Undersökning av en kombinerad behandling av stressreducerande fysisk aktivitet och internetbaserad kognitiv beteendeterapi för personer med långvarig generaliserad smärta
Project number : 262711
Created by: Anna Bergenheim, 2019-02-05
Last revised by: Anna Bergenheim, 2019-06-17
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-06-17
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2023-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Effects on pain of a combined treatment of stress-reducing physical activity and internet-based cognitive behavioral therapy for persons with chronic widespread pain

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Långvarig generaliserad smärta/Chronic widespread pain (CWP) är vanligt förekommande i primärvården. Man har funnit fysiologiska förändringar i kroppens försvar på smärta och stress hos personer med CWP. Patientgruppen är också associerad med låg fysisk aktivitetsnivå vilket ökar sårbarheten ytterligare för stress. Tidigare studier visar samband mellan stress och smärta, och att en lägre stressnivå ökar chansen för väsentlig förbättring i smärtintensitet på lång sikt för personer med CWP.
Syfte: Att undersöka effekten av en intervention som kombinerar individanpassad stressreducerande fysisk aktivitet och Internetbaserad Kognitiv Beteendeterapi (I-KBT) för personer med långvarig generaliserad smärta samt att undersöka vilka patienter som är mest hjälpta av behandlingen.
Metod: 200 personer med CWP planeras att rekryteras i Västra Götalandsregionen. Efter telefonscreening tillfrågas deltagarna om deltagande och vid undersökningen fyller de i frågeformulär om symtom och hälsa och randomiseras till 1 av 2 grupper:
-Grupp 1: Kombinerad behandling av individanpassad fysisk aktivitet och Internetbaserad Kognitiv beteendeterapi (I-KBT) inriktad på stressreducering.
-Grupp 2: Enbart individanpassad fysisk aktivitet.
Deltagarna följs upp efter 6, 12 och 24 månader.
Förväntat resultat: Vår hypotes är att en kombination av regelbunden fysisk aktivitet och I-KBT som inriktas på stressreducering har positiva effekter på smärta och andra symtom för personer med CWP.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Personer med Långvarig generaliserad smärta/Chronic widespread pain (CWP) är vanligt förekommande i primärvården. Man har funnit fysiologiska förändringar i kroppens försvar på smärta och stress hos personer med CWP. Patientgruppen är också associerad med låg fysisk aktivitetsnivå vilket ökar sårbarheten ytterligare för stress. Tidigare studier visar ett generellt samband mellan stress och smärta, och att en lägre stressnivå ökar chansen för väsentlig förbättring i smärtintensitet på lång sikt för personer med CWP.
Syfte: Att undersöka effekten på smärtintensitet och smärtutbredning av en intervention som kombinerar individanpassad stressreducerande fysisk aktivitet och internetbaserad KBT för personer med långvarig generaliserad smärta, att undersöka vilka faktorer som predicerar en eventuell förbättring av interventionen samt utforska deltagarnas erfarenheter och upplevelser av den kombinerade interventionen.
Metod: Regional randomiserad kontrollerad studie, bestående av 3 armar. 260 personer med CWP planeras att rekryteras från olika delar av VGR via annonsering i lokaltidningar och sociala medier. Efter telefonscreening tillfrågas deltagarna om deltagande och vid undersökningen bedöms de av psykolog samt fyller i frågeformulär om symtom och hälsa. Därefter randomiseras de till en av tre grupper.
 Interventionsgrupp 1: Kombinerad intervention av individanpassad fysisk aktivitet och Internetbaserad Kognitiv beteendeterapi (I-KBT) inriktad på stressreducering.
 Interventionsgrupp 2: Enbart individanpassad fysisk aktivitet.
 Kontrollgrupp: Ingen intervention.
 Deltagarna följs upp med samma frågeformulär som vid baseline efter 6, 12 och 24 månader.
 Efter avslutad intervention tillfrågas 20 personer som deltagit i den kombinerade interventionen om deltagande i en kvalitativ intervjustudie för att undersöka deras erfarenheter av metoden.
 Planerad projektstart hösten 2019.
Förväntat resultat: Vår hypotes är att en kombination av regelbunden fysisk aktivitet och I-KBT som inriktas på stressreducering har positiva effekter på smärta och andra symtom för personer med CWP jämfört med enbart fysisk aktivitet eller sedvanlig vård. Den kombinerade stressreducerande behandlingen kan innebära ett nytt behandlingsalternativ för personer med CWP som utgör en svårbehandlad patientkategori i primärvården.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pain
An unpleasant sensation induced by noxious stimuli and generally received by specialized nerve endings.
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.
Pain, Intractable
Persistent pain that is refractory to some or all forms of treatment.
Exercise Therapy
Motion of the body or its parts to relieve symptoms or to improve function, leading to PHYSICAL FITNESS, but not PHYSICAL EDUCATION AND TRAINING.
Cognitive Therapy
A direct form of psychotherapy based on the interpretation of situations (cognitive structure of experiences) that determine how an individual feels and behaves. It is based on the premise that cognition, the process of acquiring knowledge and forming beliefs, is a primary determinant of mood and behavior. The therapy uses behavioral and verbal techniques to identify and correct negative thinking that is at the root of the aberrant behavior.
Internet
A loose confederation of computer communication networks around the world. The networks that make up the Internet are connected through several backbone networks. The Internet grew out of the US Government ARPAnet project and was designed to facilitate information exchange.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Uddevalla rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Projektledaren verksam här.
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R8 - Närhälsan Lidköping rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Medarbetare verksam här.

Medarbetare

Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Anna Grimby Ekman
Epidemiolog, biostatisitker, forskare, Institutionen för medicin
Chan-Mei Ho-Henriksson
Leg. sjukgymnast, doktorand, Närhälsan Lidköping rehabmottagning
Sandra Weineland
Specialistpsykolog, filosofie doktor, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Närhälsan, Psykologiska institutionen

Finansiering

Grants

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (835151) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
214 000 SEK
Anna Bergenheim, Anna Grimby Ekman, Sandra Weineland, Lena Nordeman, Maria Larsson

2018, Undersökning av om en kombinerad behandling av fysisk aktivitet och internetbaserad kognitiv beteendeterapi inriktad på stressreducering kan påverka smärtintensiteten hos personer med långvarig generaliserad smärta.


Undersökning av en kombinerad behandling av stressreducerande fysisk aktivitet och internetbaserad kognitiv beteendeterapi för personer med långvarig generaliserad smärta, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/262711