Tanke och Hälsa - Intervention för att förebygga första depression hos unga
Project number : 267131
Created by: Josefine Lilja, 2019-04-08
Last revised by: Josefine Lilja, 2019-04-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Depression är en av de främsta orsakerna till nedsatt funktion i världen. Depression är ett väsentligt problem bland
ungdomar som ökar signifikant vid ungefär 15 år, och det orsakar försämring i sociala, akademiska och familjeförhållanden. Eftersom
depression ökar betydligt bland ungdomar vid ungefär 15 år och svenska barn slutar sin grundskola i den åldern kan depression
innebära en orsak till att de misslyckas med sin skolgång och därigenom inte är kvalificerade för vidare studier. Det finns ett aktuellt
kunskapsgap av långsiktig uppföljning av interventionsstudier för att förhindra första depressionen bland ungdomar. Syfte Att studera
effekterna av ett depressionsförebyggande program i svensk skolkontext. Metod: Genom screening identifiera elever (8: e klass) från
fyra olika högstadieskolor med lätta depressiva symtom. I två av skolorna kommer vi att erbjuda ett kognitivt beteendemässigt
utvecklingsbaserat interventionsprogram, inklusive mindfullness och träning för att lösa problem som eleverna möter i sitt dagliga liv.
Eleverna i de andra två skolorna kommer agera kontrollgrupp, de erhåller sedvanlig skolhälsovård. Vi antar att cirka 20 studenter av
cirka 160/180 studenter kommer att uppfylla kriterierna för inkludering i interventionsgruppen och samma antal i kontrollgruppen.
Metoden är avsedd att förebygga depression hos eleverna i årskurs 8 . Ett mer långsiktigt mål är att förebygga utvecklingen av en
kronisk depressiv sjukdom som har stor negativ inverkan på livskvaliteten och möjligheten till ett självständigt liv.Resultat: Effekterna
av programmet mäts genom att jämföra hur många av eleverna i interventionsgruppen med kontrollerna kommer att slutföra
grundskolan med godkända betyg, liksom utvecklingen av första depression samt välbefinnande. Slutsats: Om resultaten visar
skillnader mellan grupperna, och om metoden är gångbar i svensk skolkontext, kommer vi vilja genomföra en större implementering
av programmet i regionen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

In this project we want to test whether an evidence-based method tested in Iceland by Prof Eirikur Örn Arnarson and Prof Ed Craighead and in Portugal works in Swedish school settings.

The method is meant to prevent light depressive symptoms by students at the age of 14  developing into major depression with the risk of them not being able to finish compulsory school (9 th grade) with complete/approved grades. A more long-term purpose is to try to prevent the developing of a chronic depressive disease which has major negative effect on life quality and the possibility of an independent life.

The project will identify students in four different senior high schools in two neighboring communes at the age of 14 (8 th grade) with light depressive symptoms and ways of thinking that are known to increase the risk of developing major depression. In two of the schools we will offer them a cognitive-behavioral, developmentally-based intervention program including mindfulness and training in solving problems the students meet in their real life. The students in the other two schools will be the control-group. We assume that about 20 students out of approximately 160/180 students will meet the criteria for inclusion in the intervention group and the same number in the control group.

A Student´s manual and a separate Teacher´s manual belong to the course. These are adapted to the age and maturity of the students.

In this study we try a new way of cooperating between the Student health with the school nurses and the Primary health care with the psychologists that lead the intervention course. 

The effects of the program will be followed by comparing how many of the students in the intervention group compared with the controls will finish compulsory school with approved grades. We will also follow the attendance statistics before and after the intervention as well as the development of major depression and their wellbeeing after 6, 12 and 18 months after completed intervention.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Behavior and Behavior Mechanisms
The observable response made to a situation and the unconscious processes underlying it.
Psychological Phenomena and Processes
Mechanisms and underlying psychological principles of mental processes and their applications.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Annan utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Tjörn vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Samarbetsprojekt mellan Primärvård och Elevhälsa Tjörn och Orust.

Tanke och Hälsa - Intervention för att förebygga första depression hos unga, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/267131