Inverkar övergång till sjuksköterskeledd hypertonimottagning andelen patienter som uppnår behandlingsmålen på Wästerläkarna.
Project number : 271401
Created by: malin bjerding, 2019-05-28
Last revised by: malin bjerding, 2019-06-26
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Enligt WHO (World Health Organization) uppskattas ca 1,13 miljarder människor i världen lida av förhöjt blodtryck. En sjukdom som är fullt behandlingsbar och som utan behandling kan leda till en rad hjärtkärlsjukdomar och njursjukdomar. I en svensk studie från 2017 har man visat att mindre än hälften av patineterna med hypertoni uppnår behandlingsmålen. Vidare har man i internationella studier sett att sjuksköterskeledda hypertonimottagningar med tydliga riktlinjer och rutiner kan leda till att fler patienter uppnår behandlingsmålen för hypertoni.

Syfte: Syftet med studien är att utforska om förändrade rutiner kan påverka antalet patienter med högt blodtryck som når behandlingsmålen.

Metod: Metoden består av att sjuksköterskorna får följa en utformad mall för uppföljning och medicinjustering för patienter med förhöjt blodtryck. Data före införandet och ett år efter införandet kommer att samlas in för att se om det blir någon skillnad i antal patienter som uppnår behandlingsmålen.

Förväntat resultat: Fler andel patienter uppnår behandlingsmålen för hypertoni med sjuksköterskeledd hypertonimottagning.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Enligt WHO (World Health Organization) uppskattas ca 1,13 miljarder människor i världen lida av förhöjt blodtryck. En sjukdom som är fullt behandlingsbar och som utan behandling kan leda till en rad sjukdomar inklusive hjärtinfarkt, hjärtsvikt, aortadissektion, stroke, nefropati, blindhet och perifera kärlsjukdomar. Man har i internationella studier sett att sjuksköterskeledda hypertonimottagningar med tydliga riktlinjer och rutiner kan leda till att fler patienter uppnår behandlingsmålen för hypertoni. Metoden består av att sjusköteskorna får följa en utformad mall för uppföljning och medicinjustering hos patienter med hypertoni. Data före införandet och ett år efter införandet kommer att samlas in för att se om det blir någon skillnad i antal patienter som uppnår behandlingsmålen. Hypotestestet som används är det icke-parametriska McNemars test för beroende nominaldata. Resultatet kan vara vägledande i hur vi på Wästerläkarna utformar rutiner för uppföljning och behandling av patienter med primär hypertoni.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Nurse's Role
The expected function of a member of the nursing profession.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Wästerläkarna AB - Wästerläkarna workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Kjell Reichenberg
Docent, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Förening

Inverkar övergång till sjuksköterskeledd hypertonimottagning andelen patienter som uppnår behandlingsmålen på Wästerläkarna., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271401