Tidig identifiering och samverkande insatser för att förebygga utveckling av långvariga besvär och sjukskrivning för smärttillstånd: PREVSAM – en randomiserad kontrollerad studie
Project number : 264811
Created by: Maria Larsson, 2019-03-14
Last revised by: Maria Larsson, 2019-06-30
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Early identification of risk for and PREVention of Sickness Absence due to Musculoskeletal pain "PREVSAM": a randomized controlled trial

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

En SBU-rapport från 2016 framhåller behovet av att tidigt identifiera risk för och förebygga utvecklandet av långvarig smärta och sjukskrivning. Smärttillstånd är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning i världen men oftast av övergående karaktär. För vissa kvarstår dock smärtan längre, vilket kan leda till funktionsnedsättning, minskad livskvalitet och sjukskrivning. Att påverka sjukskrivning kräver komplexa åtgärder och inte enbart symtomlindring. Denna studie avser att pröva en modell, PREVSAM, för att förebygga sjukskrivning. Efter att tidigt ha identifierat risk för långvariga besvär och sjukskrivning görs en tydlig ansvarsfördelning av vem som har ansvar för vilka insatser (inklusive individen själv). Patienter som söker till primärvården för smärta primärt genererade från muskler och leder och löper risk för sjukskrivning inkluderas i studien. Patienterna randomiseras antingen till PREVSAM-modellen eller till sedvanlig behandling inom primärvård. I PREVSAM-modellen erbjuds en personcentrerad rehabilitering där individens uppfattning om ansvar för besvären har belysts och samverkande insatser görs av ett interdisciplinärt team med utgångspunkt i den biopsykosociala modellen och i samverkan med arbetsplatsen, alternativt arbetsförmedlingen. Utvärdering avseende sjukskrivning görs efter 12 månader med hjälp av sjukfrånvarostatistik från Försäkringskassan. Även egenrapporterad arbetsförmåga, smärta, hälsorelaterad livskvalitet, ångest och depression och risk för sjukskrivning, följs upp efter 1, 3, 6 och 12 månader.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Att ha smärta från muskler eller leder drabbar de flesta någon gång i livet. Det är en av de vanligaste orsakerna till att man söker sig till primärvården. För många individer är besvären av övergående karaktär, men ibland utvecklas det till att innebära långvarig smärta och funktionsnedsättning med minskad livskvalitet och sjukskrivning som följd. Långvariga smärttillstånd har visat sig innebära en stor börda inte bara för individen själv utan även för samhället i stort, inte minst i ekonomiska termer. Tillsammans med psykisk ohälsa svarar smärttillstånd från muskler och leder för nästan hälften av alla sjukskrivningar i Sverige. När smärttillståndet blir långvarigt och riskerar att innebära sjukskrivning både har och får det ofta även psykosocial påverkan. Det finns möjligheter att upptäcka risk för att utveckla långvarigt smärttillstånd och sjukskrivning med hjälp av ett screeningformulär. Det har också visat sig gynnsamt med åtgärder där patienten tillsammans med flera olika yrkeskategorier samverkar för att återgå till arbete efter sjukskrivning. Att påverka utvecklingen av långvarig smärta och sjukskrivning kräver dock komplexa åtgärder och det finns ännu få studier som kunnat visa vilka åtgärder som kan ha en preventiv effekt för att minska risken för att utveckla långvarig smärta och sjukskrivning. Denna studie avser att pröva en modell (PREVSAM) för att förebygga utveckling av långvarigt smärttillstånd och sjukskrivning. Efter att tidigt ha identifierat risk för långvariga besvär och sjukskrivning, erbjuds en personcentrerad rehabilitering där individens uppfattning om ansvar för besvären har belysts och samverkande insatser görs av ett interdisciplinärt team med utgångspunkt i den biopsykosociala modellen och i

samverkan med arbetsplatsen, alternativt arbetsförmedlingen. En tydlig ansvarsfördelning av vem som har ansvar för vilka insatser (inklusive individen själv) görs, så att inte något eller någon ska kunna falla mellan stolarna.

Metod

För att bli inkluderad i studien behöver personen vara över 18 år, ha smärta som har sitt ursprung från muskler och leder men ej haft besvär i mer än 3 månader, samt varit sjukskriven i högst 30 dagar under senaste 12 månaderna.

Personerna screenas med Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnarie (ÖMPSQ) när man söker för sina besvär i primärvården, och vid risk för att utveckla långvariga besvär och sjukskrivning erbjuds deltagande i studien. Efter att ha tackat ja lottas man till antingen behandling enligt PREVSAM-modellen eller till sedvanlig vård.

PREVSAM-modellen innefattar:

• Personcentrerat arbetssätt

• Identifikation av personens attityd till ansvar för besvär från muskler och leder

• Att man arbetar i interdisciplinärt team med strukturerade, synkroniserade insatser med regelbunden kommunikation och koordination som är baserad på en gemensam rehabiliteringsfilosofi

• Möjlighet till tidig kontakt med psykologisk/psykoterapeutisk kompetens för att adressera psykosociala faktorer

• Möjlighet till tidig kontakt och samarbete med arbetsgivare/arbetsplats alt Arbetsförmedlingen

En individuell rehabiliteringsplan skapas tillsammans av individen och det interdisciplinära teamet baserat på individens mål, attityd till ansvar samt fysiska, psykologiska och sociala resurser. Förutsättningar och resurser på arbetsplatsen bedöms och diskuteras gemensamt och arbetsgivarens ansvar för att undvika sjukskrivning betonas. Det tydliggörs vem som har ansvar för vad (individen själv, hälso- och sjukvården, arbetsgivaren/arbetsförmedlingen), i rehabiliteringen så att inte något ska hamna "mellan stolarna".

Basen i det interdisciplinära teamet är individen själv, fysioterapeut och arbetsterapeut. Om psykologisk/psykoterapeutisk kompetens är önskvärt kopplas det till teamet. Om det anses nödvändigt kan läkare kopplas in. Rehabiliteringskoordinator kan kopplas in om det anses nödvändigt och finns tillgängligt.

Aktiviteter och behandling inom hälso- och sjukvården utgörs av det ordinarie utbud som finns på ingående enheter. Tidig kontakt erbjuds till psykologisk/psykoterapeutisk kompetens. Samarbetet med arbetsgivare/arbetsförmedling kan t.ex. bestå av ett strukturerat trepartssamtal för att hitta och stärka resurser till att kunna kvarstå i arbete. Den individuella rehabiliteringsplanen ska undvika aktiviteter som kräver att individen behöver vara sjukskriven, med undantag för förebyggande sjukpenning. Tillsammans med individen själv ansvarar en av professionerna för att rehabiliteringsplanen regelbundet följs upp. Eftersom modellen är individanpassad kan behandlingsperioden variera men bör inte överstiga 8 veckor.

Personerna i kontrollgruppen erbjuds sedvanlig vård vid enheten.

Alla i studien ingående personer följs sedan upp avseende sjukskrivning under 12 månader. Individerna följs också upp avseende egenrapporterad arbetsförmåga, egenrapporterad smärtstatus, hälsorelaterad livskvalitet och risk för att utveckla sjukskrivning både på lång och kort sikt.

Förväntat resultat

Om studiens hypotes att PREVSAM-modellen, när den sätts in i ett tidigt skede innan personen hunnit utveckla långvariga besvär och lett till sjukskrivning, visar sig vara effektiv så innebär det att man kan minska lidande för individen och kostnader för såväl hälso- och sjukvård som för samhället i stort.

Det innebär också att man kan behöva se över ersättningssystem för behandling vid risk att utveckla långvarig smärta, samverkansmöjligheterna för hälso- och sjukvården med arbetsgivare eller arbetsförmedling samt tillgång till psykologisk/psykoterapeutisk kompetens för patientgruppen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pain
An unpleasant sensation induced by noxious stimuli and generally received by specialized nerve endings.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Tjörn rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Öckerö rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Rehabilitering - Göteborg - Active Landvetter AB - Active City Rehab workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Rehabilitering - Härryda - Active Landvetter AB - Active Landvetter AB workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Rehabilitering - Göteborg - Wästerläkarna Rehab AB - Wästerläkarna Rehab workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Coworker

Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Kristina Holmgren
Professor, leg arbetsterapeut, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Maria Dottori
Projektkoordinator/Leg Sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Gunnel Hensing
Professor, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Stefan Bergman
Professor, Sektionen för hälsa och samhälle, Institutionen för medicin, Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Susanne Bernhardsson
FoU-strateg, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Anna Grimby Ekman
Epidemiolog, biostatisitker, forskare, Institutionen för medicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Tidig identifiering och samverkande insatser för att förebygga utveckling av långvariga besvär och sjukskrivning för smärttillstånd: PREVSAM – en randomiserad kontrollerad studie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/264811