"Det syns ju inte på dig att du är så trött" En kvalitativ studie om upplevelsen av långvarig mental trötthet efter stroke
Project number : 271861
Created by: Linn Mattsson, 2019-06-05
Last revised by: Linn Mattsson, 2019-06-07
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2018-06-06
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2018-06-06
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The invisible change: a qualitative study of patients’ experience of
prolonged mental fatigue after stroke

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Mental trötthet är ett vanligt förekommande och potentiellt långvarigt syndrom hos personer som har drabbats av stroke. Mental trötthet kan ha negativ inverkan på rehabiliteringsprocessen och förknippas med sänkt livskvalité. Det finns få studier som ur ett patientperspektiv undersöker hur livet med mental trötthet upplevs samt hur vårdens behjälplighet uppfattas.

Syfte: Syftet med studien var att undersöka personers upplevelse och erfarenhet av mental trötthet efter stroke samt undersöka vårdens behjälplighet med mental trötthet.

Metod: En kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer genomfördes. Sju deltagare intervjuades. Ett minimum på sex månader sedan stroke krävdes för deltagande. Intervjuerna analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat och konklusion: kommer presenterad i huvudkategoerier med ett övergripande tema vilket speglar personernas upplevelse av mental trötthet i vardagen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Background: Mental fatigue is a common, and potentially long-lasting syndrome after a stroke. Mental fatigue may have a negative impact on the rehabilitation process and is associated with a decreased quality of life. Few studies have examined the experience of living with mental fatigue or the perception of the healthcare provided.

Purpose: The aim of the study was to explore the experience of post-stroke mental fatigue and the perception of the healthcare provided.

Method: A qualitative study was carried out using semi-structured interviews. Seven participants were interviewed who, have had a stroke at least six months prior to the study. The interviews were analysed using qualitative content analysis.

Result and conclusion: will be presented in an overarching theme with categories, which are reflecting the person's experiences of post-stoke mental fatigue in daily life.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pathological Conditions, Signs and Symptoms
Abnormal anatomical or physiological conditions and objective or subjective manifestations of disease, not classified as disease or syndrome.
Neurologic Manifestations
Clinical signs and symptoms caused by nervous system injury or dysfunction.

Projektets delaktighet i utbildning

checked C-uppsats / Kandidatexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Solgärde rehabmottagning

Supervisor

Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Finansiering

Grants

Fou primärvård Göteborg
4 500 KRONOR
Linn Mattsson, Pontus, Berglund, Maria, Larsson

2019, "Det syns ju inte på dig att du är så trött" En kvalitativ studie om upplevelsen av långvarig mental trötthet efter stroke


"Det syns ju inte på dig att du är så trött" En kvalitativ studie om upplevelsen av långvarig mental trötthet efter stroke, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271861