Träning med personcentrerad ledning för äldre personer med reumatoid artrit
Project number : 272620
Created by: Elvira Lange, 2019-07-08
Last revised by: Elvira Lange, 2019-07-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Exercise with person-centred guidance for older adults with Rheumatoid Arthritis

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Reumatoid artrit (RA) är en ledsjukdom med smärta och aktivitetsbegränsningar som vanliga symtom. Senare års forskning har visat att personer med RA har god effekt av fysisk aktivitet och träning. Vi vill undersöka om äldre personer RA också får god effekt av träning. För att underlätta genomförandet av träning vid smärta och aktivitetsbegränsningar används ett personcentrerat förhållningssätt för utformande och genomförande av träningen.

Avhandlingsprojektet genomför i flera delar. En randomiserad studie har genomförts där äldre personer har fått träna styrka och kondition under ledning av fysioterapeut medan en kontrollgrupp enbart har tränat enklare hemträning. Denna studie har följts upp med en intervjustudie kring upplevelserna av deltagandet i träningen och övergången till självständig träning 7 månader efter interventionen. Dessutom har studien följts upp beträffande fortsatt träningsgrad och ett antal utfallsvariabler om fysisk prestationsförmåga 4 år efter studien.

Preliminära resultat visar på goda resultat av träningen beträffande styrka och kondition samt att träningen upplevdes som genomförbar och rustade deltagarna för fortsatt träning.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Detta avhandlingsprojekt har som övergripande syfte att  undersöka flera olika aspekter av fysisk träning för äldre personer med reumatoid artrit (RA). En randomiserad kontrollerad studie har genomfört som jämfört styrke- och kondtionsträning med personcenterrad ledning med enklare hemträning, avseende aktivitetsförmånga, fysisk prestationsförmåga, trötthet och nedstämdhet. En kvalitativ intervjustudie har genomförts med några av deltagarna i interventionsgruppen med syfte att undersöka deltagarnas upplevelse av deltagande i träning med personcentrerad ledning samt faktorer som påverkar övergången till självständig träning. En långtidsuppföljning 4 år efter baseline planeras.

Preliminära resultat visar positiva effekter i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen avseende fysisk funktion, trötthet och nedstämdhet. 

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
not checked Fokusgrupper (Focus Groups)
not checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
not checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
not checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
not checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
not checked Kohortstudier (Cohort Studies)
not checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
not checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial, Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial, Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial, Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial, Phase IV)
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie
not checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)
not checked Översikt (Review)
not checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
not checked Pilotstudier (Pilot Projects)
not checked Valideringsstudier (Validation Studies)
not checked Programutveckling (Program Development)
not checked Läkemedelsprövning (Drug Evaluation)
not checked Läkemedelstester, prekliniska (Drug Evaluation, Preclinical)
not checked Ingen av ovanstående

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Exercise
Physical activity which is usually regular and done with the intention of improving or maintaining PHYSICAL FITNESS or HEALTH. Contrast with EXERTION which is concerned largely with the physiologic and metabolic response to energy expenditure.
Arthritis, Rheumatoid
A chronic systemic disease, primarily of the joints, marked by inflammatory changes in the synovial membranes and articular structures, widespread fibrinoid degeneration of the collagen fibers in mesenchymal tissues, and by atrophy and rarefaction of bony structures. Etiology is unknown, but autoimmune mechanisms have been implicated.
Physical Therapy (Specialty)
The auxiliary health profession which makes use of PHYSICAL THERAPY MODALITIES to prevent, correct, and alleviate movement dysfunction of anatomic or physiologic origin.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked Licentiat
not checked Master
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked ST-tandläkarutbildning
not checked Specialistutbildning psykolog
not checked PTP-tjänst psykolog
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Olskroken rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Reumatologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus - Skaraborgs sjukhus - Verksamhetsområde M1
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Supervisor

Kaisa Mannerkorpi
Leg fysioterapeut/sjukgymnast, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Område 4
Inger Gjertsson
Professor, universitetssjukhusöverläkare, specialist i reumatologi och internmedicin, Reumatologi

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Träning med personcentrerad ledning för äldre personer med reumatoid artrit, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272620?show_hidden_options=true