Systematisk litteraturöversikt av biomekaniska ryggstudier på grisar
Project number : 267041
Created by: Olof Thoreson, 2019-04-06
Last revised by: Olof Thoreson, 2019-11-21
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2019-04-06
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2019-11-21
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

A systematic Scoping Review of biomechanical studies of in vitro porcine spinal loading.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

Ryggproblem är en vanlig orsak till funktionsnedsättning och smärta. Bakomliggande orsaker är ej helt klarlagda men olika sorters överbelastningar tros orsaka skador på olika ryggstrukturer som kan ge både akuta och senare besvär. Grundläggande forskning kring belastningar och dess påverkan på ryggen har därför en viktig roll för att förstå orsak och konsekvens kring skador och ryggproblem. Ett problem med grundläggande forskning är att det finns många problem att utföra forskning på människor och speciellt kring experimentella vävnadsfrågeställningar. Grisrygg har dock visats vara väldigt lik människoryggen i många avseenden såsom belastningstålighet, storlek och är en etablerad forskningsmodell.

Syfte:

Syftet med denna studie är att utöka förståelsen kring hur olika belastningar ger för olika resultat på ryggvävnad. Syftet är även att sammanställa alla inkluderade studier och se över metod och rapporteringskvalitet samt ge förslag på hur fortsatta rapporter bör utformas för att nå högre forskningskvalitet och på så sätt potentiellt öka möjligheterna till framtida metastudier.

Metod:

Genomföra strukturerad pilotsökning och därefter slutsökning i flertalet vetenskapliga databaser enligt studieprotokoll. Stegvis bedömning av sökningsresultat enligt etablerade inklusions och exklusionskriterer av flera studiedeltagare. Inkluderade studiers metod och resultat införs i etablerat studieprotokoll vilket därefter används för jämförelse av resultat. Kvalitetsbedömning av inkluderade artiklar utföres enligt tidigare validerat protokoll.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

Ryggproblem är en vanlig orsak till funktionsnedsättning och smärta. Bakomliggande orsaker är ej helt klarlagda men olika sorters överbelastningar tros orsaka skador på olika ryggstrukturer som kan ge både akuta och senare besvär. Grundläggande forskning kring belastningar och dess påverkan på ryggen har därför en viktig roll för att förstå orsak och konsekvens kring skador och ryggproblem. Ett problem med grundläggande forskning är att det finns många problem att utföra forskning på människor och speciellt kring experimentella vävnadsfrågeställningar. Grisrygg har dock visats vara väldigt lik människoryggen i många avseenden såsom belastningstålighet, storlek och är en etablerad forskningsmodell.

Syfte:

Syftet med denna studie är att utöka förståelsen kring hur olika belastningar ger för olika resultat på ryggvävnad. Syftet är även att sammanställa alla inkluderade studier och se över metod och rapporteringskvalitet samt ge förslag på hur fortsatta rapporter bör utformas för att nå högre forskningskvalitet och på så sätt potentiellt öka möjligheterna till framtida metastudier.

Metod:

Genomföra strukturerad pilotsökning och därefter slutsökning i flertalet vetenskapliga databaser enligt studieprotokoll. Stegvis bedömning av sökningsresultat enligt etablerade inklusions och exklusionskriterer av flera studiedeltagare. Inkluderade studiers metod och resultat införs i etablerat studieprotokoll vilket därefter används för jämförelse av resultat. Kvalitetsbedömning av inkluderade artiklar utföres enligt tidigare validerat protokoll.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Översikt (Review)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Review
An article or book published after examination of published material on a subject. It may be comprehensive to various degrees and the time range of material scrutinized may be broad or narrow, but the reviews most often desired are reviews of the current literature. The textual material examined may be equally broad and can encompass, in medicine specifically, clinical material as well as experimental research or case reports. State-of-the-art reviews tend to address more current matters. A review of the literature must be differentiated from HISTORICAL ARTICLE on the same subject, but a review of historical literature is also within the scope of this publication type.
Swine
Any of various animals that constitute the family Suidae and comprise stout-bodied, short-legged omnivorous mammals with thick skin, usually covered with coarse bristles, a rather long mobile snout, and small tail. Included are the genera Babyrousa, Phacochoerus (wart hogs), and Sus, the latter containing the domestic pig (see SUS SCROFA).
Compressive Strength
The maximum compression a material can withstand without failure. (From McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 5th ed, p427)
Spine
The spinal or vertebral column.

Projektets delaktighet i utbildning

checked D-uppsats / Magisterexamen
checked C-uppsats / Kandidatexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

Projektprogram i läkarutbilningen Göteborgs universitet.

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Syfte, frågeställning och metod
Syftet med detta projekt är att öka förståelsen för den totala prevalensen och bakomliggande faktorer för rygg och ljumskbesvär, samt sätta detta i relation till den totala befolkningen och nuvarande operativa interventioner. Projektet kommer vara fördelat på olika delsteg/delprojekt:

Att undersöka troliga bakomliggande orsaker till ryggbesvär via en Systematisk översikt av experimentella ryggstudier avseende olika belastningsvinklar och rörelser.

Frågeställning: Är ryggen mer utsatt för skada och framtida problem vid några specifika rörelser?


Systematisk litteraturöversikt av biomekaniska ryggstudier på grisar, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/267041