Vårdkontinuitet vid kronisk hjärtsvikt ur sjuksköterskors perspektiv
Project number : 272401
Created by: Malin Östman, 2019-06-17
Last revised by: Malin Östman, 2019-06-17
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt innebär att leva med en sjukdom som medför en rad olika symtom och besvär och som gradvis försämras. Äldre personer drabbas i högre grad av hjärtsvikt och multisjuklighet. Även om insjuknandet i kronisk hjärtsvikt minskat och överlevnadsprognosen förbättrats så ökar antalet personer som lever med kronisk hjärtsvikt, vilket kräver alltmer sjukvårdsresurser. Patienter med kronisk hjärtsvikt och deras närstående uttrycker ovisshet över hur de ska hantera sjukdomen med alla besvär och begränsningar som den medför.

Syfte: Studien avser att beskriva sjuksköterskors uppfattning om fenomenet vårdkontinuitet vid kronisk hjärtsvikt.

Metod: Studien är kvalitativ med induktiv ansats baserad på fenomenografisk metod. Datainsamling sker via fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor (n=12-18) som har erfarenhet av att vårda patientgruppen inom primärvård, hjärtsviktsmottagning och kommunal hemsjukvård. Intervjuerna spelas in digitalt, skrivs ut ordagrant och analyseras med fenomenografisk metod.

Förväntat resultat: Sjuksköterskors uppfattning om fenomenet kan adderas till patienters och närståendes erfarenheter av vårdkontinuitet vid kronisk hjärtsvikt, vilket ger en djupare förståelse av fenomenet ur ett helhetsperspektiv.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Kronisk hjärtsvikt innebär att leva med en sjukdom som medför en rad olika symtom och besvär och som gradvis försämras. Äldre personer drabbas i högre grad av hjärtsvikt och multisjuklighet. Även om insjuknandet i kronisk hjärtsvikt minskat och överlevnadsprognosen förbättrats så ökar antalet personer som lever med kronisk hjärtsvikt, vilket kräver alltmer sjukvårdsresurser. Patienter med kronisk hjärtsvikt och deras närstående uttrycker ovisshet över hur de ska hantera sjukdomen med alla besvär och begränsningar som den medför. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattning om fenomenet vårdkontinuitet vid kronisk hjärtsvikt. Studien är kvalitativ med induktiv ansats baserad på fenomenografisk metod. Datainsamling sker via fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor (n=12-18) som har erfarenhet av att vårda patientgruppen inom primärvård, hjärtsviktsmottagning och kommunal hemsjukvård. Intervjuerna spelas in digitalt, skrivs ut ordagrant och analyseras med fenomenografisk metod. Resultatet kommer att redovisas i en vetenskaplig tidskrift.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Heart Failure
A heterogeneous condition in which the heart is unable to pump out sufficient blood to meet the metabolic need of the body. Heart failure can be caused by structural defects, functional abnormalities (VENTRICULAR DYSFUNCTION), or a sudden overload beyond its capacity. Chronic heart failure is more common than acute heart failure which results from sudden insult to cardiac function, such as MYOCARDIAL INFARCTION.
Continuity of Patient Care
Health care provided on a continuing basis from the initial contact, following the patient through all phases of medical care.
Nurses
Professionals qualified by education at an accredited school of nursing and licensed by state law to practice nursing. They provide services to patients requiring assistance in recovering or maintaining their physical or mental health.
Focus Groups
A method of data collection and a qualitative research tool in which a small group of individuals are brought together and allowed to interact in a discussion of their opinions about topics, issues, or questions.
Qualitative Research
Research that derives data from observation, interviews, or verbal interactions and focuses on the meanings and interpretations of the participants (From Holloway and Wheeler, "Ethical issues in qualitative nursing research," Nursing Ethics, 1995 Sep; 2(3): 223-232).

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Källstorp vårdcentral (Trollhättan) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Högskolor - Högskolan i Borås - Inst för vårdvetenskap

Tutor

Siv Bäck-Pettersson
Forskningsledare, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal
Ann-Helén Sandvik
universitetslektor, Inst för vårdvetenskap
Annelie Sundler
Biträdande professor, Inst för vårdvetenskap

Finansiering

Grants

FoU-rådet Fyrbodal
80 000 SEK
Malin Östman, Siv Bäck-Pettersson, Ann-Helén Sandvik, Annelie Sundler

2019, Vårdkontinuitet vid kronisk hjärtsvikt ur sjuksköterskors perspektiv


Vårdkontinuitet vid kronisk hjärtsvikt ur sjuksköterskors perspektiv, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272401