Munhälsa efter obesitaskirurgi: en fallserie
Project number : 270701
Created by: Anna-Lena Östberg, 2019-05-15
Last revised by: Anna-Lena Östberg, 2019-05-15
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Oral health after bariatric surgery: a case serires

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Fetma har visat sig vara kopplat till högre mortalitet och är associerat med ett flertal kroniska sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdom samt typ 2-diabetes mellitus. I Sverige uppskattas ca hälften av den vuxna befolkningen vara överviktiga eller feta. Idag finns det ett flertal behandlingsmetoder mot fetma, däribland kirurgi. Kirurgisk behandling av fetma har under det senaste decenniet ökat och årligen utförs ca 8000 operationer, varav ca 1000 i Västra Götalandsregionen. De vanligaste operationsmetoderna är idag ” gastric bypass” och ”sleeve gastrectomy”. Kirurgisk behandling har visat sig vara en effektiv metod för viktminskning, en generell förbättring av hälsan samt minskad mortalitet. Omstruktureringen av den gastrointestinala anatomin genom operation i kombination med ändrad diet kan dock orsaka både kort- och långsiktiga komplikationer. Inom munhålan har högre risk för dentala erosioner och hypersensivitet av dentin hos obesitasopererade individer visats i några mindre studier. Tandslitage och paradontala fickor har även noterats i större utsträckning hos personer efter operation jämfört med före operationen. Studier som undersöker hur den orala hälsan påverkas efter en operation är dock få, med kort uppföljningstid och området är otillräckligt studerat. Den planerade studien har ett hypotesgenererande syfte och är designad som en fallserie. Studien avser att beskriva mun- och tandstatus hos obesitasopererade individer som själva upplever eller har av sjukvården eller tandvården redan konstaterad nedsatt munhälsa.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Fetma har visat sig vara kopplat till högre mortalitet och är associerat med ett flertal kroniska sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdom samt typ 2-diabetes mellitus. I Sverige uppskattas ca hälften av den vuxna befolkningen vara överviktiga eller feta. Idag finns det ett flertal behandlingsmetoder mot fetma, däribland kirurgi. Kirurgisk behandling av fetma har under det senaste decenniet ökat och årligen utförs ca 8000 operationer, varav ca 1000 i Västra Götalandsregionen. De vanligaste operationsmetoderna är idag ” gastric bypass” och ”sleeve gastrectomy”. Kirurgisk behandling har visat sig vara en effektiv metod för viktminskning, en generell förbättring av hälsan samt minskad mortalitet. Omstruktureringen av den gastrointestinala anatomin genom operation i kombination med ändrad diet kan dock orsaka både kort- och långsiktiga komplikationer. Inom munhålan har högre risk för dentala erosioner och hypersensivitet av dentin hos obesitasopererade individer visats i några mindre studier. Tandslitage och paradontala fickor har även noterats i större utsträckning hos personer efter operation jämfört med före operationen. Studier som undersöker hur den orala hälsan påverkas efter en operation är dock få, med kort uppföljningstid och området är otillräckligt studerat. Den planerade studien har ett hypotesgenererande syfte och är designad som en fallserie. Studien avser att beskriva mun- och tandstatus hos obesitasopererade individer som själva upplever eller har av sjukvården eller tandvården redan konstaterad nedsatt munhälsa.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Oral Health
The optimal state of the mouth and normal functioning of the organs of the mouth without evidence of disease.
Bariatric Surgery
Surgical procedures aimed at producing major WEIGHT REDUCTION in patients with MORBID OBESITY.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Negin Taghat
Allmäntandläkare, Område Öster
Malin Werling
ST-läkare i allmänmedicin samt PostDoc-forskare, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Annan

Munhälsa efter obesitaskirurgi: en fallserie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/270701