Hur är det att arbeta med JEMS?
Fysioterapeuters erfarenheter att använda metoden Joanne Elphinston Movement Systems, JEMSⓇ, i primärvård

En fokusgruppsstudie


Project number : 270851
Created by: Monica Johansson, 2019-05-21
Last revised by: Monica Johansson, 2019-06-18
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-06-16
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Fysioterapeuten använder rörelse i sitt arbete med patienter. Ofta förändras individens sätt att röra sig efter skada eller sjukdom. Detta medför risker för överansträngning, ökad skaderisk och kan hindra förbättrad funktion trots träning. Fysioterapeutens roll är att stödja individen/patienten att hitta ett nytt sätt eller att återfinna ett fungerande sätt att röra sig på för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Successivt ökas belastning och svårighetsgrad så att funktion förbättras vilket är viktigt både i vardag och träning. Det finns olika metoder att bedöma och analysera hur en individ/patient rör sig.

Syfte: En metod för att analysera och förbättra rörelse är Joanne Elphinston Movement Systems (JEMSⓇ). Denna studie vill undersöka fysioterapeuters erfarenheter av att arbeta med metoden i sin dagliga verksamhet i primärvård.

Metod: Studien kommer att göras som diskussion i fokusgrupper. 

Förväntat resultat: Fysioterapeuter får möjlighet att reflektera och utbyta erfarenheter sinsemellan om metoden JEMS och ny kunskap kan bildas. Denna kunskap kan användas i reflektions- och handledningssammanhang kring begrepp som rörelse och fysioterapi. I verksamheter där tid och ekonomiska resurser är begränsade är det viktigt att bedömningsinstrument och behandlingsmetoder mäter och behandlar det som är till nytta för flertalet patienter. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att patienten erbjuds rätt vård på rätt vårdnivå. Ny forskning har visat att när patienter med besvär i muskler och leder, möter fysioterapeut som första kontakt i vården ger det goda effekter på tillgänglighet, hälsovinster och troligen också en kostnadseffektivitet. Fysioterapeuten är delaktig i folkhälsoarbetet och kan med tidiga insatser främja hälsa och förbättra funktion för individen. Det behövs fortsatt forskning för att beskriva fysioterapi och dess metoder för hälsa och rehabilitering. 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Fysioterapeuten arbetar med rörelse som huvudsakligt medel för att främja hälsa och minska ohälsa (1). Till sitt förfogande har fysioterapeuten en bred arsenal av pedagogiska, fysiologiska och manuella metoder för att förebygga och behandla olika hälsoproblem, sjukdomar eller skador. I fysioterapivetenskap ses rörelse som grund för hela individens funktion och som ett medel att nå sina mål i relation till omgivningen. Därmed kan individen påverka sin hälsa genom adekvat rörelse och medvetenhet om kroppen (1). Grotell (2) skriver att människans rörelse är ett kärnkoncept inom fysioterapi som kan fortsätta att utvecklas både som praktiskt begrepp och som forskningsbegrepp för att bredda och fördjupa förståelsen av fysioterapins komplexa verklighet.

Ofta förändras individers rörelsemönster efter skada eller sjukdom. Fysioterapeutens roll är att stödja individen/patienten att hitta ett nytt sätt eller att återfinna ett fungerande sätt att röra sig på efter skada eller sjukdom. Det finns olika metoder att bedöma och analysera hur en individ/patient rör sig i vardagen och i träning. 

En systematisk metod för analys av rörelse och främja grunderna för effektiv rörelse är Joanne Elphinston Movement Systems, JEMSⓇ (3). Med hjälp av strukturerade och i svårighetsgrad stegrade rörelser kan en prestation förbättras och utvecklas vilket är viktigt både i vardagsaktivitet och idrottsutövande. Denna studie vill belysa fysioterapeuters erfarenheter av att arbeta med metoden i sin dagliga verksamhet i primärvård. Studien kommer att genomföras som en fokussgruppsstudie.

Genom att utbyta erfarenheter fysioterapeuter emellan kan ny kunskap bildas och studiens huvudsakliga perspektiv förväntas belysa detta. Den nya kunskapen kan användas i reflektions- och handledningssammanhang kring begrepp som rörelse och fysioterapi. Studiens resultat kan utgöra en pusselbit om metoden JEMS är en lämplig metod för rörelseanalys och rehabilitering att använda i primärvård. I verksamheter där tid och ekonomiska resurser är begränsade är det av vikt att bedömningsinstrument och behandlingsmetoder mäter och behandlar det som är till nytta för flertalet patienter. En kritisk granskning av undersöknings- och behandlingsmetoder är av yttersta vikt vid val och implementering av metoder i klinisk rehabiliteringsverksamhet. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det också viktigt att patienten erbjuds rätt vård på rätt vårdnivå. Ny forskning visar att direkt triagering till fysioterapeut för patienter med muskuloskeletala besvär gav goda effekter på tillgänglighet, effektivitet, självskattad hälsorelaterad livskvalitet samt indikerade att direkt triagering till fysioterapeut har en hög sannolikhet att vara kostnadseffektiv.

Som fysioterapeuter är vi tydligt delaktiga i det tvärprofessionella folkhälsoarbetet. Med tidiga insatser kan vi främja hälsa och förbättra funktion för individen och därmed bidra till kostnadseffektivitet både på individ-, verksamhets- och samhällsnivå. Det finns därför ett fortsatt stort behov av forskning inom fysioterapi och professionens hälsofrämjande, behandlande och rehabiliterande interventioner (1).

1. Broberg C, Tyni-Lenné R. Sjukgymnastik som vetenskap och profession [Internet]. Stockholm: Fysioterapeuterna, 2010 [citerad 2109-06-06]. Hämtad från:  https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/om-professionen/broschyrer-allmanheten/definition-av-sjukgymnastik-som-vetenskap-och-profession.pdf

2. Wikström-Grotell C. Rörelse som värde, mening och känsla - mot en humanvetenskaplig idealmodell för fysioterapi [Internet]. Vasa, Finland: Åbo Akademi; 2016 [citerad 2019-03-24]. Hämtad från: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/127308

3. Elphinston J. Total stabilitetsträning för prestationsutveckling och skadeprevention. 2 rev uppl. Stockholm: SISU idrottsböcker; 2014.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Movement
The act, process, or result of passing from one place or position to another. It differs from LOCOMOTION in that locomotion is restricted to the passing of the whole body from one place to another, while movement encompasses both locomotion but also a change of the position of the whole body or any of its parts. Movement may be used with reference to humans, vertebrate and invertebrate animals, and microorganisms. Differentiate also from MOTOR ACTIVITY, movement associated with behavior.
Rehabilitation
Restoration of human functions to the maximum degree possible in a person or persons suffering from disease or injury.
Physical Therapy Modalities
Therapeutic modalities frequently used by physical therapists or physiotherapists to promote, maintain, or restore the physical and physiological well-being of an individual.

Projektets delaktighet i utbildning

checked D-uppsats / Magisterexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R6 - Närhälsan Sollebrunn rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Hur är det att arbeta med JEMS?
Fysioterapeuters erfarenheter att använda metoden Joanne Elphinston Movement Systems, JEMSⓇ, i primärvård

En fokusgruppsstudie

, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/270851