Hur väl följs riktlinjer för antibiotikabehandling av luftvägsinfektioner inom primärvården?
Project number : 266661
Created by: Adeel Bashir, 2019-04-04
Last revised by: Adeel Bashir, 2019-04-04
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa följsamheten till myndigheters riktlinjer för antibiotikaförskrivning vid luftvägsinfektioner ur såväl nationella som globala perspektiv. 

Under många år har man använt antibiotika i onödan och på felaktiga grunder. Detta har lett till snabb utveckling av motståndskraftiga bakterier. Motståndskraft mot befintliga antibiotika ökar och sprider sig globalt. Därför kommer det att bli svårare att behandla båda vanliga och allvarliga infektioner som leder till högre dödlighet, längre vårdtider och högre medicinska kostnader. Det är oehört viktigt att antibiotika används rationellt, och därför skriver nu flesta länder riktlinjer som man vill förskrivarna följer i så stor utsträckning som möjligt.

I denna litteraturstudie framkommer det att man inte följer riktlinjer optimalt, och hade man gjort det hade det lett till förbättring i form av mindre antall förskrivningar samt mindre ökning av motståndskraft mot antibiotika.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Resistensen mot befintliga antibiotika ökar och sprider sig globalt. Därför kommer det att bli svårare att behandla båda vanliga och allvarliga infektioner. Detta leder till högre dödlighet, längre vårdtider och högre medicinska kostnader. Därför är det viktigt att antibiotika används rationellt.

För att motverka problemet skriver nu de flesta länder riktlinjer. I Sverige har vi skriftliga riktlinjer för vanliga infektioner i öppenvård, sammanställda av Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.  Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa följsamheten till myndigheters riktlinjer för antibiotikaförskrivning vad gäller luftvägsinfektioner ur såväl nationella som globala perspektiv. 

Det finns i denna litteraturstudie en övervägande evidens för att man i de länder där undersökningarna gjorts inte i sitt förskrivningsmönster lever upp till riktlinjerna avseende antibiotikaanvändning. Däremot finns det viss evidens för att införandet av riktlinjer faktiskt leder till förbättringar.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Översikt (Review)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Respiratory Tract Infections
Description missing
Guideline Adherence
Conformity in fulfilling or following official, recognized, or institutional requirements, guidelines, recommendations, protocols, pathways, or other standards.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V1 - Närhälsan Fjällbacka vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Johanna Karlsson
Läkare, NU-sjukvården NÄL
Mogens Bove
överläkare, docent, NU-sjukvården NÄL

Hur väl följs riktlinjer för antibiotikabehandling av luftvägsinfektioner inom primärvården?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/266661