Uppfattning om hälsolitteracitet om ungdomar efter att ha deltagit i en hälsoutbildning - en fokusgruppstudie
Project number : 271411
Created by: shadan davachi, 2019-05-28
Last revised by: shadan davachi, 2019-06-03
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Flertalet rapporter visar att barns hälsa försämrats generellt både nationellt men även internationellt. Hälsolitteracitet är ett begrepp som innefattar en individs förmåga att ta in och hantera hälsoinformation, något som studier visat har stor betydelse för hälsoutfall, dvs hög hälsolitteracitet ger även ökade förutsättningar för god hälsa. Sjukvårdspersonal har förutom sakkunskap även träning i hur man skall lyssna in samt leverera information på ett anpassat sätt, vilket gör denna grupp till en bra utgångspunkt att bidra till ökad Hälsolitteracitet. Med den insikten utfördes en hälsosatsning via en vårdcentral i 2 skolor i östra Göteborg med 4 interaktiva workshops. Denna fokusgruppstudie ämnar utforska elevernas upplevelser av ovan hälsosatsning.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

De senaste årens internationella jämförelserapporter visar en nedåtgående trend för barns hälsa i Sverige. Nästan vart femte barn i Sverige uppger dagliga psykosomatiska besvär såsom huvudvärk, ont i magen eller illamående och man ser en oroande ökning av den psykiska ohälsan i Sverige jämfört med tidigare då Sverige gått från en genomsnittlig placering till att befinna sig på listan med länder med störst förekomst av psykisk ohälsa. För att vända denna trend behövs kunskapen i skolorna om hälsa förbättras, vilket skulle kunna göras genom att erbjuda hälsoutbildning från sjukvården i skolorna. En sådan hälsoutbildning har genomförts i två skolklasser i Göteborg och det är av vikt att undersöka elevernas uppfattningar om hälsa efter att ha deltagit i utbildningen.


Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Adolescent
A person 13 to 18 years of age.
Qualitative Research
Research that derives data from observation, interviews, or verbal interactions and focuses on the meanings and interpretations of the participants (From Holloway and Wheeler, "Ethical issues in qualitative nursing research," Nursing Ethics, 1995 Sep; 2(3): 223-232).

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC AB - Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Uppfattning om hälsolitteracitet om ungdomar efter att ha deltagit i en hälsoutbildning - en fokusgruppstudie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271411