Påverkar användning av snus blodtrycket?
Project number : 271271
Created by: Malin Gäfvert, 2019-05-28
Last revised by: Malin Gäfvert, 2019-06-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Påverkar användning av snus blodtrycket?

Bakgrund:Hypertoni är en folksjukdom som förekommer hos nästan en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning. En stor del av behandlingen av hypertoni består av livstilsåtgärder där idag rökstopp är en viktig del. Sedan slutet av åttiotalet har andel personer som röker i Sverige minskat, medans andelen som använder snus har ökat. I dagsläget snusar över 10% av Sveriges vuxna befolkning dagligen. Eventuella negativa hälsorisker med regelbunden snusanvändning är omdiskuterat och tidigare studier har visat motsägelsefulla resultat när det gäller snus eventuella samband med hypertoni.

Syfte:Syftet med denna studie är att kartlägga och sammanställa den litteratur som finns när det gäller sambandet mellan snus och blodtryck.

Metod:Litteraturstudie med metoden kartläggande litteraturöversikt (scoping review).

Förväntat resultat:Tidigare studier har visat motsägelsefulla resultat när det gäller det eventuella sambandet mellan användning av snus och högt blodtryck. Denna litteraturstudie kommer ge en ökad insikt och överblick över det aktuella kunskapsläget inom området.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Påverkar använding av snus blodtrycket?

Bakgrund: Hypertoni är en folksjukdom som förekommer hos nästan en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning. En stor del av behandlingen av hypertoni består av livstilsåtgärder där idag rökstopp är en viktig del. Sedan slutet av åttiotalet har andel personer som röker i Sverige minskat, medans andelen som använder snus har ökat. I dagsläget snusar över 10% av Sveriges vuxna befolkning dagligen. Eventuella negativa hälsorisker med regelbunden snusanvändning är omdiskuterat och tidigare studier har visat motsägelsefulla resultat när det gäller snus eventuella samband med hypertoni. 

Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga och sammanställa den litteratur som finns när det gäller sambandet mellan snus och hypertoni. 

Metod: Litteraturstudie med metoden kartläggande litteraturöversikt (scoping review). 

Tänkbar nytta av projektet: Hypertoni är en vanlig kronisk sjukdom där de flesta patienter behandlas och följs inom primärvården. Då mer än 10% av den vuxna svenska befolkningen snusar dagligen är det av stor vikt att påvisa ett eventuellt samband mellan användning av snus och högt blodtryck. Tidigare studier har visat motsägelsefulla resultat gällande området. Kunskapsläget är därför i behov av fortsatt forskning och kartläggning.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Blood Pressure
PRESSURE of the BLOOD on the ARTERIES and other BLOOD VESSELS.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Tobacco, Smokeless
The powdered leaves of Nicotiana tabacum which are either inhaled through the nose, chewed, or stored in cheek pouches. It includes any product of tobacco that is not smoked.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Masthugget vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Andrea Mikkelsen
Med dr, leg. Dietist, specialist folkhälsa/Barnhälsovård och födoämnesöverkänslighet/pediatrik, Närhälsan Mölnlycke barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Partille barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Närhälsan Partille barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Påverkar användning av snus blodtrycket?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271271