13-årsuppföljning av kvinnor med långvarig ländryggssmärta inom primärvård - en prospektiv longitudinell kohort studie
Project number : 262651
Created by: Lena Nordeman, 2019-02-04
Last revised by: Lena Nordeman, 2019-06-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Smärta i rörelse-och stödjeorgan är en av de största orsakerna till långtidssjukfrånvaro. Ländryggssmärta (LRS) drabbar 60-80% av befolkningen någon gång i livet. De flesta blir besvärsfria oavsett behandling medan ca 10-20% utvecklar långvariga besvär. Kvinnor har en högre risk att utveckla långvarig ländryggssmärta (LLRS) och en högre risk att utveckla generaliserad smärta.

En ökad kunskap om prognostiska faktorer för en positiv smärt-och funktionsutveckling vid LLRS undersökt över lång tid skulle kunna påverka handläggandet vid LLRS på ett sätt som kanske mer än idag kan stödja en positiv smärt-och funktionsutveckling.

Syfte: Undersöka hur LLRS hos kvinnor som sökt primärvård utvecklas över tid och identifiera prognostiska faktorer för smärtutveckling, fysisk funktion och aktivitetsförmåga.

Metod: I föreliggande studie kommer alla kvinnor (n=131) som inkluderades i en tvärsnittsstudie år 2006 och som följdes upp efter 2 år tillfrågas att delta i en uppföljning 13 år efter första undersökningstillfället.

Förväntat resultat: Ge kunskap om kliniskt förlopp över lång tid (13 år) och prognostiska faktorer för smärt- och funktionsutveckling av LLRS hos kvinnor som söker primärvård. Denna kunskap bör kunna användas i primärvårdens omhändertagande av kvinnor med LLRS och ge uppslag till egenvårdsråd och behandlingsåtgärder.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Smärta i rörelse-och stödjeorgan är en av de största orsakerna till långtidssjukfrånvaro. Ländryggssmärta (LRS) drabbar 60-80% av befolkningen någon gång i livet. De flesta blir besvärsfria oavsett behandling medan ca 10-20% utvecklar långvariga besvär. Kvinnor har en högre risk att utveckla långvarig ländryggssmärta (LLRS) och en högre risk att utveckla generaliserad smärta.

Hur LLRS utvecklas till återkommande och eller mer ihållande smärta med funktionsnedsättning är inte helt klarlagt. Prognostiska faktorer för smärtutveckling, arbetsförmåga och självskattad aktivitetsbegränsning vid 1 och 2-årsuppföljningar av personer med LLRS som sökt primärvård finns beskrivna. Prestation på fysiska test (6-min gångtest), begränsningar i självskattad aktivitet och delaktighet och psykosociala faktorer spelar roll vid en ogynnsam smärt- och funktionsutveckling. Det finns dock patienter med LLRS som inte har någon anatomisk, demografisk eller psykosocial förklaring till sina symptom. Vissa personer med LLRS uppfyller samtidigt kriterier för utbredd smärta och visar en förändrad smärtkänslighet som vid fibromyalgi.

En ökad kunskap om prognostiska faktorer för en positiv smärt-och funktionsutveckling vid LLRS undersökt över lång tid skulle kunna påverka handläggandet vid LLRS på ett sätt som kanske mer än idag kan stödja en positiv smärt-och funktionsutveckling. Dessutom om en högre fysisk kapacitet visar samband med en bättre prognos för kvinnor med LLRS så skulle denna kunskap kunna användas för att motivera patienter att vara mer fysiskt aktiva och ge underlag till egenvårdsstrategier.

Syftet är att undersöka hur LLRS hos kvinnor som sökt primärvård utvecklas över tid och identifiera prognostiska faktorer för smärtutveckling, fysisk funktion och aktivitetsförmåga. I föreliggande studie kommer alla kvinnor (n=131) som inkluderades i en tvärsnittsstudie år 2006 och som följdes upp efter 2 år tillfrågas att delta i samma undersökning 13 år efter första undersökningstillfället.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Low Back Pain
Acute or chronic pain in the lumbar or sacral regions, which may be associated with musculo-ligamentous SPRAINS AND STRAINS; INTERVERTEBRAL DISK DISPLACEMENT; and other conditions.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Longitudinal Studies
Studies in which variables relating to an individual or group of individuals are assessed over a period of time.
Prognosis
A prediction of the probable outcome of a disease based on a individual's condition and the usual course of the disease as seen in similar situations.
Physical Fitness
A state of well-being in which performance is optimal, often as a result of physical conditioning which may be prescribed for disease therapy.
Physical Therapy Modalities
Therapeutic modalities frequently used by physical therapists or physiotherapists to promote, maintain, or restore the physical and physiological well-being of an individual.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R8 - Närhälsan Lidköping rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Uddevalla rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Övrigt workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Hälsometri
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R6 - Närhälsan Sörhaga rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R6 - Närhälsan Ängabo rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Chan-Mei Ho
Leg. sjukgymnast, doktorand, Närhälsan Lidköping rehabmottagning
Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)
Anna Bergenheim
Leg. Sjukgymnast, FoU-strateg, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Anna Grimby Ekman
Epidemiolog, biostatisitker, forskare, Institutionen för medicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

13-årsuppföljning av kvinnor med långvarig ländryggssmärta inom primärvård - en prospektiv longitudinell kohort studie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/262651