Utveckling av innovationsvårdcentral - där idéer flödar och tas om hand
Project number : 272598
Created by: Irene Svenningsson, 2019-06-26
Last revised by: Irene Svenningsson, 2019-06-26
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Primärvården är ingången i vårdsystemet och det kommer att ställas stora krav på tillgänglighet och arbetssätt framöver, vilket ger behov av att vara nytänkande och nyskapande (1). Befolkningen/patienterna/de närståendes behov måste förstås för att kunna skapa konkreta lösningar där målgruppen kontinuerligt involveras i utveckling av tjänster teknik för att motsvara krav och behov hos användarna och där resurserna används på ett effektivt sätt (1,2).

Det har varit svårt att få uthålliga innovationsmiljöer i offentlig sektor och genom att göra en genomgripande organisatorisk förändring där innovationskunskap och verktyg implementeras hos samtlig personal kopplat till ledning, kultur som främjar nytänkande och att ta till vara medborgares kunskap främjas ett långsiktigt och uthålligt innovativt tänkande och arbetssätt (3,4)

Syfte

Genom tjänstedesign skapa en miljö som gynnar uthålligt innovativt tänkande hos personalgruppen med positiv påverkan på arbetsmiljö och patientnöjdhet.

Metod

Steg 1 Vårdcentralen deltar i Innovationsguiden, vilken bygger på 6 steg mot förnyelse: Ringa in, undersöka, fokusera, ta fram idéer, testa idéer, förverkliga (2).

Steg 2 Fördjupa och implementera innovationskompetensen genom att delta i Vinnova projekt ”Höjd innovationskompetens inom hälso- och sjukvård”

Förväntat resultat

Ökad känsla av att kunna påverka verksamheten genom att utveckla nya idéer med förbättrad arbetsmiljö och nöjda patienter.

Referenser:

1) SOU 2016 :2 Effektiv vård

2) SKL metodstöd ”Innovationsguiden

3) Vinnova rapport VR 2013:01 ”Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer.” ”Hur uttveckliar vi innovationskraften i offentliga organisationer?”

4)Vinnova rapport VR 2011:12 ”Tjänsteinnovationer i offentlig sektor” ”Behov av forskningsbaserad kunskap och kompetens”

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Primärvården är ingången i vårdsystemet och det kommer att ställas stora krav på tillgänglighet och arbetssätt framöver, vilket ger behov av att vara nytänkande och nyskapande (1). Befolkningen/patienterna/de närståendes behov måste förstås för att kunna skapa konkreta lösningar där målgruppen kontinuerligt involveras i utveckling av tjänster teknik för att motsvara krav och behov hos användarna och där resurserna används på ett effektivt sätt (1,2).

Det har varit svårt att få uthålliga innovationsmiljöer i offentlig sektor och genom att göra en genomgripande organisatorisk förändring där innovationskunskap och verktyg implementeras hos samtlig personal kopplat till ledning, kultur som främjar nytänkande och att ta till vara medborgares kunskap främjas ett långsiktigt och uthålligt innovativt tänkande och arbetssätt (3,4)

Syfte

Genom tjänstedesign skapa en miljö som gynnar uthålligt innovativt tänkande hos personalgruppen med positiv påverkan på arbetsmiljö och patientnöjdhet.

Metod

Steg 1 Vårdcentralen deltar i Innovationsguiden, vilken bygger på 6 steg mot förnyelse: Ringa in, undersöka, fokusera, ta fram idéer, testa idéer, förverkliga (2).

Steg 2 Fördjupa och implementera innovationskompetensen genom att delta i Vinnova projekt ”Höjd innovationskompetens inom hälso- och sjukvård”

Förväntat resultat

Ökad känsla av att kunna påverka verksamheten genom att utveckla nya idéer med förbättrad arbetsmiljö och nöjda patienter.

Referenser:

1) SOU 2016 :2 Effektiv vård

2) SKL metodstöd ”Innovationsguiden

3) Vinnova rapport VR 2013:01 ”Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer.” ”Hur uttveckliar vi innovationskraften i offentliga organisationer?”

4)Vinnova rapport VR 2011:12 ”Tjänsteinnovationer i offentlig sektor” ”Behov av forskningsbaserad kunskap och kompetens”

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Licentiat


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V1 - Närhälsan Färgelanda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Utveckling av innovationsvårdcentral - där idéer flödar och tas om hand, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272598