Högt blodtryck hos de äldsta patienterna
Project number : 262691
Created by: Maria Berkhout, 2019-02-05
Last revised by: Maria Berkhout, 2019-06-14
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Projektbakgrund

Medellivslängden ökar i industrialiserade länder över hela världen och därmed ökar andelen äldre vuxna. År 2070 beräknas var 4:e invånare i Sverige vara äldre än 65 år. Högt blodtryck (=hypertoni) är en vanlig sjukdom som ökar med åldern. Förekomsten av hypertoni är upp till 80 % hos personer över 60 år. Hypertoni utgör en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och njursvikt. Äldre vuxna står för merparten av hypertonirelaterade sjukdomar och dödlighet, det skapar utmaningar i behandling av äldre vad gäller förbättrad hälsoutfall och livskvalitet. Majoriteten av de äldsta hypertonipatienterna behandlas och kontrolleras av specialister i allmänmedicin i primärvården i Sverige. En del patienter når inte behandlingsmålen. Utmaningen för läkarna är att undvika underbehandling, som ökar risken för komplikationer, men även överbehandling som ökar risken för läkemedelsbiverkningar. Det saknas vetenskapligt grundade direktiv för vilken blodtrycksnivå som bör eftersträvas hos de äldsta.

Syfte

Att beskriva hypertoni hos de äldsta med blodtrycksnivåer, samsjuklighet och prognos samt läkarnas inställning till behandling.

Metod

Sjukdomens behandling, samsjuklighet, dödlighet och komplikationer studeras med register från primärvården. Överväganden som allmänläkare gör vid hypertonibehandling av de äldsta studeras med kvalitativ och kvantitativ metod.

Förväntat resultat

 Studierna förväntas kunna bidra till en bättre hypertonibehandling hos de äldsta patienterna.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Projektbakgrund

Den förväntade medellivslängden fortsätter att öka i industrialiserade länder över hela världen och därmed ökar andelen av befolkningen med äldre vuxna inom den totala populationen [1]. I Sverige blir befolkningen också äldre och äldre har generellt sett sämre hälsa än yngre [2]. År 2070 beräknas var 4:e invånare i Sverige vara äldre än 65 år [3]. Hypertoni är en vanlig förekommande sjukdom som ökar med åldern. I Sverige beräknas 27 % av den vuxna befolkningen ha hypertoni [4] och förekomsten av hypertoni är högst bland äldre vuxna, upp till 80 % hos personer över 60 år [5]. Hypertoni utgör en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och njursvikt [6]. Det leder till att äldre vuxna står för merparten av hypertoni relaterad morbiditet och mortalitet [7] och skapar utmaningar i behandling av äldre, såväl vad gäller förbättrad hälsoutfall och därmed livskvalitet, som att minska vårdkostnader. Majoriteten av de äldsta patienterna med hypertoni behandlas och kontrolleras av allmänläkare i primärvården i Sverige. En del patienter når inte behandlingsmålen. Utmaningen för allmänläkare är att undvika såväl underbehandling, som ökar risken för komplikationer, men även överbehandling och polyfarmaci som ökar risken för biverkningar hos de sköra äldre. Det saknas vetenskapligt grundade direktiv för vilken blodtrycksnivå som bör eftersträvas hos de äldsta.

Syfte

Projektets övergripande syfte är att beskriva hypertoni hos de äldsta med blodtrycksnivåer, samsjuklighet och prognos samt läkarnas inställning till behandling.

Metod

Sjukdomens behandling, samsjuklighet, mortalitet och komplikationer studeras med hjälp av register från primärvården. De överväganden som allmänläkare gör vid hypertonibehandling av de äldsta planeras att studeras dels med kvalitativ metod (fokusgrupper) och dels med kvantitativ metod (enkät).

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.
Population Characteristics
Qualities and characterization of various types of populations within a social or geographic group, with emphasis on demography, health status, and socioeconomic factors.
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Per Hjerpe
Distriktsläkare, FoU-Chef, Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg
Kristina Bengtsson Boström
Distriktsläkare, Närhälsan Billingen vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg, Sahlgrenska akademin
Anna-Lena Östberg
leg tandläkare, Forskning och utbildning
Karin Manhem
professor överläkare, Medicin, Sahlgrenska

Finansiering

Grants

FoU-centrum Skaraborg
201 335 KR
Maria Berkhout, Per Hjerpe, Anna-Lena Östberg, Kristina Bengtsson Boström, Karin Manhem

2019, Högt blodtryck hos de äldsta, för hela doktorandprojektet.


Högt blodtryck hos de äldsta patienterna, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/262691