Indikationer för vitamin B12-behandling på Bergsjöns vårdcentral
Project number : 271211
Created by: Amer Raja, 2019-05-28
Last revised by: Amer Raja, 2019-06-30
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Vitamin B12-brist är vanligt förekommande, speciellt hos äldre. Vanligaste orsaken är malabsorption, främst på grund av atrofisk gastrit. En odiagnostiserad vitamin B12-brist kan medföra allvarliga och irreversibla skador, varför det viktigt med tidig diagnos och behandling. Eftersom behandlingen ofta är livslång är det viktigt att adekvat utredning har gjorts för att säkerställa diagnos.

Syfte

Syftet med denna journalstudie är att kartlägga på vilka indikationer patienter på Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral har erhållit vitamin B12-substitution och vilken utredning man har gjort för att konstatera vitamin B12-brist samt dess orsak.

Metod

Detta är en journalstudie av samtliga patienter över 18 år som har fått recept på vitamin B12 under en begränsad tidsperiod (2018-12-01 till 2019-04-01) på Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral. Studiedeltagarnas journaler kommer att läsas igenom på diagnoser, annan orsak till vitamin B12-brist samt genomförd utredning. Deskriptiv statistik kommer att redovisas. Studiedeltagarna kommer att delas upp i kön och tre ålderskategorier och jämförelser kommer att göras mellan dessa.

Tänkbar nytta av projektet

Genom att kartlägga indikationer och genomförd utredning för vitamin B12-brist kan eventuella brister i handläggningen samt dess omfattning påvisas. Insikten om detta kan leda till att man förbättrar rutinerna av handläggandet. Sekundärt till detta kan onödig förskrivning av vitamin B12 minskas.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Vitamin B12-brist är vanligt förekommande, speciellt hos äldre, och utgör ett folkhälsoproblem världen över. Studier har visat att prevalensen av vitamin B12-brist i industrialiserade länder är ca 20 %. Den vanligaste orsaken är malabsorption, främst på grund av atrofisk gastrit. En odiagnostiserad vitamin B12-brist kan medföra allvarliga och irreversibla skador, varför det viktigt med tidig diagnos och behandling. Eftersom behandlingen ofta är livslång är det viktigt att adekvat utredning har gjorts för att säkerställa diagnos.

Syfte

Syftet med denna journalstudie är att kartlägga på vilka indikationer patienter på Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral har erhållit vitamin B12-substitution och vilken utredning man har gjort för att konstatera vitamin B12-brist samt dess etiologiska orsak.

Metod

Detta är en retrospektiv deskriptiv journalstudie av samtliga patienter över 18 år som har fått recept på vitamin B12 under en begränsad tidsperiod (2018-12-01 till 2019-04-01)på Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral. Studiedeltagarnas journaler kommer att läsas igenom på diagnoser och eventuell orsak till vitamin B12-brist samt genomförd utredning i form av S-B12, S-Homocystein, S-Metylmalonat, S-Pepsinogen, S-Gastrin, S-Transglutaminasantikroppar, gastroduodenoskopi och biopsier. Deskriptiv statistik kommer att redovisas. Studiedeltagarna kommer att delas upp i kön och tre ålderskategorier och jämförelser kommer att göras mellan dessa.

Tänkbar nytta av projektet

Genom att kartlägga behandlingsindikationer och genomförd utredning för vitamin B12-brist kan eventuella brister i handläggningen samt dess omfattning påvisas. Insikten om detta kan leda till att man förbättrar rutinerna kring handläggandet av vitamin B12-brist. Sekundärt till detta kan onödig förskrivning av vitamin B12 minskas. Studien kan därmed bidra till kvalitetssäkring, kompetenshöjning och förhoppningsvis höjning av patientsäkerheten.

Resultatet av studien kan också ge en uppfattning om hur läget ser ut på andra vårdcentraler, speciellt de vårdcentraler som verkar i liknande demografiska områden. Resultatet kan då användas för att förbättra deras rutiner kring handläggning av vitamin B12-brist.

Typ av projekt

Kvalitetssäkringsarbete

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Avitaminosis
A condition due to a deficiency of one or more essential vitamins. (Dorland, 27th ed)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC AB - Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Gamal Abd El-Gawad
Specialist i allmänmedicin, Med Dr, inom Västra Götalandsregionen, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Indikationer för vitamin B12-behandling på Bergsjöns vårdcentral, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271211