Ungdomars erfarenheter av stöd och samtalsbehandling på ungdomsmottagningen.
Project number : 270421
Created by: Alexandra Lindelöf, 2019-05-08
Last revised by: Alexandra Lindelöf, 2019-11-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-05-08
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Psykisk ohälsa bland unga har under de senaste tjugo åren ökat i Sverige. Socialstyrelsens nationella hälso- och dataregister 2016 visar att psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 procent. Hos unga vuxna 18-24 år är ökningen 70 procent. Det handlar om självrapporterade psykisk besvär som oro och nedstämdhet men också diagnostiserade psykiska sjukdomar. Ungdomsmottagningen är en av de vårdinstanser i Sverige som arbeter med stöd och behandling för ungdomar med psykisk ohälsa. Ungdomsmottagning ska erbjuda rådgivande, stödjande och behandlande arbete kring levnadsvanor och livsvillkor, samlevnad och relationer, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och psykisk hälsa. Kunskap kring hur ungdomar upplever och beskriver vad som är hjälpsamt är viktigt för att kunna förbättra vården och i förlängningen minska psykisk ohälsa bland unga. Denna studie avser att undersöka ungdomars syn på vad som varit hjälpsamt och hur de beskriver eventuella förändringar som de kan relatera till samtalsbehandlingen på ungdomsmottagningen. En kvalitativ intervjustudie kommer att genomföras där 10-12 ungdomar som avslutat en stöd- och samtalsbehandling på ungdomsmottagningen kommer att intervjuas. Studien förväntas bidra till ökad kunskap om vad ungdomar upplevt som hjälpsamt i stöd- och samtalbehandlingen vid ungdomsmottagningen och därigenom förbättra vården för unga.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Psykisk ohälsa bland unga har under de senaste tjugo åren ökat i Sverige. Socialstyrelsens nationella hälso- och dataregister 2016 visar att psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 procent. Hos unga vuxna 18-24 år är ökningen 70 procent. Det handlar om självrapporterade psykisk besvär som oro och nedstämdhet men också diagnostiserade psykiska sjukdomar. Ungdomsmottagningen är en av de vårdinstanser i Sverige som arbeter med stöd och behandling för ungdomar med psykisk ohälsa. Ungdomsmottagning ska erbjuda rådgivande, stödjande och behandlande arbete kring levnadsvanor och livsvillkor, samlevnad och relationer, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och psykisk hälsa. 

Syftet med studien är att undersöka ungdomars erfarenheter av stöd och samtalsbehandling på ungdomsmottagnignen. Studien avser att undersöka ungdomarnas syn på vad som varit hjälpsamt och eventuella förändringar som de kan relatera till samtalsstöd och/eller samtalsbehandling vid ungdomsmottagningen. Frågeställningar: Vad beskriver ungdomar som hjälpsamt i stöd och/eller behandlingskontakten på ungdomsmottagningen. Hur beskriver ungdomar förändring när de talar om sina erfarenheter av stöd och samtalsbehandling på ungdomsmottagningen. En empirisk-holistisk kunskapsansats kommer att användas och en induktiv intervjustudie kommer att genomföras vilket syftar till att producera kunskap mellan intervjuare och intervjuperson. Intervjuer kommer att genomföras med 10-12 ungdomar som avslutat en samtalskontakt på någon av ungdomsmottagningarna i område M8 och M9 i Västra Götaland. Materialet kommer sedan bearbetas och analyseras enligt tematisk analys.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Adolescent Development
The continuous sequential physiological and psychological changes during ADOLESCENCE, approximately between the age of 13 and 18.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M8 - Mölnlycke ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M8 - Mölnlycke ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Amanda Frövenholt
kurator, Kungälv ungdomsmottagning

Supervisor

Marianne Jingrot
Leg. fysioterapeut, Närhälsan Olskroken rehabmottagning, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Josefine Lilja
Fil. dr, Leg.psykolog, Spec. klinisk psykologi, handledare KBT, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Tjörn vårdcentral, Närhälsan Dalaberg vårdcentral (Uddevalla), Område V2, Psykologiska institutionen

Finansiering

Grants

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
107 000 SEK
Alexandra Lindelöf, Amanda Frövenholt, Marianne Jingrot

2019, Ungdomars erfarenheter av stöd och samtalsbehandling på ungdomsmottagningen.


Ungdomars erfarenheter av stöd och samtalsbehandling på ungdomsmottagningen., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/270421