2015). ESHRE’s guideline nämner inget om stöd till patienter vid utebliven embryo transfer.

Syftet med studien: att undersöka kvinnors upplevelser och behov av stöd när IVF-behandling ofrivilligt avbryts på grund av dålig embryokvalitetSTRONG·
Målet är att erhålla förbättrad förståelse utifrån patientperspektivet och utveckla omhändertagandet och stöd av IVF-patienter vid ofrivilligt avbruten behandling på grund av dålig embryokvalitet.


Metod: Urval

Inklusionskriterier: Kvinna med genomgången IVF-behandlingar utan någon embryoåterföring på grund av dålig embryokvalitet.
Exklusionskriterier: Otillräckliga kunskaper i svenska med tolkbehov.

Två IVF-kliniker ingår i studien; Sahlgrenska Universitetssjukhuset (offentlig) och Fertilitetscentrum Göteborg (privat). Patienterna identifieras via respektive kliniks databas, informationsbrev om studien skickas ut 14 dagar efter avbruten IVF-behandling. Patienterna kontaktas per telefon av forskarna med förfrågan om deltagande i studien.Totalt planeras att genomföra 20 samtal. Samtalen planeras en månad efter avbruten behandling när den akuta fasen har passerat och kvinnan fått perspektiv på sin upplevelse, liksom möjlighet att reflektera kring hur behovet att stöd kan förändras efter det akuta skedet. Samtliga kvinnor erbjuds möjlighet till psykologstöd vid behov.

Metod: Datainsamling

Studiens design är en kvalitativ studie med semistrukturerade samtal med kvinnor som genomgått IVF, utan att ha fått embryoåterförande.

Samtalen genomförs som fria berättelser relaterat till två teman:
1) Erfarenheter och upplevelser av avbruten IVF-behandling på grund av utebliven befruktning eller dålig embryokvalitet
2) Erfarenheter och upplevelser av stöd vid avbruten IVF-behandling på grund av dålig embryokvalitet.

Samtalen genomföras av två barnmorskor som är forskare och som inte är direkt involverade i kvinnans behandling. Samtalen sker i samtalsrum på kliniken eller i hemmet utifrån kvinnans önskemål, tar cirka en timme och spelas in för att sedan transkripteras.

Metod: Databearbetning

Analyser
Deskriptiv statistik av bakgrundsvariabler för patientpopulationen såsom ålder, infertilitetslängd, infertilitetsorsak, tidigare antal IVF-försök, utbildningsnivå och etnicitet.
Samtalen kommer att analyseras induktivt med tematisk innehållsanalys enligt Braun and Clark (2006) där datamaterialet transkriberas och kodas för att sedan skapa övergripande teman.

Statistik bearbetning
Tematisk innehållsanalys av samtalen bearbetas statistiskt med programvaran NVIVO.
Deskriptiv statistik sammanställs på gruppnivå av bakgrundsvariablerna (ålder, utbildning, sysselsättning, etnicitet, infertilitetsorsak, infertilitetslängd, tidigare IVF behandlingar, metod, resultat av tidigare behandlingar, fysisk/psykisk ohälsa).


Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Studien förväntas främst att leda till ökad förståelse för patienternas upplevelser av avbruten IVF-behandling. En ökad förståelse ger förutsättningar att utveckla omhändertagande och stöd till IVF-patienter vid ofrivilligt avbruten behandling.

Referenser

Baram D, Tourtelot E, Muechler E, Huang KO. Psychological adjustment following unsuccessful in vitro fertilization. J Psychosom Obstet Gynaecol 1988;9:181-190.

Boivin J, Takefman JE, Tulandi T, Brender W. Reactions to infertility based on extent of treatment failure. Fertil Steril 1995;63:801-807.

Braun V & Clarke V. Using thematic analysis in psychology, Qual Research Psychol 2006;3:77-101.

Gameiro S, Boivin J, Dancet E, de Klerk C, Emery M, Lewis-Jones C, Thorn P, Van den Broeck U, Venetis C, Verhaak C.M, Wischmann T, Vermeulen N. ESHRE guideline: routine psychosocial care in infertility and medically assisted reproduction—a guide for fertility staff. Hum Reprod 2015;0:1–11.

Hammarberg K, Astbury J, Baker HWG. Women’s experience of IVF: a follow up study. Hum Reprod 2001;16:374-383.

Holter H, Sandin-Bojö A-K, Gejervall A-L, Wikland M, Wilde-Larsson B, Bergh C.
Quality of care in an IVF programme from a patient’s perspective: development of
a validated instrument. Hum Reprod 2014a; 29:534-547.

Holter H, Sandin-Bojö A-K, Gejervall A-L, Wikland M, Wilde-Larsson B, Bergh C.
Patient-centered quality of care in an IVF-programme evaluated by men and women. Hum Reprod 2014b; 29: 2695-703.

Holter H. Experiences of IVF - from a patient perspective – Akademisk Avhandling 2014, ISBN 978-91-628-8970-8 http://hdl.handle.net/2077/35456.

Holter H, Gejervall A-L, Borg K, Sandin-Bojö A-K, Wikland M, Wilde-Larsson B, Bergh C.
In vitro fertilization healthcare professionals generally underestimated patientens´ satisfaction with quality of care. Acta Obstet Gynecol Scand 2017; DOI: 10.1111/aogs.

Peterson Bd, Pirritano M, Block JM, Schmidt L. Marital benefit and coping strategies in men and women undergoing unsuccessful fertility treatments over a 5-year period. Fertil Steril 2011;95:1759-1763.

Verhaak CM, Smeenk JMJ, Evers AMW, van Minnen A, Kremer JAM, Kraimaat F W. Predicting Emotional Response to Unsuccessful Fertility Treatment: A Prospective Study
Journal of Behavioral Medicine 2005;28:181-190.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Patient Satisfaction
The degree to which the individual regards the health care service or product or the manner in which it is delivered by the provider as useful, effective, or beneficial.
Infertility, Female
Diminished or absent ability of a female to achieve conception.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Kvinnosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Reproduktionsmedicin
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för kliniska vetenskaper - Avdelningen för obstetrik och gynekologi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Samarbete med Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Carlanderska sjukhuset workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Livio Göteborg

En kvalitativ studie av kvinnors upplevelser vid avbruten IVF-behandling på grund av dålig embryokvalitet, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/256761