Allmänläkares upplevelser av ekonomiska ramar för utredning och behandling.
Project number : 268301
Created by: Gustav Ceicer, 2019-04-15
Last revised by: Gustav Ceicer, 2019-06-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-06-19
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Omfattande reformer har genomförts i Sverige de senaste decennierna i syfte att minska kostnaderna för utredning och behandling i sjukvården och kostnadsansvaret kan sägas ha kommit närmare den enskilda läkaren. Tidigare studier har indikerat att det finns en kostnadsmedvetenhet inom läkarkåren i stort, men hur den påverkar utredning och behandling och hur läkare själva ser på detta är ofullständigt kartlagt, särskilt när de gäller svenska förhållanden.

Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva allmänläkares upplevelser av de ekonomiska ramar som de arbetar under gällande framförallt utredning och behandling.

Metod
Kvalitativ intervjustudie enligt Malteruds metod för systematisk textkondensering. 10 st. läkare verksamma i allmänmedicin skall intervjuas enskilt.

Förväntat resultat/tänkbar nytta
Genom att belysa allmänläkares upplevelser, förhållanden och tankar kring ekonomin i arbetet kan underlag bildas för framtida studier.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Syftet med denna studie är att utforska primärvårdsläkares upplevelser av de ekonomiska ramarna och inställning till kostnader för utredning och behandling.

Studiedesignen är kvalitativ deskriptiv. Genom strategiskt urval av läkare inom allmänmedicin som arbetar inom primärvårdsområde Göteborg är avsikten att spegla studiens syfte så brett som möjligt. Respondenterna kommer vara antingen ST-läkare i allmänmedicin eller specialister i allmänmedicin. Genom att inkludera läkare som även har arbetslivserfarenhet från tiden före läkemedelsreformen och vårdvalet kan man belysa ämnet bredare. Potentiella respondenter kommer att tillfrågas om deltagande i studien medelst e-postutskick och muntligen i storgrupp i samband med arbetsrelaterade sammankomster.

Målsättningen är att genomföra sammanlagt 10 st semi-strukturerade enskilda intervjuer med 10 st läkarer vilka spelas in med ljudupptagning. En intervjumall med några frågeområden utformas i enlighet med studiens syfte. ”Probing questions” (t.ex. ”hur menar du då?”) används vid behov. Intervjuerna genomförs i avskildhet på respondernas respektive arbetsplatser alternativt på annan plats enligt överenskommelse. Den första intervjun är en provintervju för att se att intervjumallen fungerar i enlighet med studiens syfte och vid behov sker efter denna revidering. Ljudinspelningarna transkriberas i sin helhet fortlöpande till text av studieförfattaren och analyseras enligt Malteruds modell för systematisk textkondensering (STC). Metoden omfattar fyra steg.

Innan intervju genomförs kommer varje respondent att få information om studiens syfte och skriftligt samtycke till medverkande och ljudinspelning kommer inhämtas. Respondenterna kommer informeras om att de när som helst, utan angiven anledning, kan avbryta sitt deltagande i studien. Respondenterna kommer ej att kunna identifieras utifrån sina svar. Insamlade data kommer hanteras konfidentiellt och endast inom ramen för studien. Insamling av känsliga personuppgifter och/eller patientuppgifter kommer ej ske. Personuppgifterna kommer pseudonymiseras. Studien sker inom ramen för ett studentarbete. Studien bedöms inte omfattas av Etikprövningslagen

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Decision Making
The process of making a selective intellectual judgment when presented with several complex alternatives consisting of several variables, and usually defining a course of action or an idea.
Cost Sharing
Provisions of an insurance policy that require the insured to pay some portion of covered expenses. Several forms of sharing are in use, e.g., deductibles, coinsurance, and copayments. Cost sharing does not refer to or include amounts paid in premiums for the coverage. (From Dictionary of Health Services Management, 2d ed)
Drug Utilization
The utilization of drugs as reported in individual hospital studies, FDA studies, marketing, or consumption, etc. This includes drug stockpiling, and patient drug profiles.
Health Care Costs
The actual costs of providing services related to the delivery of health care, including the costs of procedures, therapies, and medications. It is differentiated from HEALTH EXPENDITURES, which refers to the amount of money paid for the services, and from fees, which refers to the amount charged, regardless of cost.
Health Services Research
The integration of epidemiologic, sociological, economic, and other analytic sciences in the study of health services. Health services research is usually concerned with relationships between need, demand, supply, use, and outcome of health services. The aim of the research is evaluation, particularly in terms of structure, process, output, and outcome. (From Last, Dictionary of Epidemiology, 2d ed)
Physician's Practice Patterns
Patterns of practice related to diagnosis and treatment as especially influenced by cost of the service requested and provided.
Health Care Economics and Organizations
The economic aspects of health care, its planning, and delivery. It includes government agencies and organizations in the private sector.
Prescription Fees
The charge levied on the consumer for drugs or therapy prescribed under written order of a physician or other health professional.
Sweden
Description missing
Physician-Patient Relations
The interactions between physician and patient.
Health Services Accessibility
The degree to which individuals are inhibited or facilitated in their ability to gain entry to and to receive care and services from the health care system. Factors influencing this ability include geographic, architectural, transportational, and financial considerations, among others.
Economics, Medical
Economic aspects of the field of medicine, the medical profession, and health care. It includes the economic and financial impact of disease in general on the patient, the physician, society, or government.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Åsa Premberg
FoU-ledare, Universitetslektor, Barnmorska, Sahlgrenska akademin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Allmänläkares upplevelser av ekonomiska ramar för utredning och behandling., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/268301