Trygghetscirkelns föräldraskap (Circle of Security - Parenting) - gruppintervention för föräldrar med barn i förskoleåldern - En pilotstudie.
Project number : 269501
Created by: Zekiye Sag, 2019-04-29
Last revised by: Zekiye Sag, 2019-04-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-04-29
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Circle of Security-Parenting (COS-P), är ett manualbaserat, psykoedukativt föräldrastödsprogram som grundar sig i anknytningsteorin. Programmet ger grundläggande kunskap om små barns emotionella behov som belyses grafiskt utifrån en cirkelmodell och hur man som förälder kan tillgodo dessa och därmed främja trygg anknytning hos sitt barn. Programmet omfattar 8 sessioner à 90 minuter.

Psykologenheterna för Mödra- och barnhälsovården (P-MBHV) inom Västra Götalandsregionen har som sitt primära uppdrag att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskoleåldrarna genom bland annat tidiga insatser till blivande föräldrar och föräldrar med barn i förskoleåldern.
COS-P erbjuds numera regelbundet inom P-MBHV i Södra Älvsborg antingen som komplement till annan föräldrastödsinsats eller som enda åtgärd i syfte att öka kvalitén i föräldra-barn relationen. Den är utformad som en gruppintervention men kan även erbjudas individuellt efter behov.

Alla verksamma psykologer inom enheten är utbildade i COS-P som ges till de föräldrar där den bedöms som lämplig föräldrastödsinsats. Samtidigt finns idag endast ett fåtal studier som har gjorts kring effekterna av COS-P. År 2018 fanns det två RCT-studier publicerade internationellt, varav en av dessa publiceringar var ett studieprotokoll från Danmark där studien beräknas bli klar för publicering under 2019. I Sverige föreligger endast en studie riktat mot späd- och småbarnsföräldrar som deltar i spädbarnsverksamheter med egna emotionella svårigheter och/eller psykosocial belastning.
Även om de preliminära resultaten av dessa få studier är lovande, föreligger således stort behov av fortsatt forskning kring COS-P för att undersöka effekterna av denna föräldrastödsinsats.
Syftet med pilotstudien är att, inför en planerad RCT-studie, tydliggöra vilka kriterier som används inom enheten inför interventionen, antal som tackar ja och fullföljer den, fyller i formulären samt förändring hos deltagaren mellan mättillfällena.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Circle of Security-Parenting (COS-P), är ett manualbaserat, psykoedukativt föräldrastödsprogram som grundar sig i anknytningsteorin. Programmet ger grundläggande kunskap om små barns emotionella behov som belyses grafiskt utifrån en cirkelmodell och hur man som förälder kan tillgodo dessa och därmed främja trygg anknytning hos sitt barn. Programmet omfattar 8 sessioner à 90 minuter.

Psykologenheterna för Mödra- och barnhälsovården (P-MBHV) inom Västra Götalandsregionen har som sitt primära uppdrag att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskoleåldrarna genom bland annat tidiga insatser till blivande föräldrar och föräldrar med barn i förskoleåldern.
COS-P erbjuds numera regelbundet inom P-MBHV i Södra Älvsborg antingen som komplement till annan föräldrastödsinsats eller som enda åtgärd i syfte att öka kvalitén i föräldra-barn relationen. Den är utformad som en gruppintervention men kan även erbjudas individuellt efter behov.

Alla verksamma psykologer inom enheten är utbildade i COS-P som ges till de föräldrar där den bedöms som lämplig föräldrastödsinsats. Samtidigt finns idag endast ett fåtal studier som har gjorts kring effekterna av COS-P. År 2018 fanns det två RCT-studier publicerade internationellt, varav en av dessa publiceringar var ett studieprotokoll från Danmark där studien beräknas bli klar för publicering under 2019. I Sverige föreligger endast en studie riktat mot späd- och småbarnsföräldrar som deltar i spädbarnsverksamheter med egna emotionella svårigheter och/eller psykosocial belastning.
Även om de preliminära resultaten av dessa få studier är lovande, föreligger således stort behov av fortsatt forskning kring COS-P för att undersöka effekterna av denna föräldrastödsinsats.
Syftet med pilotstudien är att, inför en planerad RCT-studie, tydliggöra vilka kriterier som används inom enheten inför interventionen, antal som tackar ja och fullföljer den, fyller i formulären samt förändring hos deltagaren mellan mättillfällena.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Pilotstudier (Pilot Projects)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Psychological Phenomena and Processes
Mechanisms and underlying psychological principles of mental processes and their applications.
Parenting
Performing the role of a parent by care-giving, nurturance, and protection of the child by a natural or substitute parent. The parent supports the child by exercising authority and through consistent, empathic, appropriate behavior in response to the child's needs. PARENTING differs from CHILD REARING in that in child rearing the emphasis is on the act of training or bringing up the children and the interaction between the parent and child, while parenting emphasizes the responsibility and qualities of exemplary behavior of the parent.
Psychological Techniques
Methods used in the diagnosis and treatment of behavioral, personality, and mental disorders.
Child, Preschool
A child between the ages of 2 and 5.
Health Services
Services for the diagnosis and treatment of disease and the maintenance of health.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Psykologenheter för mödra- och barnhälsovård - Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Projektet förväntas vara slutfört 2020-12-31.

Trygghetscirkelns föräldraskap (Circle of Security - Parenting) - gruppintervention för föräldrar med barn i förskoleåldern - En pilotstudie., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/269501