Minskar manlig omskärelse risken för STD hos omskurna män?
Project number : 272605
Created by: Abdul Samad Imran, 2019-06-28
Last revised by: Abdul Samad Imran, 2019-06-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Does male circumcision reduce the risk of STD in circumcised men?

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning

Bakgrund: Manlig omskärelse består av det kirurgiska avlägsnandet av en del av eller hela förhuden. Det är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen i världen. Cirka 37–39 % av världens män är omskurna. Omskärelsen utförs av religiösa, kulturella, estetiska eller medicinska skäl.

STD (Sexuellt överförbara sjukdomar) är ett globalt hälsoproblem med ökande prevalens. Dessa infektioner med potentiellt allvarliga komplikationer har en substantiell morbiditet och mortalitet samt höga samhällskostnader globalt sett. STD är vanligast bland sexuellt aktiva individer under 30 år. Såldes infektionerna är ofta asymtomatiska.

Fördelar och nackdelar med ingreppet är omdebatterat. Ofta använder man etiska aspekter och komplikationer som argument mot manlig omskärelse.

Det finns studier som talar för att omskärelse minskar risken för HIV (humant immunbristvirus), HPV (Humant papillomvirus) infektion, peniscancer och urinvägsinfektion. Manlig omskärelse verkar inte minska sexualfunktion eller sexuell tillfredställelse. Enligt en WHO(Världshälsoorganisationen) -rapport baserad på flera randomiserade kontrollerade studier minskar manlig omskärelse risken för HIV med 60 % hos heterosexuella män.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Syfte: Vår studie kartlägger den vetenskapliga evidensen för en eventuell minskad förekomst av STD hos omskurna män.

Metod: En litteraturstudie som utförs med metoden kartläggande litteraturöversikt (Scoping review) via systematisk litteratursökning.

Tänkbar nytta av projektet: Resultatet kan användas för framtida forskning kring ämnet och eventuella förebyggande åtgärder mot STD.

Nyckelord: Male circumcision, Sexuelly transmitted diseases

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Översikt (Review)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Circumcision, Male
Excision of the prepuce of the penis (FORESKIN) or part of it.
Sexually Transmitted Diseases
Diseases due to or propagated by sexual contact.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Ale - Praktikertjänst AB - Bohuspraktiken workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Gamal Abd El-Gawad
Specialist i allmänmedicin, Med Dr, inom Västra Götalandsregionen, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Minskar manlig omskärelse risken för STD hos omskurna män?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272605