Parrelationen och fördelning av föräldraledighet
Project number : 260171
Created by: Monica Lidbeck, 2019-01-04
Last revised by: Monica Lidbeck, 2019-06-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2010-02-19
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-04-08
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2019-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

BAKGRUND: Att bli förälder är en omställning som även omfattar parrelationen och hur ansvaret för barnets omvårdnad delas mellan föräldrarna skiljer sig åt mellan olika familjer. I Sverigekan båda föräldrarna vara föräldralediga, men om olika fördelning av föräldraledigheten är kopplat till hur de uppfattar kvalitén i vet vi ännu lite om. Projektet är en delrapport från Fördelning av föräldraledighet - en prospektiv jämförande studie av familjer (projekt 56041), och ingår i ett avhandlingsarbete (projekt 260181). SYFTE: Studien avser att undersöka om föräldrars upplevda kvalité av parrelationen hänger samman med deras fördelning av föräldraledighet vid 6 och 18 månader efter barnets födsel. METOD: Deltagarna bestod av 280 föräldrar som besvarade en skala om parrelationen (QDR, Quality of Dyadic Relationship) och föräldrar som delar föräldraledigheten lika kommer jämföras med föräldrar som inte delar föräldraledigheten i lika hög grad. Rekryteringen av föräldrar skedde genom Barnavårdscentraler i Göteborg och Södra Bohuslän. FÖRVÄNTAT RESULTAT: Att bidra till ökad kunskap om föräldrarnas fördelning av föräldraledigheten är associerat med hur de uppfattar att de har det i parrelationen. Föräldrar och personal kan ges infallsvinklar i samtal kring föräldraskap, parrelation och hur de fördelar föräldraledigheten.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Aktuellt projekt avser delrapport från projektet Fördelning av föräldraledighet- en prospektiv jämförande studie av familjer med fokus på parrelationen och association till fördelning av föräldraledighet, som del av pågående avhandlingsarbete Familjeliv och fördelning av föräldraledighet. 280 föräldrar deltog vid båda datainsamlingarna 6 och 18 månader efter barnets födsel och besvarade den validerade skalan QDR, Quality of Dyadic Relationship. Rekryteringen av föräldrar skedde genom Barnavårdscentraler i Göteborg och Södra Bohuslän. Datainsamling är avslutad och analys av resultatet kommer att redovisas i vetenskaplig artikel.  

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Psychological Phenomena and Processes
Mechanisms and underlying psychological principles of mental processes and their applications.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - Central Barnhälsovård i Västra Götaland - Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Susanne Bernhardsson
FoU-strateg, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Finansiering

Grants

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (106441) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
80 000 SEK
Monica Lidbeck, Birgitta Wickberg, Tomas Tjus

2010, Fördelning av föräldraledighet- en prospektiv jämförande studie av familjer


Parrelationen och fördelning av föräldraledighet, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/260171