Kan fysisk aktivitet påverka frånvaro i grundskolan? Utvärdering av försök med The Daily Mile.
Project number : 271171
Created by: Kristin Ask, 2019-05-28
Last revised by: Kristin Ask, 2019-07-04
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Allt fler skolelever är fysiskt inaktiva och det ses som ett växande problem i stora delar av världen. Det finns många hälsovinster som följer med till vuxenlivet av att redan som skolelev vara fysiskt aktiv.  Man ser också att hög frånvaro i skolan ökar risken att man inte studerar vidare och på så sätt får sämre förutsättningar till god hälsa som vuxen. På många grundskolor i främst Storbritannien genomför man varje dag 15 min löpning, jogging eller gång i syfte att öka elevernas aktivitet. Konceptet kallas The Daily Mile. Den första skolan i Sverige att starta detta var Solbackeskolan i Bergsjön, Göteborg (höstterminen 2018).

Syfte: Forskningsprojektet syftar till att undersöka hur frånvaron på Solbackeskolan kan ha påverkats av införandet av The Daily Mile.

Metod: Med hjälp av skolans sparade register över frånvaro kommer årets frånvaro (2018/2019) jämföras med de 5 år som föregick införandet.

Förväntat resultat: Kunna få en bättre bild kring om The Daily Mail kan påverka fråvaron för att i så fall motivera fler skolor att införa detta.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Allt fler skolelever är fysiskt inaktiva och det ses som ett växande problem i stora delar av världen. Det finns många hälsovinster som följer med till vuxenlivet av att redan som skolelev vara fysiskt aktiv.  Man ser också att hög frånvaro i skolan ökar risken att man inte studerar vidare och på så sätt får sämre förutsättningar till god hälsa som vuxen. På många grundskolor i främst Storbritannien genomför man varje dag 15 min löpning, jogging eller gång i syfte att öka elevernas aktivitet. Konceptet kallas The Daily Mile. Den första skolan i Sverige att starta detta var Solbackeskolan i Bergsjön, Göteborg (höstterminen 2018). Forskningsprojektet syftar till att undersöka hur frånvaron på Solbackeskolan kan ha påverkats av införandet av The Daily Mile. Med hjälp av skolans sparade register över frånvaro kommer årets frånvaro (2018/2019) jämföras med de 5 år som föregick införandet.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Physical Fitness
A state of well-being in which performance is optimal, often as a result of physical conditioning which may be prescribed for disease therapy.
Schools
Educational institutions.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Hjällbo vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Staffan Svensson
Leg läk, Spec Allmänmedicin, Närhälsan Hjällbo vårdcentral (Göteborg)

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Syfte

Syftet är att undersöka om införandet av the Daily Mile på en grundskola sammanhänger med frånvaron hos eleverna.

Metod

En ekologisk studie kommer att genomföras där skoleleverna på gruppnivå kommer att studeras. Med hjälp av skolans register över frånvaro skall en grafisk och statistisk jämförelse genomföras för att studera om frånvaron påverkades det läsår man genomförde TDM (2018/2019). All skolfrånvaro rapporteras in av klassföreståndarna och lagras på Göteborgs kommuns interna hemsida. Där sammanställs all godkänd frånvaro, sjukanmälningar och icke godkänd frånvaro. Det går att studera parametrarna närvaro, beviljad ledighet, godkänd frånvaro och oanmäld frånvaro. Datan fås ut i antal timmar. All data insamlingen kommer att ske  på gruppnivå för varje klass och månad vilket betyder att den är helt avidentifierad utan namn.

Vi kommer använda månadsvisa registreringar för de senaste 5 läsåren, uppdelat för varje årskull. Andelen frånvaro före och efter införandet av TDM kommer att åskådliggöras i en plot med frånvaro på y-axeln och månad på x-axeln, för visuell jämförelse. Vi kommer också göra en tidsserieanalys för att se om införandet av interventionen sammanfaller med brytandet av en trend i frånvaro. Det statistiska analysprogrammet som kommer användas är R.


Kan fysisk aktivitet påverka frånvaro i grundskolan? Utvärdering av försök med The Daily Mile., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271171