Familjeliv och fördelning av föräldraledighet - Avhandlingsarbete
Project number : 260181
Created by: Monica Lidbeck, 2019-01-04
Last revised by: Monica Lidbeck, 2019-06-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Share and Care - experiences of equally shared parental leave

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

BAKGRUND: Den svenska föräldraförsäkringen ger båda föräldrarna förutsättningar att kombinera föräldraskap och arbetsliv genom att dela på föräldraledigheten. Fast det varit möjligt under ett halvt sekel vet vi lite om den psykologiska betydelsen av hur föräldraledigheten fördelas. SYFTE: Pågående avhandlingsarbete undersöker psykologiska aspekter kring fördelning av föräldraledighet och hur det återspeglas i föräldraskap och familjeliv. METOD: 280 föräldrar besvarade en enkätstudie vid 6 och 18 månader efter barnets födsel, för att undersöka om de skiljer sig åt utifrån hur de delat föräldraledigheten. 24 föräldrar intervjuades om deras erfarenheter av skiftet av föräldraledigheten mellan dem. Data har analyserats och tematiserats med fenomenologisk ansats. FÖRVÄNTAT RESULTAT: Enkätstudien redovisas i tre delstudier med fokus på associationer mellan fördelning av föräldraledighet och psykologiska aspekter av familjeliv avseende dels upplevd kvalité i parrelationen, dels stöd från partner, sk coparenting. En publicerad artikel beskriver föräldrars upplevda grad av föräldrastress. Pappor som inte delat lika på föräldraledigheten skattade högre föräldrastress än de som delat lika. Intervjustudien avser att bidra med ökad kunskap kring hur föräldrar som delar föräldraledigheten upplevt skiftet mellan dem. Resultaten kan vägleda mödra- och barnhälsovårdens personal i samtal om föräldraledighetens fördelning med enskilda föräldrar och i föräldragrupp.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Avhandlingen består av fyra delstudier, varav tre kvantitativa och en kvalitativ. Det övergripande syftet är att undersöka psykologiska aspekter av fördelning av föräldraledighet och hur det yttrar sig i föräldraskap och familjeliv. Med en kvantitativ prospektiv enkätstudie undersöks associationer mellan fördelning av föräldraledighet och psykologiska aspekter av föräldrars välbefinnande, såsom upplevd grad av föräldrastress, och familjeliv avseende upplevd kvalité i parrelationen och stöd från partner, sk coparenting. Enkätstudiens datainsamling redovisas i projektet Fördelning av föräldraledighet - en prospektiv jämförande studie av familjer och för respektive delarbete redovisas resultaten i tre avskiljda delstudier/artiklar, varav artikel om föräldrastress publicerats. I den kvalitativa studien Att dela föräldraledighet – föräldrars erfarenheter av skiftet mellan dem utforskas 24 föräldrars erfarenheter av perioden före, under och efter skiftet av föräldraledigheten mellan dem som primära omsorgsgivare. Med fenomenologisk ansats har data analyserats tematiskt och resultaten för föräldrarna jämförs. Den kvalitativa delstudiens opublicerade manus är under omarbetning. I licentiatavhandlingen rapporterades den kvalitativa delstudien och enkätstudien om föräldrastress.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Psychological Phenomena and Processes
Mechanisms and underlying psychological principles of mental processes and their applications.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Hälso- och specialistvård för barn och unga - Central Barnhälsovård i Västra Götaland - Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Susanne Bernhardsson
FoU-strateg, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Finansiering

Grants

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (106441) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
80 000 SEK
Monica Lidbeck, Birgitta Wickberg, Tomas Tjus

2010, Fördelning av föräldraledighet- en prospektiv jämförande studie av familjer

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (46601) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
95 000 SEK
Monica Lidbeck, Birgitta Wickberg

2009, Att dela föräldraledighet – föräldrars erfarenheter av skiftet mellan dem

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Familjeliv och fördelning av föräldraledighet - Avhandlingsarbete, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/260181