Kostnadseffektivitet för livsstilssatsningen VIKTiga mammor
Project number : 267681
Created by: Karin Haby, 2019-04-10
Last revised by: Karin Haby, 2019-07-23
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-07-23
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Cost-effectiveness of the Mighty Mums behavioral antenatal care intervention programme

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Hög vikt inför graviditet liksom stor viktökning under graviditeten innebär ökad risk för komplikationer för både mor och barn med effekter på sjukvårdskostnader. Ett livsstilsprojekt i mödrahälsovården i Göteborg syftade till att via livsstilsåtgärder rörande mat och med inslag av motiverande samtalsteknik, begränsa viktuppgången under graviditet för kvinnor med BMI≥30 samt öka hälsomedveten hos såväl kvinnor som medarbetare inom mödrahälsovården. Denna studie syftar att undersöka om denna satsning påverkar livsstilsfaktorerna kost och fysisk och kvinnans viktutveckling, så att kostnadseffektivitet vad gäller sjukvårdskostnader i samband med graviditet och förlossning kan uppnås.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Övervikt och fetma är växande och långsiktiga hälsoproblem med stor betydelse för folkhälsan och sjukvårds- liksom samhällsekonomin. Levnadsvanor är starkt kopplade till socioekonomi. Hög vikt inför graviditet liksom viktökning under graviditeten utöver rekommendationerna innebär ökad risk för komplikationer för både mor och barn med effekter på sjukvårdskostnader. Ett treårigt projekt med en standardiserad beteendeintervention i mödrahälsovården i Göteborg, utförd av barnmorskor och under ledning av dietist, syftade till att via livsstilsåtgärder rörande mat och med inslag av motiverande samtalsteknik, begränsa viktuppgången under graviditet för kvinnor med BMI≥30 samt öka hälsomedveten hos såväl kvinnor som medarbetare inom mödrahälsovården.

Syfte: Att undersöka om en livsstilssatsning i mödrahälsovården påverkar livsstilsfaktorerna kost och fysisk och kvinnans viktutveckling, så att kostnadseffektivitet vad gäller sjukvårdskostnader i samband med graviditet och förlossning kan uppnås.

Metod: Kostnader för ordinarie MVC-besök, extra besök och studieaktiviteter kommer att inkluderas i kostnadsanalysen och sättas i relation till viktändring och självrapporterad hälsa.

Förväntat resultat: Lägre sjukvårdskostnader i samband med barnafödande, för kvinnor med fetma som erbjudits och deltagit i en livsstilsintervention under graviditeten.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Life Style
Typical way of life or manner of living characteristic of an individual or group. (From APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 8th ed)
Costs and Cost Analysis
Absolute, comparative, or differential costs pertaining to services, institutions, resources, etc., or the analysis and study of these costs.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M4 - Mödra- och barnhälsovårdsteamet workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M4 - Gibraltargatan barnmorskemottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Ragnar Hanås
Överläkare, NU-sjukvården Uddevalla sjukhus

Supervisor

Åsa Premberg
FoU-ledare, Universitetslektor, Barnmorska, Sahlgrenska akademin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Hanna Gyllensten
Leg apotekare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Marie Berg
Professor förenad med befattning som universitetssjukhusöverbarnmorska, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Kvinnosjukvård

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Kostnadseffektivitet för livsstilssatsningen VIKTiga mammor, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/267681