Betydelsen av BMI hos moder i tidig graviditet och amningens längd för utveckling av BMI hos barn och ungdomar
Project number : 261181
Created by: Lisa Önnestam, 2019-01-15
Last revised by: Lisa Önnestam, 2019-06-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Barnfetma är ett växande problem i samhället och det pågår mycket forskning för att förstå orsakerna, för att förebygga och vända trenden. För barnet innebär fetma risk för psykisk ohälsa, sömnproblem, utanförskap och försämrad tandhälsa och på sikt ökad risk för sjukdomar som diabetes typ 2, hjärtinfarkt, stroke och vissa cancerformer. Flera studier har visat samband mellan föräldrarnas, framför allt mammans, body mass index (BMI) före och under graviditet och barnets framtida BMI. Det finns också studier som visat samband mellan amningens längd och barnets framtida BMI. Övervikt och fetma beror sannolikt på en kombination av arv och miljö.

Ett forskningsprojekt inleddes år 2000 där alla kvinnor inskrivna på mödravårdscentraler (MVC) i Lidköping under 1999 studerades med fokus på BMI vid inskrivningen. Dessa kvinnors barn följdes därefter upp fram till 4 års ålder och man kunde se att sambandet mellan moderns BMI vid inskrivning på MVC och barnets BMI blev starkare vid 4 års ålder jämfört med vid födseln och 1 års ålder. Nu planerar vi att följa upp dessa barn upp till åtminstone 16 års ålder med avseende på deras vikt och BMI för att se om övervikt och fetma i tidig graviditet kan kopplas till övervikt och fetma hos barn och tonåringar. Vi ska också studera sambandet mellan amningens längd och barnens BMI i olika åldrar. 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Fetma hos barn och vuxna är ett av den moderna världens största hälsoproblem [1-2]. Globalt år 2016 var 192 miljoner barn överviktiga och 124 miljoner barn feta [3]. I en svensk prevalensstudie låg prevalensen för övervikt eller fetma hos pojkar på 16% och hos flickor på 13%. Hos barn i större städer samt hos barn vars mödrar var högutbildade var prevalensen lägst [4-5]. Barnfetma medför stora samhällskostnader [1] och innebär högre risk för psykisk ohälsa, sömnbesvär [1, 6-7], andningsbesvär och astma. På sikt ökar risken för diabetes typ 2, hypertoni, hjärtinfarkt, stroke, artros och cancer [1, 6-8]. 

Det är viktigt att försöka kartlägga de bakomliggande mekanismerna för utveckling av barnfetma för att hitta effektiva sätt att förebygga sjukdomen. Det är sannolikt en kombination mellan arv och miljö som orsakar barnfetma [1, 9]. Tvilling- och adoptionsstudier har visat att BMI ärvs upp till 70%, men samtidigt behövs miljöfaktorer. I tvillingstudier är det visat att den genetiska påverkan på vikten var som lägst i mitten av barndomen och ökade sedan i tonåren. För miljöfaktorer var sambandet omvänt; upp till 13 års ålder sågs ett samband mellan delad miljö och BMI, men i tonåren försvann det sambandet [9]. Flera studier har visat på långsiktiga positiva effekter av amning, däribland minskad förekomst av övervikt längre fram i livet [10-12]. 

Den här studien är en fortsättning på det arbete som påbörjades år 2000 då BMI på samtliga kvinnor som skrevs in på MVC i Lidköping under år 1999 registrerades [13]. Dessa kvinnors barn följdes sedan upp fram till 4 års ålder och man kunde se att sambandet mellan moderns BMI vid inskrivning på MVC och barnets BMI blev starkare vid 4 års ålder jämfört med vid födseln och 1 års ålder [14]. I den här longitudinella kohortstudien kommer samma barn att följas upp till 16 års ålder med avseende på vikt, BMI och korrelation till deras mammors BMI samt amningens längd.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Pediatrics
A medical specialty concerned with maintaining health and providing medical care to children from birth to adolescence.
Body Mass Index
An indicator of body density as determined by the relationship of BODY WEIGHT to BODY HEIGHT. BMI=weight (kg)/height squared (m2). BMI correlates with body fat (ADIPOSE TISSUE). Their relationship varies with age and gender. For adults, BMI falls into these categories: below 18.5 (underweight); 18.5-24.9 (normal); 25.0-29.9 (overweight); 30.0 and above (obese). (National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention)
Breast Feeding
The nursing of an infant at the mother's breast.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning
checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Kristina Bengtsson Boström
Distriktsläkare, Närhälsan Billingen vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg, Sahlgrenska akademin

Finansiering

Grants

FoU-rådet i Skaraborg (869761) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
110 000 SEK
Lisa Önnestam, Orsolya Melinda Sófalvi, Kristina Bengtsson Boström

2018, Betydelsen av BMI hos moder i tidig graviditet och amningens längd för utveckling av BMI hos barn och ungdomar


Betydelsen av BMI hos moder i tidig graviditet och amningens längd för utveckling av BMI hos barn och ungdomar, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/261181