Användning och betydelse av handledsstöd vid distal radiusfraktur, efter avgipsning
Project number : 257381
Created by: Eva Andersson, 2018-12-13
Last revised by: Eva Andersson, 2018-12-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

En traumatisk handskada, som handledsfraktur, ger stora konsekvenser för den som drabbas. I Sverige inträffar ca 25000 handledsfrakturer per år. Risken är större för kvinnor och antalet handledsfrakturer ökar. Personer med handledsfraktur har ofta svårigheter att använda handen efter avgipsning. Det är viktigt att tidigt börja använda sin skadade hand för att återfå god handfunktion och minska risken för komplikationer. Arbetsterapeuten provar ofta ut ett handledsstöd (ortos) vid avgipsning för att minska smärta och underlätta användande av handen. Vid Närhälsans rehabmottagningar i Västra Götalandsregionen används vanligen ett prefabricerat handledsstöd med eller utan en skena på insidan som stöttar handleden. 

En  litteraturöversikt om rehabilitering efter handledsfraktur tar inte upp handledsstöd som en åtgärd som studerats i en omfattning så att den kan tas upp i en översikt. Studier finns om annan typ av ortosbehandling i senare skede efter DRF, men det gäller passiva behandlingsortoser. En studie visar att personer med reumatisk ledsjukdom får smärtlindring, förbättrad handfunktion och handstyrka av att använda ett handledsstöd. Men det saknas kunskap om hur handledsstöd används och vilken betydelse det har för personer med handledsfraktur.

Syftet är att undersöka användning och betydelse av handledsstöd i vardagens görande/aktiviteter för vuxna med icke-opererad handledsfraktur efter avgipsning. Frågeställningarna berör hur mycket handledsstödet används, vid vilka aktiviteter och upplevelsen av nytta/hinder i dessa aktiviteter. Samt vilken betydelse det har för personer med handledsfraktur.

För att svara på syfte och frågeställningar planeras en mixad metod. Dels en observation över tid där deltagarna får beskriva hur mycket och i vilka aktiviteter de använder sitt handledsstöd samt upplevd nytta med detta vid två tillfällen. Vid 5-6 respektive 11-12 veckor efter frakturen. Dels en kvalitativ del där några av studiens deltagare intervjuas om vilken betydelse handledsstödet haft för dem under tiden efter avgipsning. Intervjuerna kommer sedan analyseras med s.k. innehållsanalys.

Resultatet av studien planeras att redovisas i form av en D-uppsats vid Göteborgs universitet, samt i en vetenskaplig artikel.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

En traumatisk handskada, som distal radiusfraktur (DRF) ger stora konsekvenser för den som drabbas. I Sverige inträffar ca 25000 DRF per år (22,23). Risken är större för kvinnor och antalet radiusfrakturer ökar (22). Personer med DRF har ofta svårigheter att använda handen efter avgipsning (14,29,30). Det är viktigt att tidigt börja använda sin skadade hand för att återfå god handfunktion och minska risken för komplikationer (12-16). Arbetsterapeuten provar ofta ut ett handledsstöd (32) vid avgipsning för att minska smärta och underlätta användande av handen (28,31,32). Vid Närhälsans rehabmottagningar i VGR används vanligen ett prefabricerat semistabilt handledsstöd med en insydd volar skena.

En Cochranereview om rehabilitering efter distal radiusfraktur tar inte upp ortosbehandling som en åtgärd (35). Studier finns om annan typ av ortosbehandling i senare skede efter DRF, men det gäller passiva behandlingsortoser (36, 37). En studie visar att personer med reumatoid artrit får smärtlindring, förbättrad handfunktion och handstyrka av att använda ett semistabilt handledsstöd (38). Men det saknas kunskap om hur handledsstöd används och vilken betydelse det har för personer med DRF.

Syftet är att undersöka användning och betydelse av handledsstöd i vardagens görande/aktiviteter för vuxna med icke-opererad DRF efter avgipsning. Frågeställningarna berör hur mycket handledsstödet används, vid vilka aktiviteter och upplevelsen av nytta/hinder i dessa aktiviteter. Samt vilken betydelse det har för personer med DRF.

Designen är explanatory sequential mixed method som inleds med en kvantitativ longitudinell observationsstudie med mätningar vid 5-6 respektive 11-12 veckor efter skadan. Den följs av en kvalitativ fas med semistrukturerade kvalitativa intervjuer vilka analyseras med innehållsanalys.

Resultatet av studien planeras att redovisas i form av en D-uppsats vid Göteborgs universitet. Eventuellt även i en vetenskaplig artikel.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Durable Medical Equipment
Devices which are very resistant to wear and may be used over a long period of time. They include items such as wheelchairs, hospital beds, artificial limbs, etc.
Radius Fractures
Description missing

Projektets delaktighet i utbildning

checked Master


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

Registrering påbörjad i ClinicalTrials.gov. Har ännu inte ett identifieringsnummer därifrån.

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R6 - Närhälsan Sörhaga rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Enheten för Rehab Alingsås lasarett. Dvs anställd av primärvården VGR, men arbetar för Alingsås lasarett

Tutor

Susanne Gustafsson
Leg. Arbetsterapeut, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Finansiering

Grants

FoU i Södra Älvsborg (VGFOUSA-870651)
31 000 SEK (applied sum: 110 000 SEK)
Eva Andersson

2018,


Användning och betydelse av handledsstöd vid distal radiusfraktur, efter avgipsning, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/257381