Livskvalitet bland de exponerade efter exponering för kemiska krigsmedel
Project number : 272381
Created by: Faraidoun Moradi, 2019-06-17
Last revised by: Faraidoun Moradi, 2019-06-17
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Quality of life following exposure to chemical warfare agents

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Det är välkänt att exponering för kemiska krigsmedel resulterar i en rad somatiska och psykosociala comorbiditeter. Syfte: Syftet med denna studie var att bedöma  den långsiktiga effekten av exponering för kemiska stridsmedel på livskvaliteten bland civila överlevande i ett nytt land (Sverige) eller kvar i sitt hemland (kurdistan-Irak). Metod: En tvärsnitt ålder och könsjusterad jämförelse studie bland kurdiska överlevande för  kemiska stridsmedel exponering i Sverige (N = 18, m: f, 9:9) och Kurdistan-Irak (N = 20 m: f 9: 11). Data kommer att samlas in genom intervjuer med hjälp av frågeformulär SF-36 för att bedöma livskvalitet och MADRS för att kvantifiera depression. Kurdiska invånare i Sverige som inte utsattes för kemiska stridsmedel kommer att fungera som kontroller (N = 30 m: f 14:16).

Förväntat resultat: Resultaten från studien kommer att bidra till ökad kunskap och förståelse, speciellt med avseende på livskvalitet och vårdbehov, hos personer som exponerats för senapsgas och bor i Sverige. Vår förhoppning är att studien kommer leda till kunskaper som kan bidra till optimering av behandling och förbättrat bemötande och omhändertagande av dessa patienter som förhoppningsvis kan sänka morbiditet och mortalitet.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Background:It is well known that exposure to chemical warfare agents (CWAs) results in a range of somatic and psychosocial comorbidities. The aim of this study was to assess and the long-term impact of exposure to CWA on quality of life (QOL) among civilian survivors resettled in a new country or remaining in their homeland.

MSTRONG[ethods:]We conducted a cross-sectional age and gender adjusted comparison study among Kurdish survivors of CWA exposure resettled in Sweden (N=18, m:f, 9:9) and Kurdistan-Iraq (N=20 m:f 9:11). In face-to-face interviews data were collected by usingthe Short Form (SF-36) health questionnaire toassess QOL and the Montgomery–Åsberg depression scale (MADRS) toquantify depression. Kurdish residents in Sweden not exposed to CWA served as controls (N=30 m:f 15:15).

Results:

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.
Chemical Warfare Agents
Chemicals that are used to cause the disturbance, disease, or death of humans during war.
Mustard Gas
Severe irritant and vesicant of skin, eyes, and lungs. It may cause blindness and lethal lung edema and was formerly used as a war gas. The substance has been proposed as a cytostatic and for treatment of psoriasis. It has been listed as a known carcinogen in the Fourth Annual Report on Carcinogens (NTP-85-002, 1985) (Merck, 11th ed).
Sweden
Description missing

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Kungsportsläkarna AB - Kungsportsläkarna workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Övrigt workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
AMM

Tutor

Bledar Daka
Specialistläkare i allmänmedicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sahlgrenska akademin, Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg), Enheten för Allmänmedicin
Mona Lärstad
ST-läkare , Medicin, Sahlgrenska

Livskvalitet bland de exponerade efter exponering för kemiska krigsmedel, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272381