Arbetsmiljö på vårdcentral. En fokusgruppintervju.
Project number : 271371
Created by: Christina Callmer, 2019-05-28
Last revised by: Christina Callmer, 2019-05-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-05-28
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

SAMMANFATTNING

Bakgrund:

Med ett ökat ansvar för sjukvården kommer primärvården att spela en allt större roll idag och i framtiden. Det är av största vikt att främja en god arbetsmiljö inom primärvården för att värna om befintliga medarbetare och locka ny arbetskraft till vårdcentraler. Idag sker stora personalomsättningar och medarbetare vittnar om brister i arbetsmiljö som orsak till till att man väljer att byta arbetsplats.

De flesta studier kring arbetsmiljö är gjorda på en yrkeskategori enbart. Genom att studera två yrkeskategorier i en och samma fokusgruppintervju är förhoppningen att få fram och belysa gemensamma nämnare, det vill säga ”allmänna” faktorer som påverkar arbetsmiljön.

Syfte:

Syftet med studien är att belysa vad medarbetare inom primärvården upplever att god arbetsmiljö är och beror av.

Metod:

En kvalitativ fokusgruppintervju görs med allmänläkare och sjuksköterskor på en vårdcentral som haft en stabil bemanning de senaste fem åren. Frågor kring erfarenheter av och åsikter om arbetsmiljö ställs utifrån en intervjuguide.

Tänkbar nytta av projektet:

Studien kan bidra till ökad kunskap kring faktorer som påverkar arbetsmiljön inom primärvården. En fokusgruppintervju med två yrkeskategorier kan ge fördjupad kunskap om gemensamma nämnare för god arbetsmiljö.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

SAMMANFATTNING

Bakgrund:

Med ett ökat ansvar för sjukvården kommer primärvården att spela en allt större roll idag och i framtiden. Det är av största vikt att främja en god arbetsmiljö inom primärvården för att värna om befintliga medarbetare och locka ny arbetskraft till vårdcentraler. Idag sker stora personalomsättningar och medarbetare vittnar om brister i arbetsmiljö som orsak till till att man väljer att byta arbetsplats.

De flesta studier kring arbetsmiljö är gjorda på en yrkeskategori enbart. Genom att studera två yrkeskategorier i en och samma fokusgruppintervju är förhoppningen att få fram och belysa gemensamma nämnare, det vill säga ”allmänna” faktorer som påverkar arbetsmiljön.

Syfte:

Syftet med studien är att belysa vad medarbetare inom primärvården upplever att god arbetsmiljö är och beror av.

Metod:

En kvalitativ fokusgruppintervju görs med allmänläkare och sjuksköterskor på en vårdcentral som haft en stabil bemanning de senaste fem åren. Frågor kring erfarenheter av och åsikter om arbetsmiljö ställs utifrån en intervjuguide.

Tänkbar nytta av projektet:

Studien kan bidra till ökad kunskap kring faktorer som påverkar arbetsmiljön inom primärvården. En fokusgruppintervju med två yrkeskategorier kan ge fördjupad kunskap om gemensamma nämnare för god arbetsmiljö.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Job Satisfaction
Personal satisfaction relative to the work situation.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Brämaregården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Andreas Fors
Leg.Sjuksköterska, Sektion reproduktiv och perinatal hälsa, vårdpedagogik och radiografi, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Arbetsmiljö på vårdcentral. En fokusgruppintervju., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271371