Översättning, kulturell anpassning och validering av ett svenskt bäckenbotten-frågeformulär för gravida och kvinnor efter förlossning
Project number : 272571
Created by: Ute Jesberg, 2019-06-21
Last revised by: Ute Jesberg, 2019-07-07
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Translation, cross-cultural adaptation and validation of a swedish pelvic floor-questionnaire for pregnant women and women after childbirth

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:.

I Sverige används idag en rad olika frågeformulär för identifiering och utvärdering av olika aspekter av bäckenbottendysfunktion hos kvinnor. Hittills saknas ett validerat instrument som beaktar alla aspekter samtidigt avseende både symptom, lidande och påverkan på livskvalité. Dessutom saknas ett målgruppsspecifikt instrument för gravida och nyförlösta, trots att besvären ofta debuterar eller förvärras under denna period.

Syfte:

Syftet med projektet är att översätta, kulturellt anpassa och validera det självadministrerade tyska formuläret "Beckenboden-Frågebogen für Schwangere und Frauen nach Geburt" till svenska och därmed tillhandahålla ett verktyg för att identifiera och kartlägga alla aspekter av bäckenbottendysfunktion hos gravida och kvinnor efter barnafödande med hänsyn till riskfaktorer, lidande och påverkan på livskvalité.

Metod:

Översättning och kulturell anpassning genomförs enligt "Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-reported measures" (Beaton et al 2000).

För testningen och valideringen rekryteras kvinnor från mödrahälsovårdscentraler i Göteborg. Deltagarna fyller i formuläret vid tre olika tillfällen. Resultaten kommer att jämföras med flera olika tidigare använda formulär för att kunna validera alla domäner.

Förväntat resultat:

Det svenska formuläret uppvisar validitet och kan användas i patientarbetet för att i ett tidigt skede identifiera riskfaktorer för bäckenbottendysfunktion, kartlägga symptom och möjliggöra snabb insättning av riktade behandlingsinsatser.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:.

Bäckenbottendysfunktion är ett samlingsbegrepp som kan innefatta en rad olika kliniska tillstånd, såsom urininkontinens, fekal inkontinens, gasläckage, prolaps, sexuell dysfunktion bland andra urogenitala symptom. Bäckenbottendysfunktion drabbar enligt tidigare studier ca 23-49% av alla kvinnor.

I Sverige används idag en rad olika frågeformulär för identifiering och utvärdering av olika aspekter av bäckenbottendysfunktion hos kvinnor. Hittills saknas ett validerat instrument som beaktar alla aspekter samtidigt (blåsa, tarm, prolaps, sexuell funktion) avseende både symptom, lidande och påverkan på livskvalité. Dessutom saknas ett målgruppsspecifikt instrument för gravida och nyförlösta, trots att besvären ofta debuterar eller förvärras under denna period. Förekomsten av ett validerat och heltäckande frågeformulär för denna målgrupp skulle underlätta en tidig upptäckt och kartläggning av besvären och därmed möjliggöra tidiga och riktade fysioterapeutiska insatser och utvärdering av behandlingseffekt.

Det validerade tyska "Beckenboden-Frågebogen für Schwangere und Frauen nach Geburt" är ett självadministrerat frågeformulär som tar hänsyn till alla ovan nämnda områden och är anpassad till målgruppen. Dessutom tar det även upp i tidigare studier identifierade riskfaktorer för att utveckla en bäckenbottendysfunktion.

Syfte:

Syftet med projektet är att översätta, kulturellt anpassa och validera det tyska formuläret "Beckenboden-Frågebogen für Schwangere und Frauen nach Geburt" till svenska och därmed tillhandahålla ett verktyg för att identifiera och kartlägga alla aspekter av bäckenbottendysfunktion hos gravida och kvinnor efter barnafödande med hänsyn till riskfaktorer, lidande och påverkan på livskvalité.

Metod:

Översättning och kulturell anpassning genomförs enligt "Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-reported measures" (Beaton et al 2000). Detta innefattar översättning från tyska till svenska av minst 2 översättare och därefter en sammanvägning av de olika översättningarna efter diskussion med översättarna. Därefter sker en re-översättning av den svenska versionen till tyska, även här minst 2 översättare, och en ny sammanvägning.

Den svenska versionen testas sedan på ett mindre antal kvinnor/patienter som rekryteras på mödravårdscentraler och barnavårdscentraler. Deltagarna intervjuas sedan om sin upplevelse och förståelse av frågorna och formuleringarna. Utifrån synpunkterna kan formuläret revideras ytterligare.

För valideringen rekryteras kvinnor från mödrahälsovårder och barnavårdscentraler. Deltagarna fyller i formuläret vid tre olika tillfällen: i tredje graviditetstrimestern, 6 veckor efter barnets födsel och 12 månader efter barnets födsel. Deltagandet kan ske via pappersformulär eller vid en elektronisk variant som skickas ut per e-post. Eftersom det tidigare saknats välkända och validerade instrument som tar upp alla aspekter av bäckenbottendysfunktion och som är målgruppsspecifikt för gravida och nyförlösta behöver resultatet jämföras med flera olika tidigare använda formulär (t ex PFIQ-7, PFDI-20, PISQ-12, IIQ-7, UDI-6) för att kunna validera alla domäner.

Förväntat resultat:

Förhoppningen är att formuläret visar validitet även i den svenska versionen och sedan kan användas i patientarbetet. Det kan vara en tillgång för att i ett tidigt skede identifiera riskfaktorer för bäckenbottendysfunktion och kartlägga symptom för att snabbt sätta in riktade behandlingsinsatser. En fördel är att formuläret är självadministrerat, så att kvinnan kan fylla i det i lugn och ro. Formuläret skall sedan kunna användas som ett samtalsunderlag i patientmötet. Att ha ett underlag att utgå från under samtalet kan underlätta för patienten att tala om områden som kan uppfattas som känsliga. För behandlaren skall formuläret säkerställa att man har hämtat in information om alla aspekter av bäckenbottendysfunktionen. Det skall även underlätta journalskrivningen och utvärdering av behandlingseffekten. Den samlade och heltäckande informationen om symptom, lidande och påverkan på livskvalité ger också en tydlig bild av hur patienten uppfattar sina besvär i vardagen samt vilka områden som känns mest besvärande, vilket leder till en mer individcentrerad planering av behandlingen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pelvic Floor
Soft tissue formed mainly by the pelvic diaphragm, which is composed of the two levator ani and two coccygeus muscles. The pelvic diaphragm lies just below the pelvic aperture (outlet) and separates the pelvic cavity from the PERINEUM. It extends between the PUBIC BONE anteriorly and the COCCYX posteriorly.
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.
Postpartum Period
In females, the period that is shortly after giving birth (PARTURITION).

Projektets delaktighet i utbildning

checked D-uppsats / Magisterexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Gibraltar rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Handledarens arbetsplats
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Eriksberg rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Handledares arbetsplats

Översättning, kulturell anpassning och validering av ett svenskt bäckenbotten-frågeformulär för gravida och kvinnor efter förlossning, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272571