Klinisk evidens för strikt lågkolhydratkost vid diabetes mellitus typ 2. En systematisk litteraturöversikt
Project number : 270731
Created by: Eric Florin Ljungkvist, 2019-05-16
Last revised by: Eric Florin Ljungkvist, 2019-05-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Diabetes typ 2 är en vanlig sjukdom där förekomsten förväntas öka i framtiden. Personer som drabbas av sjukdomen har ökad risk för ett flertal komplikationer och sjukdomsbörda samtidigt som både livskvalité och förväntad överlevnad är kraftigt reducerad med befolkningen i övrigt. Utöver detta kostar sjukdomen, dess komplikationer och utgifter för medicinering, samhället stora belopp som förväntas stadigt öka. Kostrekommendationer är en av hörnstenarna vid behandling av diabetes typ 2. På senare år har mycket av forskningen på kost vid diabetes inriktat sig på kosthållningar som begränsar konsumtion av kolhydrater i olika utsträckning. Sedan Socialstyrelsens vägledande dokument Mat vid diabetes gavs ut 2011, har en stor mängd studier givits ut. Ett flertal forskargrupper framför mer strikta former av lågkolhydratkost som goda behandlingsalternativ vid typ 2 diabetes. Med bakgrund av detta är det av värde att göra en ny översikt av forskningsläget på området.

Syfte

Syftet med projektet är att utvärdera om det finns evidens för rekommendation kring kostråd om ketogen kost för personer med diabetes typ 2.

Metod

Systematisk litteraturöversikt enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) mall.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Se ovan

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus, Type 2
A subclass of DIABETES MELLITUS that is not INSULIN-responsive or dependent (NIDDM). It is characterized initially by INSULIN RESISTANCE and HYPERINSULINEMIA; and eventually by GLUCOSE INTOLERANCE; HYPERGLYCEMIA; and overt diabetes. Type II diabetes mellitus is no longer considered a disease exclusively found in adults. Patients seldom develop KETOSIS but often exhibit OBESITY.
Diet, Carbohydrate-Restricted
A diet that contains limited amounts of CARBOHYDRATES. This is in distinction to a regular DIET.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Borås - Praktikertjänst AB - Herkules vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Klinisk evidens för strikt lågkolhydratkost vid diabetes mellitus typ 2. En systematisk litteraturöversikt, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/270731