Förutsättningar för innovationsarbete på vårdcentral
Project number : 271921
Created by: Eva Larsson, 2019-06-07
Last revised by: Eva Larsson, 2019-06-16
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

I Sveriges hälso- och sjukvård pågår ett omställningsarbete där primärvården ska bli bas i den nära vården så att vården blir lättillgänglig och finnas nära patienterna (SOU 2018:39). Som en del i utvecklingsarbetet har Närhälsan Färgelanda innovationsvårdcentral startat. Man kommer att fungera som testbädd för nya arbetssätt, material etc. (Linde & Persson, 2015). Som en del i att undersöka förutsättningarna för innovationskapaciteten görs en enkätundersökning om arbetsplatsens interaktionsmönster och handlingsrutiner (Kylén 1993, 1999).

Syfte

Syftet är att undersöka förutsättningarna för innovationsarbete med utgångspunkt i arbetsgruppens interaktionsmönster och handlingsrutiner.

Metod

Elektroniska enkätkartläggningar kommer att göras. Efter varje mätning redovisas en sammanställning av svaren för personalgruppen, samtidigt ges utrymme för diskussioner om hur interaktion och handlingsrutiner kan utvecklas för att öka innovationsförmågan (Kylén & Shani 2002). En uppföljande mätning kommer att göras sex månader efter sista mätningen. Redovisning kommer att göras på gruppnivå.

Förväntat resultat

Enkäten innehåller två olika frågegrupper där en handlar om offensiva och en om defensiva handlingsrutiner. Frågegrupperna kommer att jämföras emot varandra och resultaten diskuteras tillsammans med chef och medarbetare. Enkäten som används är framtagen för att ge möjlighet att mäta offensiva och defensiva handlingsrutiner vid förändringsarbete (Kylén 1993, 1999).

Referenser

Delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (2018). God och nära vård. En primärvårdsreform (SOU 2018:39). Stockholm: Socialdepartementet.

Kylén, S. (1993). Arbetsgrupper med utvecklings- och förändringsuppdrag: från defensiva till offensiva rutiner, Göteborg: Göteborgs universitet.

Kylén, S. (1999). Interaktionsmönster i arbetsgrupper: offensiva och defensiva handlingsrutiner. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet.

Kylén, S. F. and Shani, A. (2002), Triggering Creativity in Teams: An Exploratory Investigation. Creativity and Innovation Management, 11: 17-30. doi: 10.1111/1467-8691.00233

Linde, O. & Persson, J. (2015) Kartläggning av behovsinventering av test- & demonstrationsinfrastruktur. Stockholm: Vinnova.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Syftet är att undersöka förutsättningarna för innovationsarbete med utgångspunkt i arbetsgruppens interaktionsmönster och handlingsrutiner.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Complicity
Association with or participation in an act that is, or is perceived to be, criminal or immoral. One is complicitous when one promotes or unduly benefits from practices or institutions that are morally or legally suspect.
Nursing Staff
Personnel who provide nursing service to patients in an organized facility, institution, or agency.
Diffusion of Innovation
The broad dissemination of new ideas, procedures, techniques, materials, and devices and the degree to which these are accepted and used.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V1 - Närhälsan Färgelanda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Sven Kylén
FoU-chef, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Göteborgs universitet
Irene Svenningsson
Distriktssköterska, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal

Förutsättningar för innovationsarbete på vårdcentral, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271921