Oro för orosanmälan
Project number : 271221
Created by: Johanna Ekström, 2019-05-28
Last revised by: Johanna Ekström, 2019-05-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

En allmänt utbredd uppfattning är att mörkertalet av barn som utsätts för fysiskt och/eller psykiskt våld i hemmet är stor. Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att anmäla misstänkta fall till Socialtjänsten. Finns det fall där vi inte anmäler? Varför?

Detta forskningsprojekt är en enkätstudie av läkare som arbetar på vårdcentral i Västra Götalandsregionen som syftar till att undersöka om läkarna känt oro för ett barn, men ändå avstått att göra en orosanmälan till Socialtjänsten. Varför avstår man? Finns det någon skillnad mellan specialistläkare och utbildningsläkare?

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

”Barn som far illa” är ett svårdefinierat begrepp som innefattar både fysiskt och psykiskt våld. Det kan handla om allt från misshandel till psykisk försummelse, t ex att föräldern inte kan stödja sitt barn känslomässigt. Som vårdpersonal är vi skyldiga att genast anmäla om vi får kännedom om, eller misstänker, att ett barn far illa.

Av anmälningsskyldiga professioner står hälso- och sjukvården för minst antal anmälningar. Tidigare studier har visat att läkare inte anmäler alla misstänkta fall och att bidragande orsaker till detta bland annat kan vara bristande tilltro till socialtjänstens arbete och organisation, osäkerhet kring graden av misstanke som krävs för anmälan, samt tidsbrist.

Syfte

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om läkare som arbetar på vårdcentral i Västra Götalandsregionen känt oro för ett barn, men ändå avstått att göra en orosanmälan. Studien ämnar även belysa orsaker till att man avstår samt påvisa om det föreligger någon skillnad mellan specialistläkare och utbildningsläkare.

Metod

Enkätstudie av läkare verksamma vid ett antal vårdcentraler i Västra Götaland.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Family Practice
A medical specialty concerned with the provision of continuing, comprehensive primary health care for the entire family.
Domestic Violence
Deliberate, often repetitive, physical abuse by one family member against another: marital partners, parents, children, siblings, or any other member of a household.
Child Abuse
Abuse of children in a family, institutional, or other setting. (APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 1994)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Kärra vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Maria Rosvall
Överläkare, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Socialmedicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Oro för orosanmälan, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271221