Prevalens av ospecifik ryggsmärta i svensk sjukvård
Project number : 266821
Created by: Olof Thoreson, 2019-04-05
Last revised by: Olof Thoreson, 2019-11-21
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-04-05
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The prevalence of low back pain in Swedish Health care

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

Ryggsmärta är en vanlig problematik för alla befolkningar och kulturer där tidigare studier har visat att det även orsakar den största funktionsnedsättningen över hela världen. Hur stort besväret är i Sverige är inte helt känt och ej heller hur vanligt det är att söka vård inom primärvården för ryggbesvär.

Syfte

Att undersöka prevalens samt eventuell förändring av prevalens av ryggsmärta av ospecifik variant, tidsperioden 2014-2018 i Västra Götaland 

Metod

Utdrag från Vega registret avseende ospecifik ryggsmärta som innefattar primärvård, öppenvård samt slutenvård inom VG-region med totalt ca 1,7 miljoner invånare.. Resultaten kommer vara primärt subgruppsanalyserade på ålder, kön, diagnos och vårdinstans.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

Ryggsmärta är en vanlig problematik för alla befolkningar och kulturer där tidigare studier har visat att det även orsakar den största funktionsnedsättningen över hela världen. Hur stort besväret är i Sverige är inte helt känt och ej heller hur vanligt det är att söka vård inom primärvården för ryggbesvär.

Syfte

Att undersöka prevalens samt eventuell förändring av prevalens av ryggsmärta av ospecifik variant, tidsperioden 2014-2018 i Västra Götaland. Frågeställning: Hur vanligt är det med ryggsmärta och hur har prevalensen av ryggsmärta förändrats över tid i Västra Götaland?
 

Metod

Utdrag från Vega registret avseende ospecifik ryggsmärta som innefattar primärvård, öppenvård samt slutenvård inom VG-region med totalt ca 1,7 miljoner invånare.. Resultaten kommer vara primärt subgruppsanalyserade på ålder, kön, diagnos och vårdinstans.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Back
Description missing
Back Pain
Acute or chronic pain located in the posterior regions of the THORAX; LUMBOSACRAL REGION; or the adjacent regions.
Sweden
Description missing
Low Back Pain
Acute or chronic pain in the lumbar or sacral regions, which may be associated with musculo-ligamentous SPRAINS AND STRAINS; INTERVERTEBRAL DISK DISPLACEMENT; and other conditions.
Prevalence
The total number of cases of a given disease in a specified population at a designated time. It is differentiated from INCIDENCE, which refers to the number of new cases in the population at a given time.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Post doc ersättning till huvudansvarig

Medarbetare

Anna Swärd Aminoff
Distriktsläkare , Primärvård
Catharina Parai
specialistläkare, Område slutenvård

Finansiering

Grants

Fou primärvård Göteborg
20 %
Olof Thoreson

2019, Ryggbesvär i primärvård

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att öka förståelsen för den totala prevalensen och bakomliggande faktorer för rygg och ljumskbesvär, samt sätta detta i relation till den totala befolkningen och nuvarande operativa interventioner. Projektet kommer vara fördelat på olika delsteg/delprojekt:

  1. Undersöka eventuell förändring av prevalens av ryggsmärta av både specifik och ospecifik variant, samt FAIS är under tidsperioden 2014-2018 i Västra Götaland (primärvård, öppenvård samt slutenvård totalt ca 1,7 miljoner invånare) via registerstudie från Vegaregistret. Resultaten kommer vara primärt subgruppsanalyserade på ålder, kön, diagnos och vårdinstans. Eventuell socioekonomisk (CNI) och geografiska faktorer skall belysas som troliga sekundära utfallsmått.
Frågeställning: Hur har prevalensen av ryggsmärta och ljumsksmärta förändrats över tid i Västra Götaland?  Finns det skillnader i prevalens mellan könen, ålder och vårdinstans?


Prevalens av ospecifik ryggsmärta i svensk sjukvård, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/266821