Vad är överensstämmelsen mellan Centorkriterier värderade via självskattningsformulär jämfört med vid fysisk undersökning?
Project number : 270921
Created by: Sara Folkerman, 2019-05-22
Last revised by: Sara Folkerman, 2019-05-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning

Bakgrund

Antibiotikaresistensen ökar i världen. Samtidigt ökar andelen digitala vårdaktörer på marknaden. Vissa digitala vårdaktörer använder video och fotografi i sina konsultationer medan andra endast har muntlig konsultation. Centorkriterierna används för att bedöma om test för Betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS) ska tas vid misstänkt halsfluss. Som del i riktlinjerna krävs en fysisk undersökning enligt Läkemedelsverket och Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens). Detta då risken annars finns för överdiagnostisering och behandling av icke-antibiotikakrävande halsinfektioner. Idag saknas vetenskapligt evidens för om Centorkriterier kan värderas via digital vårdkontakt.

Syfte

Syftet med huvudstudien är att jämföra överensstämmelsen av Centorkriterier vid fysisk undersökning (gold standard), patientens egen skattning innan besöken samt vid den digital vårdkontakt. I min delstudie fokuseras på överensstämmelsen av Centorkriterier vid fysisk undersökning och egen skattning.

Metod

Tvärsnittsstudie, patienter rekryteras konsekutivt på givna fysiska vårdcentraler och jourcentraler i Västra Götalandsregionen. Kappakoefficient används för statistisk beräkning av överensstämmelse avseende Centorkriterier mellan fysiskt besök (gold standard) och självskattningsformulär.

Förväntat resultat

Vi bedömer att det finns två möjliga utfall med studien. Om överensstämmelsen är god skulle detta indikera att självskattning är ett bra instrument i bedömningen av Centorkriterier men om överensstämmelsen å andra sidan är dålig kan det tyda på att självskattningsformulär inte bör vara en del i bedömningen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning

Bakgrund

Antibiotikaresistensen ökar i världen. Samtidigt ökar andelen digitala vårdaktörer på marknaden. Vissa digitala vårdaktörer använder video och fotografi i sina konsultationer medan andra endast har muntlig konsultation. Centorkriterierna används för att bedöma om test för Betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS) ska tas vid misstänkt faryngotonsillit. Som del i riktlinjerna krävs en fysisk undersökning enligt Läkemedelsverket och Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens). Detta då risken annars finns för överdiagnostisering och behandling av icke-antibiotikakrävande halsinfektioner. Idag saknas vetenskapligt evidens för om Centorkriterier kan värderas via digital vårdkontakt (1, 2).

Syfte

Syftet med huvudstudien är att jämföra överensstämmelsen av Centorkriterier vid fysisk undersökning (gold standard), patientens egen skattning innan besöken samt vid den digital vårdkontakt. I min delstudie fokuseras på överensstämmelsen av Centorkriterier vid fysisk undersökning och egen skattning.

Metod

Tvärsnittsstudie, patienter rekryteras konsekutivt på givna fysiska vårdcentraler och jourcentraler i Västra Götalandsregionen. Kappakoefficient används för statistisk beräkning av överensstämmelse avseende Centorkriterier mellan fysiskt besök (gold standard) och självskattningsformulär.

Förväntat resultat

Vi bedömer att det finns två möjliga utfall med studien. Om överensstämmelsen är god skulle detta indikera att självskattning är ett bra instrument i bedömningen av Centorkriterier men om överensstämmelsen å andra sidan är dålig kan det tyda på att självskattningsformulär inte bör vara en del i bedömningen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pharyngitis
Inflammation of the throat.
Telemedicine
Delivery of health services via remote telecommunications. This includes interactive consultative and diagnostic services.
Tonsillitis
Inflammation of the tonsils, especially the palatine tonsils. It is often caused by a bacterium. Tonsillitis may be acute, chronic, or recurrent.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Mölndal - Capio Primärvård AB - Capio Vårdcentral Mölndal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
En av vårdcentralerna som projektet kommer utföras på.

Tutor

Anette Larsson
Fysioterapeut, Närhälsan Herrljunga rehabmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Vad är överensstämmelsen mellan Centorkriterier värderade via självskattningsformulär jämfört med vid fysisk undersökning?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/270921