Översättning, kulturell anpassning och validitets- och reliabilitetsprövning av ett svenskt bäckenbotten-frågeformulär för gravida och kvinnor efter förlossning
Project number : 272571
Created by: Ute Jesberg, 2019-06-21
Last revised by: Ute Jesberg, 2019-11-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-06-21
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Translation, cross-cultural adaptation and validation of a swedish pelvic floor-questionnaire for pregnant women and women after childbirth

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

tBakgrund:.

I Sverige används idag en rad olika frågeformulär för identifiering och utvärdering av olika aspekter av bäckenbottendysfunktion hos kvinnor. Hittills saknas ett validerat instrument som beaktar alla aspekter samtidigt avseende både symptom, lidande och påverkan på livskvalité. Dessutom saknas ett målgruppsspecifikt instrument för gravida och nyförlösta, trots att besvären ofta debuterar eller förvärras under denna period.

Syfte:

Syftet med projektet är att översätta, kulturellt anpassa, validites-och reliabilitetspröva det självadministrerade tyska formuläret "Beckenboden-Frågebogen für Schwangere und Frauen nach Geburt" till svenska och därmed tillhandahålla ett verktyg för att identifiera och kartlägga alla aspekter av bäckenbottendysfunktion hos gravida och kvinnor efter barnafödande med hänsyn till riskfaktorer, lidande och påverkan på livskvalité.

Metod:

Översättning och kulturell anpassning genomförs enligt "Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-reported measures" (Beaton et al 2000). Kognitiva intervjuer enligt praxis med minst fem patienter (Beatty 2007) med bäckenbottenbesvär. Dessa rekryteras på två olika rehabmottagningar.

För validitets- och reliabilitetsprövningen av det svenska formuläret rekryteras 200 kvinnor via sociala medier där de själva kan gå in på en länk till formuläret. Målet är att nå både kvinnor med bäckenbottenbesvär och utan bäckenbottenbesvär. Via länken får kvinnorna information om syftet med studien, frivillighet, anonymitet och kan där samtycka till deltagandet. De får också kontaktuppgifter för att kunna ställa frågor till projektledaren innan de fyller i formuläret. De tillfrågas också var i landet de bor, vilken mödravårdscentral de tillhör, samt om deras högsta avslutade utbildning för att inhämta information om representation i landet och socioekonomi.

En undergrupp på 50 deltagare fyller i formuläret ytterligare en gång ca en vecka senare. 

Förväntat resultat:

Om formulärets svenska version visar god validitet/reliabilitet och kan användas i patientarbetet förväntas det kunna vara ett verktyg för att identifiera riskfaktorer för bäckenbottendysfunktion och dokumentera symptom och deras omfattning under och efter graviditet. Att formuläret är självadministrerat är tidsbesparande och därmed kostnadseffektivt. Formuläret fungerar som samtalsunderlag i patientmötet, vilket underlättar att tala om områden som kan uppfattas som känsliga av patienten. För behandlaren är formuläret ett stöd i att säkerställa att heltäckande information om bäckenbottendysfunktionen har inhämtats. Det förväntas även underlätta journalskrivning och överrapportering till och samarbete med andra vårdgivare. Den heltäckande informationen om symptom, lidande och påverkan på livskvalité ger en tydlig bild av hur patienten uppfattar sina symptom samt vilka områden som känns mest besvärande, vilket leder till en mer individcentrerad planering av behandlingen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:.

Bäckenbottendysfunktion är ett samlingsbegrepp för flera kliniska tillstånd, som urininkontinens, fekal inkontinens, gasläckage, prolaps, sexuell dysfunktion och drabbar upp till 25% av alla kvinnor. Besvären innebär personligt lidande för de drabbade och samhällskostnader för behandling, hjälpmedel och inkomstbortfall. Symptomen debuterar eller förvärras ofta under och efter graviditet. Det är viktigt att upptäcka och behandla bäckenbottendysfunktion tidigt för att minska risken för att besvär etablerar sig och förvärras och för att förebygga lidande och försämrad livskvalité.  Patientens subjektiva symptom behöver fångas upp då dessa inte alltid korrelerar med anatomiska undersökningsresultat.

Idag finns ingen standardiserad process för upptäckt av besvären under och efter graviditet. Skam och acceptans leder ofta till fördröjd upptäckt. Dokumentation av mångfacetterade symptom och förändring över tid är tidskrävande för behandlaren. 

Det används olika, ofta ovaliderade frågeformulär för identifiering av olika aspekter av bäckenbottendysfunktion separat, trots att de flesta drabbade lider av symptom inom minst 2 områden samtidigt.  

Det behövs ett validerat, reliabelt, målgruppsspecifikt frågeformulär som beaktar alla aspekter samtidigt avseende riskfaktorer, symptom, lidande och påverkan på livskvalité. Självadministrerade frågeformulär är tidsbesparande och därmed kostnadseffektiva verktyg för identifiering och dokumentation av patientens individuella symptom. 

Ett sådant formulär skulle förenkla anamnesinhämtning och planering av behandlingsinsatser utifrån den samlade informationen om patientens status och subjektiva upplevelse av symptomen. Journalföring skulle underlättas, vilket gynnar samarbetet mellan olika vårdgivare. Det skulle vara ett stöd i att ge mer personcentrerad vård utifrån patientens individuella upplevelse av besvären och minska risken för långtidsbesvär och personligt lidande.

Syfte:

Syftet med projektet är att översätta, kulturellt anpassa samt validitets- och reliabilitetspröva det tyska frågeformuläret "Beckenboden-Frågebogen für Schwangere und Frauen nach Geburt" för att kunna tillhandahålla ett svenskt självadministrerat frågeformulär för att identifiera och dokumentera alla aspekter av bäckenbottendysfunktion hos gravida och nyförlösta med hänsyn till riskfaktorer, lidande och påverkan på livskvalité.

Metod:

Projektet innehåller 2 delar.

Del 1: Översättning och kulturell anpassning av formuläret

Del 2: Validitets- och reliabilitetsprövning av den svenska versionen.

Del 1

Översättning och kulturell anpassning:

Det finns ingen gold standard vad gäller kulturell anpassning och validering av frågeformulär, men ”Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures”  är en beprövad metod med väldefinierade standardiserade steg  och kommer att följas i detta arbete.

Tillåtelse till översättningen har inhämtats från originalförfattaren och alla översättare och re-översättare har bekräftat sitt deltagande.

Steg 1: Översättning från tyska till svenska: En barnmorska och en fysioterapeut inom kvinnors hälsa, modersmål svenska, goda kunskaper i tyska.

Steg 2: Översättarna diskuterar med varandra och enas om en version.

Steg 3: Re-översättning från svenska till tyska: En fysioterapeut inom kvinnors hälsa och en språkvetare, modersmål tyska, goda kunskaper i svenska.

Steg 4: Expertkommitté (översättarna, den tvåspråkige projektledaren, handledaren, samt ytterligare en fysioterapeut inom kvinnors hälsa som behärskar båda språken diskuterar och reviderar och når konsensus för en version som kan användas i pre-testningen.

Steg 5: Pre-testning: Kognitiva intervjuer enligt Beatty  med 5-10 patienter i målgruppen. Här väljs kvinnor som sökt vård för bäckenbottendysfunktion, eftersom det bedöms att dessa bättre kan ge synpunkter på frågornas relevans för deras tillstånd än vad besvärsfria kvinnor kan. De rekryteras via fysioterapeuter på två olika primärvårdsmottagningar i Göteborg, Gibraltargatan och Angered. Chefer och behandlare har gett sitt godkännande. Patienterna får skriftlig information av sina behandlare och hör sedan av sig till projektledaren vid intresse. Därefter bokas tid för kognitiva intervjuer. Kvinnorna fyller i formuläret och intervjuas i direkt anslutning om synpunkter vad gäller frågornas relevans för tillståndet och förståelighet för patienten. Utifrån intervjuerna revideras formuläret ytterligare vid behov.

Alla steg i översättningsprocessen dokumenteras skriftligt.

Del 2

Validitets/reliabilitetsprövning

Urval

Inklusionskriterier:

Kvinnor minst 18 år gamla, gravida i graviditetsvecka ≥ 28 till ≤ 12 månader post partum, som förstår svenska i tal och skrift.

Exklusionskriterier:

Malignitet eller frakturer i bäckenområdet, urogenitala missbildningar, mediciner som påverkar blåsa, miktion och tarmfunktion.

Datainsamling:

200 kvinnor i målgruppen (i enlighet med grundstudien) rekryteras via sociala medier där de själva kan gå in på en länk till formuläret. Målet är att nå både kvinnor med bäckenbottenbesvär och utan bäckenbottenbesvär för att kunna mäta diskriminant validitet. Via länken får kvinnorna information om syftet med studien, frivillighet, anonymitet och kan där samtycka till deltagandet. De får också kontaktuppgifter för att kunna ställa frågor till projektledaren innan de fyller i formuläret. De tillfrågas också var i landet de bor, vilken mödravårdscentral de tillhör, samt om deras högsta avslutade utbildning för att inhämta information om representation i landet och socioekonomi.

En undergrupp på 50 deltagare fyller i formuläret ytterligare en gång ca en vecka senare. Denna data används för att pröva formulärets reliabilitet.

Validering/databearbetning

Del 1:

Innehållsvaliditet:

Prövas/säkerställs genom diskussion och konsensus i en expertkommitté.

I enlighet med valideringen av ursprungsformuläret får saknande data i den slutliga versionen inte överstiga 4%, svarsfrekvens 90 % och större bedöms som tillfredsställande. 

Ytvaliditet och förståelighet:

Kognitiva intervjuer med 5-10 kvinnor i målgruppen som har bäckenbottenbesvär, rekryterade från mottagningar med tydligt olika upptagningsområden/patientgrupper för att säkerställa variation i deras bakgrund. Successiv anpassning av formuläret utifrån synpunkter.

Del 2 (data för del 2 behandlas med SPSS):

Diskriminant-validitet:

Mäts för varje enskild domän genom analys av arean under kurvan (ROC-analys) vid svarsutfallet hos kvinnor med resp utan subjektivt lidande.

Minimal diskriminativ skillnad är 1 score-poäng vid n=50 enligt ursprungsstudien. 

Test-retest-reliabilitet:

Mäts med korrelationsanalys och Cohen´s kappa för en undergrupp på n=50 deltagare. Jämförelse av test-retest-score åskådliggörs med Bland-Altman diagram.

Förväntat resultat:

Om formulärets svenska version visar god validitet/reliabilitet och kan användas i patientarbetet förväntas det kunna vara ett verktyg för att identifiera riskfaktorer för bäckenbottendysfunktion och dokumentera symptom och deras omfattning under och efter graviditet. Att formuläret är självadministrerat är tidsbesparande och därmed kostnadseffektivt. Formuläret fungerar som samtalsunderlag i patientmötet, vilket underlättar att tala om områden som kan uppfattas som känsliga av patienten. För behandlaren är formuläret ett stöd i att säkerställa att heltäckande information om bäckenbottendysfunktionen har inhämtats. Det förväntas även underlätta journalskrivning och överrapportering till och samarbete med andra vårdgivare. Den heltäckande informationen om symptom, lidande och påverkan på livskvalité ger en tydlig bild av hur patienten uppfattar sina symptom samt vilka områden som känns mest besvärande, vilket leder till en mer individcentrerad planering av behandlingen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pelvic Floor
Soft tissue formed mainly by the pelvic diaphragm, which is composed of the two levator ani and two coccygeus muscles. The pelvic diaphragm lies just below the pelvic aperture (outlet) and separates the pelvic cavity from the PERINEUM. It extends between the PUBIC BONE anteriorly and the COCCYX posteriorly.
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.
Postpartum Period
In females, the period that is shortly after giving birth (PARTURITION).

Projektets delaktighet i utbildning

checked D-uppsats / Magisterexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Gibraltar rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Handledarens arbetsplats
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Eriksberg rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Handledares arbetsplats

Översättning, kulturell anpassning och validitets- och reliabilitetsprövning av ett svenskt bäckenbotten-frågeformulär för gravida och kvinnor efter förlossning, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272571