Ungdomars upplevelser av interaktiv utbildning om alkohol, narkotika och tobak - en fokusgruppstudie.
Project number : 271441
Created by: Nino Toloraia, 2019-05-28
Last revised by: Nino Toloraia, 2019-06-09
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Alkohol, narkotika och tobak (ANT) är välkända riskfaktorer för ohälsa. Ungdomar är särskild känsliga för konsekvenser av ANT- bruk eftersom hjärnan fortfarande utvecklas. Intresset för ANT växer ofta fram under tonåren och tidig debut är starkt kopplad till ökad konsumtion och ökade hälsoproblem i vuxen ålder. Enligt skolverket har kunskapen om ANT hos unga i Sverige sjunkit trots att Skolverket hävdar att ANT-undervisning bör utföras som en del av hälsofrämjande arbete. Det finns starkt behov av evidensbaserade metoder för att förebygga ANT-bruk. Med de insikten initierades ett projekt på Nötkärnan Kortedala VC och BVC där ungdomar där 43 ungdomar i 2 skolor i Östra Göteborg fått läkarledd utbildning som bland annat innehöll interaktiv utbildning om ANT och dess påverkan på människokropp.

Syftet är att utforska ungdomars upplevelser av en läkarledd interaktiv utbildning om alkohol, narkotika och tobak.

Studien utgörs utav fokusgruppdiskussioner i 2 grupper med 6-8 åttondeklassare i 2 skolor i Nordöstra Göteborg som har deltagit i en interaktiv utbildning. Intervjutexterna kommer att analyseras med kvalitativ innehållsanalys.

Projektet förväntas ge ökad förståelse av ungdomars kunskap om alkohol, narkotika och tobak och om deras upplevelser av en interaktiv utbildning om detta. Studien kan också ligga till grund för vidareutveckling av utbildningen inför implementering av läkarledd interaktiva utbildning om hälsa i andra skolor samt bidra till ökat förtroende för läkare och sänka tröskeln för ungdomarna att söka vård.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Alkohol, narkotika och tobak (ANT) är välkända riskfaktorer för hälsa. Ungdomar är särskild känsliga för konsekvenser av ANT- bruk eftersom hjärnan fortfarande utvecklas. Intresset för ANT växer ofta fram under tonåren och tidig debut är starkt kopplad till ökad konsumtion och ökade hälsoproblem i vuxen ålder. Enligt skolverket har kunskapen om ANT hos unga i Sverige sjunkit trots att Skolverket hävdar att ANT-undervisning bör utföras som en del av hälsofrämjande arbete. Det finns starkt behov av evidensbaserade metoder för att förebygga ANT-bruk. Med de insikten initierades ett projekt på Nötkärnan Kortedala VC och BVC där ungdomar där 43 ungdomar i 2 skolor i Östra Göteborg fått läkarledd utbildning som bland annat innehöll interaktiv utbildning om ANT och dess påverkan på människokropp.

Syftet är att utforska ungdomars upplevelser av en läkarledd interaktiv utbildning om alkohol, narkotika och tobak.

Studien utgörs utav fokusgruppdiskussioner i 2 grupper med 6-8 åttondeklassare i 2 skolor i Nordöstra Göteborg som har deltagit i en interaktiv utbildning. Intervjutexterna kommer att analyseras med kvalitativ innehållsanalys.

Projektet förväntas ge ökad förståelse av ungdomars kunskap om alkohol, narkotika och tobak och om deras upplevelser av en interaktiv utbildning om detta. Studien kan också ligga till grund för vidareutveckling av utbildningen inför implementering av läkarledd interaktiva utbildning om hälsa i andra skolor samt bidra till ökat förtroende för läkare och sänka tröskeln för ungdomarna att söka vård.

Typ av projekt

Kvalitetssäkringsarbete

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Adolescent
A person 13 to 18 years of age.
Alcohols
Alkyl compounds containing a hydroxyl group. They are classified according to relation of the carbon atom: primary alcohols, R-CH2OH; secondary alcohols, R2-CHOH; tertiary alcohols, R3-COH. (From Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed)
Narcotics
Agents that induce NARCOSIS. This term is considered outdated due to imprecision but continues to be widely used. Originally, agents that caused somnolence or induced sleep (STUPOR); now, any derivative, natural or synthetic, of OPIUM or MORPHINE or any substance that has their effects. Narcotics are potent inducers of ANALGESIA and OPIOID-RELATED DISORDERS.
Education
Acquisition of knowledge as a result of instruction in a formal course of study.
Qualitative Research
Research that derives data from observation, interviews, or verbal interactions and focuses on the meanings and interpretations of the participants (From Holloway and Wheeler, "Ethical issues in qualitative nursing research," Nursing Ethics, 1995 Sep; 2(3): 223-232).

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Kungälv - Praktikertjänst AB - Vårdcentralen Kusten Ytterby + Familjecentralen Fyren bvc workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Ungdomars upplevelser av interaktiv utbildning om alkohol, narkotika och tobak - en fokusgruppstudie., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271441