Timed up and Go test som prediktor för höftfraktur hos äldre postmenopausala kvinnor.
Project number : 272191
Created by: Berit Larsson, 2019-06-13
Last revised by: Berit Larsson, 2019-07-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-06-13
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

A prolonged timed up and go test predicts fracture risk in older women independent of clinical risk factors and bone mineral density

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Introduktion

Fysisk funktionsförmåga påverkar risken för fall och fraktur. Testet Timed Up och Go (TUG) och One Leg Standing (OLS) mäter fysisk prestanda. TUG utförs så att försökspersonen klockas när hen stiger upp från en stol, går 3 m och vänder sig, för att återvända och sätta sig på stolen. Det har tidigare visat sig att TUG är förknippad med frakturincidens, men det är oklart huruvida frakturincidensen är oberoende av kliniska riskfaktorer och benmineraldensitet (BMD). Syftet med denna studie är att undersöka om TUG-tid är förknippad med frakturrisk hos äldre kvinnor oberoende av kliniska riskfaktorer och BMD.

Metod

SUPERB= Sahlgrenska Universitetssjukhuset Prospective Evaluation of Risk for Bone fractures är en stor befolkningsbaserad studie bestående av 3028 äldre kvinnor (75-80 år). De har svarat på  ett standardiserat frågeformulär gällande sjukdomar, mediciner och livsstil. I undersökningen ingår även fysiska funktionstester, bl.a. TUG. Benets densitet i rygg och höft har mätts med DXA (Hologic, Discovery A).

Syfte

Syftet med studien är att studera fysiska funktionsmått, i första hand TUG, och hur de är associerade med incidenta frakturer. Vidare om frakturincidensen är beroende av kliniska riskfaktorer och benmineraldensitet (BMD) eller ej. I ett senare arbete planeras samma frågeställning för OLS= One leg standing.

Förväntat resultat

TUG, Timed Up and Go samt OLS, One Leg Standing, är test som lätt utförs inom primärvården. De är inte förknippade med någon extra kostnad utöver tid. Om vår studie skulle visa samband mellan resultat på fysiska funktionsmått och incidenta frakturer, skulle TUG och/ eller OLS eventuellt kunna användas som ett komplement vid bedömning av frakturrisk i primärvården, utöver t.ex. FRAX. Vidare skulle dessa enkla och kostandseffektiva funktionstester även kunna användas på äldreboenden, där äldre personer ibland kan uppleva en resa till vårdcentral eller sjukhus som mycket påfrestande.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Introduction

Physical function affects the risk of falls and fracture. The timed up and go (TUG) test measures physical performance. Individuals are timed when rising from a chair, walking 3 m and turning to return to sit on the chair. It has previously been shown that TUG is associated with fracture incidence, but it is unclear whether the association is independent of clinical risk factors and bone mineral density (BMD). The aim of this study was to investigate if TUG time was associated with fracture risk in older women independently of clinical risk factors and BMD.

Method

In a large population-based study of 3028 older women (75-80 years), the Sahlgrenska University hospital Prospective Evaluation of Risk for Bone fractures (SUPERB) study, a standardized questionnaire was used to assess information regarding diseases, medications and lifestyle. At baseline, physical function tests, including TUG, were performed and bone density of the spine and hip was measured with DXA (Hologic, Discovery A). Cox regression models will be used to assess the association between TUG test results and fracture incidence, with adjustments for confounders.

Results

The work is ongoing and we are hoping to have a preliminary manuscript during the coming university year.

Conclusion

TUG is an affordable and easily performed test. If our study demonstrates that TUG might be used as a predictor for fractures in elderly postmenopausal women, it could be used in primary care clinics as part of a general assessment regarding risk of fractures. It might also be used in nursery homes, were the patients often have difficulties to come to the hospital. 

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Osteoporosis, Postmenopausal
Metabolic disorder associated with fractures of the femoral neck, vertebrae, and distal forearm. It occurs commonly in women within 15-20 years after menopause, and is caused by factors associated with menopause including estrogen deficiency.
Physical Fitness
A state of well-being in which performance is optimal, often as a result of physical conditioning which may be prescribed for disease therapy.
Accidental Falls
Falls due to slipping or tripping which result in injury.
Fractures, Bone
Breaks in bones.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Wästerläkarna AB - Wästerläkarna workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Undertecknad är anställd på Wästerläkarna som läkare. Wästerläkarna godkänner att jag forskar på 20% av min arbetstid (finansiering via FOU-primärvård är 2018), och fakturerar FOU-primärvård för denna arbetstid.

Timed up and Go test som prediktor för höftfraktur hos äldre postmenopausala kvinnor., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272191