Divertikelsjukdom i primärvården
Project number : 266551
Created by: Johan Granlund, 2019-04-02
Last revised by: Johan Granlund, 2019-08-07
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Diverticular disease in primary care

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Divertikelsjukdom innebär förekomst av utpåsningar, "fickor" på tjocktarmen. Kunskap om handläggningen av symtomatisk divertikelsjukdom i primärvården är bristfällig. Epidemiologisk forskning kring symtomatisk divertikelsjukdom har nästan uteslutande baserats på patienter i slutenvård eller på specialiserade öppenvårdsmottagningar, troligtvis då hälso- och sjukvårdens medicinska register på nationell nivå endast inkluderar dessa vårdgivare. Primärvården handlägger dock en stor del av patienterna men hur diagnosticering, behandling och uppföljning ser ut är okänt.

Syfte

Beskriva handläggningen av divertikelsjukdom i primärvården

Metod

Det initiala arbetet med kartläggningen av diagnosticering, behandling och uppföljning av divertikesjukdom i primärvården innefattar en litteraturgenomgång över samtliga studier med primärvårdsfokus vid divertikelsjukdom de senaste 15 åren. Utifrån denna kommer de precisa frågeställningarna och hypoteserna fattas. Förutsättningar att extrahera data i de olika landstingens och regionernas databaser på individnivå kommer därefter att undersökas och jämföras. Forskningsgruppen i divertikelsjukdom på Karolinska institutet har tidigare utvecklat en metod för att finna inläggningar i slutenvården med symtomatisk divertikelsjukdom i Patientregistret. Genom att länka data mellan dessa register kan vi följa hur patienter rör sig mellan primärvårdsnivå och slutenvårdsnivå. Data kommer att behandlas anonymiserat. Även en enkätundersökning över primärvårdsläkarnas handläggning av patienterna kommer att genomföras.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Symtomatisk divertikelsjukdom är mycket vanligt hos äldre och har bedömts som en av de mest kostsamma magtarm-sjukdomarna för hälso- och sjukvården. Kunskap om handläggningen av symtomatisk divertikelsjukdom i primärvården är bristfällig. Epidemiologisk forskning kring symtomatisk divertikelsjukdom har nästan uteslutande baserats på patienter i slutenvård eller på specialiserade öppenvårdsmottagningar, troligtvis då hälso- och sjukvårdens medicinska register på nationell nivå endast inkluderar dessa vårdgivare. Primärvården handlägger dock en stor del av patienterna men hur diagnosticering, behandling och uppföljning ser ut är okänt.

Syfte

Beskriva handläggningen av divertikelsjukdom i primärvården

Frågeställning

Hur ser diagnosticering, behandling och uppföljning av divertikelsjukdom i primärvården ut?

Metod

Den initiala arbetet med kartläggningen av diagnosticering, behandling och uppföljning av divertikesjukdom i primärvården innefattar en litteraturgenomgång i PubMed över samtliga studier med primärvårdsfokus vid divertikelsjukdom de senaste 15 åren. Utifrån denna kommer de precisa frågeställningarna och hypoteserna fattas. Förutsättningar att extrahera data i de olika landstingens och regionernas databaser på individnivå kommer därefter att undersökas och jämföras. Forskningsgruppen i divertikelsjukdom på Karolinska institutet har tidigare utvecklat en metod för att finna inläggningar i slutenvården med symtomatisk divertikelsjukdom i Patientregistret och har data fram till 2010 för samtliga dessa. Datasetet planeras att uppdateras för att även inkludera de senaste åren. Genom att länka data mellan dessa register kan vi följa hur patienter rör sig mellan primärvårdsnivå och slutenvårdsnivå. Data kommer att behandlas anonymiserat. Även en enkätundersökning över primärvårdsläkarnas handläggning av patienterna kommer att genomföras. Statistisk metod bestäms först när precisa frågeställningar är utarbetade och det är studerat vilka förutsättningar som finns att extrahera vilka data i regionala register.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Översikt (Review)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diverticulum, Colon
A pouch or sac opening from the COLON.
Diverticulitis
Inflammation of a DIVERTICULUM or diverticula.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V1 - Närhälsan Lysekil vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Karolinska Institutet, Stockholm - Institutionen för medicin, Solna

Divertikelsjukdom i primärvården, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/266551