Från bedömning till samverkan - bättre förutsättningarna för patienter med schizofreni i öppen psykiatrisk vård
Project number : 270821
Created by: Maivor Olsson-Tall, 2019-05-21
Last revised by: Maivor Olsson-Tall, 2019-08-12
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Inom ramen för detta avhandlingsprojekt undersöks vilka förutsättningar patienter som drabbats av sjukdomen schizofreni har samt vilka förutsättningar som finns i öppen psykiatrisk vård och hos andra vårdgivare för att patienten ska få rätt vård och individuella insatser.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Processen från bedömning av symtom och funktion till samverkan mellan olika yrkesgrupper är ännu inte kartlagts och samspel mellan organisationer försvåras när aktiviteter hos olika organisationer är bristfälliga (Stock 2006). I denna avhandling kommer samverkan inom den öppna vården av patienter med psykossjukdom att behandlas. Den vård som dominerar är till stor del baserad på patientens diagnos och symtom, men mer sällan på funktion (Komossa et al. 2010, Detke et al. 2012, Scheltema Beduin et al. 2012). En av utgångspunkterna i avhandlingen är att samverkan i öppenvården runt dessa patienten brister och ett av skälen till detta är att patientens funktion inte är i fokus.

Syfte
Syftet med avhandlingsarbetet är att kartlägga processen från bedömning till samverkan i vården av patienter med psykossjukdom i öppen vård. Detta omfattar både hur information inhämtas och hur den kommuniceras till patienten och till team-medlemmar inom och mellan organisationer.

Design på avhandlingsarbetet
Avhandlingen planeras som en sammanläggningsavhandling bestående av fyra delarbeten, varav två studier är kvantitativa och två är kvalitativa. Datainsamling har genomförts dels inom primärvården i Fyrbodal och dels inom öppen psykiatrisk vård i NU-sjukvårdens upptagningsområde. Deltagare har varit Distriktsköterskor, specialistsjuksköterskor inom psykiatri, case managers och patienter.

Förväntat resultat
Avhandlingen förväntas lyfta fram faktorer som är väsentliga för att patienter med schizofreni ska kunna utvecklas och få ett fullgott liv, trots sin sjukdom. Det innebär att få rätt bedömning i öppen psykiatrisk vård, att få rätt till det stöd och de insatser som individen behöver genom aktiv samverkan mellan primärvården, öppen psykiatrisk vård och andra vårdgivare.
 

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Schizophrenia and Disorders with Psychotic Features
Marked disorders of thought (delusions, hallucinations, or other thought disorder accompanied by disordered affect or behavior), and deterioration from a previous level of functioning.
Schizophrenia
A severe emotional disorder of psychotic depth characteristically marked by a retreat from reality with delusion formation, hallucinations, emotional disharmony, and regressive behavior.
Adult
A person having attained full growth or maturity. Adults are of 19 through 44 years of age.
Caregivers
Persons who provide care to those who need supervision or assistance in illness or disability. They may provide the care in the home, in a hospital, or in an institution. Although caregivers include trained medical, nursing, and other health personnel, the concept also refers to parents, spouses, or other family members, friends, members of the clergy, teachers, social workers, fellow patients, etc.
Mentally Ill Persons
Persons with psychiatric illnesses or diseases, particularly psychotic and severe mood disorders.
Outpatients
Persons who receive ambulatory care at an outpatient department or clinic without room and board being provided.
Outcome and Process Assessment (Health Care)
Evaluation procedures that focus on both the outcome or status (OUTCOME ASSESSMENT (HEALTH CARE);) of the patient at the end of an episode of care - presence of symptoms, level of activity, and mortality; and the process (PROCESS ASSESSMENT (HEALTH CARE);) - what is done for the patient diagnostically and therapeutically.
Europe
Description missing
Sweden
Description missing
Scandinavia
Description missing
Health Manpower
The availability of HEALTH PERSONNEL. It includes the demand and recruitment of both professional and allied health personnel, their present and future supply and distribution, and their assignment and utilization.
Faculty, Nursing
The teaching staff and members of the administrative staff having academic rank in a nursing school.
Nurse Clinicians
Registered nurses who hold Master's degrees in nursing with an emphasis in clinical nursing and who function independently in coordinating plans for patient care.
Mental Health Services
Organized services to provide mental health care.
Nursing, Practical
The practice of nursing by licensed, non-registered persons qualified to provide routine care to the sick.
Primary Nursing Care
The primary responsibility of one nurse for the planning, evaluation, and care of a patient throughout the course of illness, convalescence, and recovery.
Psychiatric Nursing
A specialty concerned with the application of psychiatric principles in caring for the mentally ill. It also includes the nursing care provided the mentally ill patient.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Tutor

Eric Carlström
Professor, Universitetssjukhusöversjuksköterska, specialist ambulanssjukvård, Sektion reproduktiv och perinatal hälsa, vårdpedagogik och radiografi
Bertil Marklund
Forskningsledare, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sahlgrenska akademin
Sven Kylén
FoU-chef, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Göteborgs universitet
Siv Bäck-Pettersson
Forskningsledare, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal
Lars Helldin
Chefsöverläkare, NU-sjukvården NÄL

Finansiering

Grants

FoU-rådet Fyrbodal (806911) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
50 000 SEK
Maivor Olsson-Tall, Eric Carlström, Bertil Marklund, Sven Kylén, Lars Helldin

2018, Hur kan semistrukturerade bedömningssamtal främja remission för patient med schizofreni? - Case managers uppfattning.

FoU-rådet Fyrbodal (734811) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
12 750 SEK
Maivor Olsson-Tall

2017, The impact of repeated assessment by patients and professionals – a four-year follow-up in a study population suffering from schizophrenia

FoU-rådet Fyrbodal (544681) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
7 126 SEK
Maivor Olsson-Tall

2015, Patienters egna skattningar och sjuksköterskors bedömningar vid psykossjukdom

FoU-rådet Fyrbodal (457601) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
16 310 SEK
Maivor Olsson-Tall

2014, Patienters egna skattningar och sjuksköterskors bedömningar vid psykossjukdom

FoU-rådet Fyrbodal (438221) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
10 500 SEK
Maivor Olsson-Tall

2014, Patienters egna skattningar och sjuksköterskors bedömningar vid psykossjukdom

FoU-rådet Fyrbodal (424191) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
50 000 SEK
Maivor Olsson-Tall, Lars Helldin, Lena G Larsson, Fredrik Hjärthag, Eric Carlström, et al.

2014, Olika sätt att mäta och värdera den självskattade hälsan hos patienter med psykossjukdom

FoU-rådet Fyrbodal (347591) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
55 000 SEK
Maivor Olsson-Tall, Lena G Larsson, Fredrik Hjärthag, Eric Carlström, Bertil Marklund

2013, Patienters egna skattningar och sjuksköterskors bedömningar vid psykossjukdom

FoU-rådet Fyrbodal (263631) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
30 000 SEK
Maivor Olsson-Tall, Lena G Larsson, Fredrik Hjärthag

2012, Patientens upplevda besvär i relation till sjuksköterskans skattningar av funktion och symtom hos patienter med psykossjukdom

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Från bedömning till samverkan - bättre förutsättningarna för patienter med schizofreni i öppen psykiatrisk vård, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/270821